Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-03

Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner - Totalkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen

        

Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner

Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af variabelt forrentede lån på Nykredits og Totalkredits refinansieringsauktioner forventes at blive på ca. 38,4 mia. kr. Auktionerne gennemføres i perioden 17. til 23. november 2021.

I auktionsperioden offentliggør Nykredit Realkredit A/S dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir.

Vilkår for auktionerne med liste over berørte obligationer, udbudsmængder og auktionstidspunkter fremgår af bilag 1, 2 og 3.

Spørgsmål vedrørende obligationssalget og tekniske spørgsmål i forbindelse hermed kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, Christian Mauritzen på tlf. 44 55 10 14.

Øvrige spørgsmål kan rettes til Kommunikation på telefon 44 55 14 50.

Bilag 1: Auktionsvilkår

Udbudte obligationer, udbudsmængder og auktionsplan
Oversigt over auktionsplan, udbudte obligationer, forventede mængder og afviklingstidspunkter ses i bilag 2 og 3. Det fremgår af oversigten, hvorvidt Nykredit Realkredit A/S forventer, at obligationerne udbydes på auktion.

Hver morgen kl. 9.00 i auktionsperioden offentliggøres dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir under fanebladet "Gæld", hvor man kan finde informationer om refinansieringsauktioner.

Refinansieringsprincipper – tilpasningslån
Nykredit-koncernen udbyder fastforrentede inkonverterbare stående obligationer til rentetilpasning af lån efter princippet om "refinansieringskurs".

Ved rentetilpasning til refinansieringskurs sælges obligationerne på en eller flere auktioner. Kursen fastsættes som et vægtet gennemsnit af de kurser, som er opnået på auktion.

Vurderer Nykredit-koncernen, at mængden af obligationer til salg på auktion ikke er tilstrækkelig til at opnå en markedskonform pris, baseres refinansieringskursen i stedet på Referencekursen på den pågældende obligation på Nasdaq Copenhagen.

Refinansieringsprincipper – variabelt forrentede lån
Refinansiering af de variabelt forrentede lån foregår ved en enkeltstående auktion.

  • Fondskoden DK000953369-7 er inkonverterbar. Obligationen udbydes og afregnes til kurs 100,20. På basis af udbudskursen bydes der på et rentetillæg/-fradrag, der anvendes ved den løbende kuponfastsættelse.

Rating
Alle auktionerede obligationer i kapitalcenter H er ratet AAA af S&P.
Alle auktionerede obligationer i kapitalcenter J er statsgaranterede og dermed ikke ratet.

Bud
Bud på fastforrentede inkonverterbare stående obligationer afgives i form af mængde og kurs. For obligationer med udløb inden for 14 måneder kan der bydes i kurser med tre decimalers nøjagtighed. For øvrige obligationer kan der bydes med to decimalers nøjagtighed.

For DKK-denominerede obligationer kan der bydes i enheder af 100.000 kr., og for EUR- denominerede obligationer kan der bydes i enheder af 10.000 euro.

Det er muligt at afgive flere bud i samme fondskode.

Auktionsform
Auktioner over obligationer i kapitalcenter H vil foregå på Nasdaq Copenhagens auktionsdelmarked: 136 – CPH Auctions. Deltagere er alle børsmæglere og investorer med adgang til auktionsdelmarkedet på Nasdaq Copenhagen.

Auktioner over obligationer i kapitalcenter J vil foregå på Bloombergs auktionssystem AUPD. Markedsdeltagere, der ikke allerede er oprettet til at kunne byde i dette system, bedes rette henvendelse til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, forud for deltagelse i auktionerne.

Tildeling
For obligationer, hvor der bydes på kurs, vil bud over skæringskursen blive tildelt den fulde mængde, og for bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata-tildeling.

For obligationer, hvor der bydes på rentetillæg/-fradrag, vil bud under skæringen blive tildelt den fulde mængde, og for bud på skæringen kan der blive tale om pro rata-tildeling.

Alle gennemførte handler offentliggøres på Nasdaq Copenhagen.

Tildeling på auktionerne vil ske hurtigst muligt, dog senest 10 minutter efter auktionerne er lukket.

Betinget udbud for obligationer med rentetrigger
For de obligationer, der udbydes med rentetrigger, gælder, at det er en betingelse for endelig gennemførelse af salget (tildeling), at der ikke dermed sker en rentestigning på mere end 5 procentpoint. Der henvises til lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Valør
Alle obligationerne handles med lang valør. Valørdatoen for alle handler, der indgås på auktionerne, er den 3. januar 2022.

Reversefacilitet
Da obligationerne handles med lang valør, vil Nykredit Realkredit A/S tilbyde en reversefacilitet til de auktionsdeltagere, der er blevet tildelt obligationer, og som ønsker at råde over obligationerne allerede efter to dage.

Via reversefaciliteten tilbyder Nykredit Realkredit A/S at sælge de tildelte obligationer med almindelig 2-dages valør og købe dem tilbage med valør den 3. januar 2022.

Størrelsen af reversefaciliteten fastsættes individuelt og kan højst udgøre den enkelte byders tildelte mængde. Reversefaciliteten kan betinges af, at investor samtidigt tilvejebringer en tilsvarende mængde obligationer med udløb den 1. januar 2022.

Reversefaciliteten aftales individuelt ved telefonisk henvendelse til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, ved Anders Madsen på tlf. 44 55 11 65.

Forbehold vedrørende gennemførsel af auktioner
Såfremt det mod forventning viser sig ikke at være teknisk muligt at gennemføre en auktion via AUPD på Bloomberg eller Nasdaq Copenhagens auktionsdelmarked, vil nærmere information om den praktiske gennemførelse tilgå markedet via en selskabsmeddelelse.

Tap-salg
Tap-salg sker den 18. og 19. november 2021. Købsinteresser kan afgives på dagen ved henvendelse til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital.

Andre vilkår
Nykredit-koncernen er ikke forpligtet til at sælge de annoncerede udbudte mængder, og mængderne kan ydermere ændres som følge af udbetalinger i auktionsperioden. Endvidere kan hele eller dele af udbuddet udskydes, senest til den næstsidste bankdag i indeværende kvartal.

Senest den næstsidste bankdag i indeværende kvartal konstateres det, om der ved salget har været aftagere til alle de udbudte realkreditobligationer. Hvis det konstateres, at et salg må aflyses, meddeles dette straks herefter til markedet ved en selskabsmeddelelse.
Bilag 2: Afviklingstidspunkter og mængder for obligationer i kapitalcenter H

ISINKapital-centerIT / RF*KuponUdløbs datoBud påRente triggerLCR
kategori
ValutaAuktionsdatoerAfviklings
tidspunkter
Udbud
(beløb i mio.)
         Start datoSlut datoSkæringTildeling 
DK0009530677SDO (H)IT
Författare GlobeNewswire