Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-28

VNV Globals portföljbolag Swvl noteras genom SPAC-samgående med Queen’s Gambit Growth Capital


VNV Globals ABs (publ) (”VNV Global”) portföljpolag Swvl Inc. (”Swvl”) och Queen’s Gambit Growth Capital (”Queen’s Gambit”) (NASDAQ:GMBT), ett börsnoterat förvärvsbolag (Eng. Special Purpose Acqusition Company), har idag meddelat att de ingått ett slutligt samgåendeavtal varigenom Swvl kommer bli ett börsnoterat bolag. Vid transaktionens slutförande kommer det kombinerade bolaget vara verksamhet som Swvl Holdings Corp och planerar att handlas på Nasdaq under det nya kortnamnet ”SWVL”. Transaktionen förväntas slutföras under det fjärde kvartalet av 2021, villkorat av godkännande från Queen’s Gambits aktieägare och andra sedvanliga slutförandevillkor inklusive tillämpliga myndighetsgodkännanden.
 
Queen’s Gambit är lett av Victoria Grace, som på egen begäran avgick från VNV Globals styrelse (”vår styrelse”) den 27 juli 2021 inför den föreslagna transaktionen. Victoria Grace har inte deltagit i vår styrelses behandling av den föreslagna transaktionen.
 
Queen’s Gambit kommer att tillföra cirka 345 miljoner USD genom sin kassa givet att ingen av Queen’s Gambits befintliga aktieägare löser in aktier, och ytterligare 100 miljoner USD, inklusive 2,7 miljoner USD från VNV Global, kommer tillföras genom en riktad nyemission (”PIPE”) till ett pris om 10 USD per aktie.
 
Transaktionen innebär en proforma värdering på skuld- och kassafri basis av Swvl om cirka 1,0 miljarder USD och en proforma värdering inklusive nettokassa om cirka 1,5 miljarder USDmed antagandet om att kombinerade bolaget förväntas erhålla en bruttolikvid om 445 miljoner USD vid slutförandet av transaktionen. Enligt samgåendeavtalet kommer befintliga Swvl-aktieägare, inklusive VNV Global, behålla 100% av sitt ägande och kommer äga cirka 65% av det kombinerade bolaget.
 
Vid slutförandet av transaktionen kommer VNV Global att direkt och indirekt äga 14,4 miljoner aktier i det kombinerade bolaget med ett värde om 144,0 miljoner USD för VNV Globals innehav vid referenspriset om 10 USD per aktie.
 
Vid referenspriset om 10 USD per aktie förväntas transaktion ha en betydande positiv effekt på VNV Globals substansvärde och innebära en positiv omvärdering av VNV Globals totala innehav i Swvl om cirka 99,6 miljoner USD (8,1 SEK per aktie) vilket motsvarar en ökning av substansvärdet om 7,4% jämfört med det senaste rapporterade substansvärdet per den 30 juni 2021.
 
VNV Globals VD, Per Brilioth kommenterar:
 
”Vi är mycket glada över denna transaktion men tycker också det är tråkigt att Victoria lämnar vår styrelse, även om hon kommer förbli en nära vän till VNV Global framöver och fortsätta representera oss i ett antal portföljbolagsstyrelser men inte, för att undvika missförstånd, i förhållande till Swvl. Sedan vår första investering i Swvl 2019 har vi varit imponerade av bolaget och dess grundare och vd Mostafa Kandils vision och utförande av att transformera kollektivtrafik i tillväxtmarknader. Med denna transaktion kommer Swvl nu bli välkapitaliserat, vilket kommer möjliggöra för bolaget att ta nästa steg på sin tillväxtsresa och vi ser fram emot att fortsätta följa bolaget under det här nya kapitlet.”

Denna information är sådan information som VNV Global AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-07-28 15:19 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Björn von Sivers, Investor Relations: 08-545 015 50

Om oss


VNV Global är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med betydande värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. VNV Globals stamaktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV. För mer information om VNV Global, besök www.vnv.global.

Ytterligare information och var den finns tillgängligEn förinspelad telefonkonferens om det föreslagna samgåendet kommer finnas tillgänglig på denna länk.
 
En inspelning av telefonkonferensen, Swvls pressmeddelande och en investerarpresentation kommer finnas tillgängligt på Queen’s Gambit hemsida https://queensgambitspac.com och under Investor Relations-delen av Swvls hemsida https://www.swvl.com.
 
I samband med det föreslagna samgåendet avser Pivotal Holdings Corp (”Holdings”) att lämna in ett så kallat Form F-4 Registration Statement till SEC avseende Swvls värdepapper som ska emitteras i samband med det föreslagna samgåendet, och efter att Registration Statement har förklarats giltigt kommer Queen’s Gambit att sända ett slutgiltigt Proxy Statement och andra relevanta dokument med post till sina aktieägare per den fastställda avstämningsdagen för röstning om det föreslagna samgåendet.
 
INVESTERARE AKTIEÄGARE OCH ANDRA INTRESSERADE PERSONER UPPMANAS ATT LÄSA DET PRELIMINÄRA PROXY STATEMENT INKLUSIVE EVENTUELLA ÄNDRINGAR AV DETTA, OCH, NÄR DET FINNS TILLGÄNGLIGT, DET SLUTGILTIGA PROXY STATEMENT/SAMTYCKESINSAMLINGEN/PROSPEKTET EFTERSOM DESSA DOKUMENT KOMMER ATT INNEHÅLLA VIKTIG INFORMATION OM DET FÖRESLAGNA SAMGÅENDET. Investerare och aktieägare kan också få en kopia av dessa dokument när de finns tillgängliga, liksom övriga dokument som lämnats till SEC angående det föreslagna samgåendet samt övriga dokument som lämnats in till SEC av Queen’s Gambit och som kan erhållas kostnadsfritt på SEC:s hemsida www.sec.gov eller genom att rikta en begäran till: Queen’s Gambit Growth Capital, 55 Hudson Yards, 44th Floor, New York, New York, 10001.
 
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller, och visa muntliga uttalanden gjorda av företrädare för VNV Global, Swvl, Queen’s Gambit och deras respektive närstående bolag, kan från tid till annan innehålla, ett antal “framåtriktade uttalanden” i enlighet med definitionen i U.S. Private Securities Litigation Reform Act från 1995. Framåtriktade uttalanden avser i allmänhet framtida händelser eller vårt framtida finansiella eller operativa resultat. När orden ”uppskattar”, ”beräknade,” “förväntar sig,” “förutser,” “prognostiserar” “planerar,” “avser,” “tror,” “söker,” “kan komma att,” “kommer att,” “bör,” “framtida,” “föreslå” används i detta pressmeddelande är orden och variationer av dessa ord och liknande uttryck (eller den negativa motsvarigheten till sådana ord eller uttryck) avsedda att identifiera framåtriktade uttalanden. Dessa framåtriktade uttalanden inkluderar, utan begränsning, information om VNV Globals, Swvls eller Queen’s Gambits möjliga eller antagna framtida rörelseresultat, affärsstrategier, skuldnivåer, konkurrenssituation, branschmiljö, potentiella tillväxtmöjligheter, VNV Globals, Swvls och Queen’s Gambits förväntningar på det kombinerade bolagets framtida resultat, inklusive huruvida det föreslagna samgåendet kommer att generera avkastning för aktieägarna, den förväntade adresserbara marknaden för det kombinerade bolaget, uppfyllandet av tillträdesvillkoren för samgåendet och tidpunkten för transaktionen. Dessa framåtriktade uttalanden är inte garantier för framtida prestationer, förhållanden eller resultat och involverar flertalet kända och okända risker, osäkerheter, antaganden och andra viktiga faktorer, varav många ligger utanför VNV Globals, Swvls eller Queen’s Gambits lednings kontroll, vilket kan leda till att faktiska resultat avviker väsentligt från resultaten som diskuteras i de framåtriktade uttalandena. Dessa risker, osäkerheter, antaganden och andra viktiga faktorer inkluderar, men är inte begränsade till: (a) förekomsten av händelser, förändringar eller andra omständigheter som kan ge upphov till uppsägning av samgåendeavtalet och det föreslagna samgåendet som avses genomföras därmed; (b) oförmågan att slutföra det föreslagna samgåendet på grund av att godkännande inte erhålls från Queen’s Gambits aktieägare eller andra tillträdesvillkor i samgåendeavtalet; (c) förmågan att uppfylla Nasdaqs noteringskrav efter slutförandet av det föreslagna samgåendet; (d) att investerare i den riktade nyemissionen misslyckas med att finansiera sina åtaganden vid tillträdet av det föreslagna samgåendet; (e) risken att det föreslagna samgåendet stör Swvls eller dess dotterbolags nuvarande planer och verksamhet till följd av tillkännagivandet och slutförandet av transaktionerna som beskrivs häri; (f) förmågan att se de förväntade fördelarna av det föreslagna samgåendet, vilka kan påverkas av bland annat konkurrens, det kombinerade företagets förmåga att växa och hantera tillväxt lönsamt, upprätthålla relationer till kunder och leverantörer samt behålla ledning och nyckelpersoner; (g) kostnader relaterade till det föreslagna samgåendet; (h) förändringar i tillämpliga lagar eller förordningar, inklusive legala eller regulatoriska utvecklingar (såsom det av SEC nyligen publicerade uttalandet om redovisnings- och rapporteringsöverväganden för teckningsoptioner i förvärvsbolag (SPACs)) som kan leda till att Queen’s Gambit behöver omarbeta sina historiska finansiella rapporter och orsaka oförutsedda förseningar i tidplanen för samgåendet och negativt påverka kursen på Queen’s Gambits värdepapper och samgåendets attraktivitet för investerare; (i) möjligheten att Swvl kan påverkas negativt av andra ekonomiska, affärsmässiga och/eller konkurrensmässiga faktorer; och (j) andra risker och osäkerhetsfaktorer som kommer att identifieras i Registration/Proxy Statement avseende samgåendet när de finns tillgängliga och i andra dokument som Swvl eller Queen’s Gambit lämnar in till SEC som kommer att finnas tillgängliga på SEC:s hemsida www.sec.gov. VNV Global varnar för att föregående lista över faktorer inte är uttömmande, och varnar läsare för att lägga alltför stor vikt på något framåtriktat uttalande, som endast baseras på information tillgänglig per datumet det lämnades. Förutom vad som krävs enligt lag, åtar sig inte VNV Global någon skyldighet att uppdatera eller revidera sina framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser eller omständigheter efter datumet för detta pressmeddelande. 
 
Deltagare i insamlingen
Holdings, Swvl, Queen’s Gambit, och deras respektive styrelseledamöter och befattningshavare kan anses vara deltagare i fullmaktsinsamlingen från Queen’s Gambits aktieägare i samband med det föreslagna samgåendet. Queen’s Gambits aktieägare och andra intresserade personer kan, utan kostnad, få mer detaljerad information om Holdings, Swvls och Queen’s Gambits styrelseledamöter och befattningshavare i F-4 Registration Statement som kommer lämnas in till SEC av Holdings, vilket kommer inkludera Queen’s Gambits proxy statement. Information om Queen’s Gambits styrelseledamöter och befattningshavare är också tillgängligt på Queen’s Gambits årliga 10-K formulär för det finansiella året som slutade den 31 december 2020 och andra relevanta dokument som lämnats in till SEC.
 
Inget erbjudande eller uppmaning
Detta pressmeddelande har upprättats endast i informationssyfte och utg...

Författare MFN