Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

Vitrolife AB (publ): Kallelse till årsstämma i Vitrolife AB (publ)

Årsstämma i Vitrolife AB (publ) hålls måndagen den 15 juni 2020
klockan 16.30 på Hotell Gothia Towers, Mässans gata 24 i Göteborg.
Anmälan om deltagande vid stämman skall göras senast tisdagen den 9
juni 2020. Med anledning av den rådande osäkerheten på grund av
covid-19 pandemin har styrelsen beslutat att dra tillbaka sitt
nuvarande utdelningsförslag om 1,05 SEK per aktie. Styrelsen föreslår
att årsstämman beslutar att ingen utdelning kommer att betalas ut.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sitt deltagande
till bolaget per post till Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92
Göteborg, Att: Anita Ahlqvist, per telefon 031-721 80 83 eller per
e-post investors@vitrolife.com. Vid anmälan skall uppges fullständigt
namn, och gärna person- eller organisationsnummer (eller
motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om
eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare eller ombud. Fullmaktsformulär finns att tillgå på
www.vitrolife.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i
stämman.

Vid årsstämman kommer bland annat följande förslag att läggas fram:

· Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning
kommer att betalas ut.

· Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem
styrelseledamöter. Till styrelseledamöter föreslås omval av Lars
Holmqvist, Pia Marions, Henrik Blomquist och Jón Sigurdsson samt
nyval av Karen Lykke Sorensen. Till styrelsens ordförande föreslås
omval av Jón Sigurdsson. Vidare föreslås arvode till styrelsen utgå
med totalt 2 165 000 kronor, varav 825 000 kronor till ordföranden,
275 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 60 000 kronor
till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden
i ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till envar av övriga
ledamöter i dessa utskott. Förslaget innebär att styrelsearvodet är
oförändrat jämfört med föregående år.

· Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission under tiden
intill nästa årsstämma.

· Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
under tiden intill nästa årsstämma.

Med hänsyn tagen till den rådande situationen kring covid-19 har
styrelsen fattat vissa beslut kring formerna för årsstämman 2020. Se
fullständig kallelse för mer information. Vitrolife följer
händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer att informera om sina
försiktighetsåtgärder inför årsstämman på hemsidan. Alla som avser
att delta på årsstämman ombeds att hålla sig uppdaterade via
www.vitrolife.com.

Bilaga: Fullständig kallelse

Göteborg 14 maj 2020
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen

För frågor hänvisas till:
Jón Sigurdsson, styrelsens ordförande, email: jsigurdsson@ossur.com
Mikael Engblom, CFO, telefon 031-721 80 14

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 maj 2020 kl.08.30 CET.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern.
Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för
fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs
på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare
kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien,
Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är
noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452.
Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.
Hemsida: www.vitrolife.com/

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/vitrolife-ab--publ-/r/kallelse-till-arsstamma...
https://mb.cision.com/Main/1031/3110547/1246969.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.