Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-09

Volvo Car AB (publ): Övertilldelningsoptionen i börsnoteringen av Volvo Cars har utnyttjats till fullo

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I STRID MED RELEVANT LAGSTIFTNING I SÅDAN JURISDIKTION.

[image]

Pressmeddelande

9 november 2021

Övertilldelningsoptionen i börsnoteringen av Volvo Cars har utnyttjats till fullo

Goldman Sachs Bank Europe SE och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB") (tillsammans "Joint Global Coordinators") har idag meddelat Volvo Cars och Geely Sweden Holdings AB ("Geely Sweden") att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo och att stabiliseringsperioden har avslutats.

I samband med erbjudandet och börsnoteringen av Volvo Cars stamaktier av serie B på Nasdaq Stockholm den 29 oktober 2021 ("Erbjudandet") beviljade Geely Sweden en option till Joint Global Coordinators att förvärva upp till ytterligare 56 603 773 befintliga aktier i Volvo Cars, motsvarande maximalt 15 procent av antalet aktier i Erbjudandet för att täcka en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet, att utnyttjas helt eller delvis inom 30 dagar från första dag för handel i Volvo Cars aktier på Nasdaq Stockholm. Övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo.

Inga prisstabiliseringsaktiviteter har genomförts sedan Erbjudandet och med hänsyn till Volvo Cars aktiekursutveckling har SEB, som stabiliseringsmanager för Joint Global Coordinators räkning, beslutat att avsluta stabiliseringsperioden.

Om Volvo Cars

Volvo Cars är ett av världens snabbast växande premiumbilmärken, både sett till antal sålda bilar och omsättning, som fokuserar på design, utveckling, tillverkning, distribution och försäljning av personbilar i premiumsegmentet, nu med särskilt fokus på hållbarhet, helt elektriska bilar och direkta kundrelationer, inklusive bilabonnemang och andra nya mobilitetstjänster.

Volvo Cars grundades i Göteborg 1927 och har sitt huvudkontor där. Volvo Cars har sedan dess varit en global drivkraft för bilsäkerhet och innovation. Volvo Cars står bakom ett antal branschledande innovationer som idag är standard i personbilar över hela världen - som trepunktsbältet, sidokrockskydd, sidokrockkuddar och automatisk nödbromsning.

Efter att Geely Sweden blev majoritetsägare i Volvo Cars 2010 har bolaget genomfört en strategisk omställning, genom att gå från att vara en division inom en stor fordonskoncern, under sin tidigare majoritetsägare, till att vara ett fristående bilmärke inom premiumsegmentet. Volvo Cars har gått från att sälja 373 525 bilar 2010 till fler än 770 000 bilar i över 100 länder under tolvmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2021.

Vidare är bolaget dedikerat till fullständig elektrifiering och bolagets intention är att vara ett rent elbilsföretag 2030 och bolaget genomgår också en omställning till en mer direkt försäljningsmodell i de flesta marknader. Volvo Cars engagemang för elektrifiering har även resulterat i lanseringen av Polestar, ett progressivt fristående bilmärke för högpresterande elbilar, som Volvo Cars idag äger 49,5 procent av. Volvo Cars äger även 30 procent av det snabbväxande bilmärket LYNK&CO, som fokuserar på unga, öppna och urbana människor genom ett flexibelt kunderbjudande.

For mer information, vänligen kontakta:

Volvo Cars Media Relations

+46 31-59 65 25

media@volvocars.com

Volvo Cars Investor Relations

Anna Oxenstierna

+46 31-59 00 00

investors@volvocars.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2021, kl. 09:00 CET.

Viktig information

Detta pressmeddelande är endast avsett för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan att avyttra eller teckna några värdepapper och avses inte heller utgöra legal, skattemässig eller finansiell rådgivning och är inte avsett för offentliggörande, publicering eller distribution, vare sig helt eller delvis eller direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller i någon annan jurisdiktion i vilken det skulle bryta mot tillämpliga lagar. Distributionen av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag i vissa jurisdiktioner och personer som erhåller dokument eller annan information som hänvisas till häri bör informera sig om och efterleva sådana restriktioner. Varje underlåtenhet att följa dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot värdepapperslagstiftningen i en sådan jurisdiktion. Detta pressmeddelande är endast avsett för informationsändamål och är inte avsett att utgöra, och ska inte tolkas som, ett erbjudande att sälja eller en uppmaning till ett erbjudande om att köpa värdepapper i Bolaget, och sådana värdepapper, ("Värdepapperen") i USA, Australien, Kanada eller Japan eller i någon annan jurisdiktion i vilken ett sådant erbjudande, uppmaning eller försäljning skulle vara olaglig före registrering, undantag från registrering eller kvalificering enligt värdepapperslagstiftningen i en sådan jurisdiktion. De värdepapper som beskrivs häri får inte säljas i USA om de inte är registrerade i enlighet med United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller är undantagna från registrering. Inget erbjudande av Värdepapperen som beskriv häri har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act och följaktligen får erbjudande om eller försäljning av dessa Värdepapper enbart göras i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Värdepapper som säljs i USA kommer endast att säljas till "kvalificerade investerare" (såsom definierade i Rule 144A i Securities Act). Det kommer inte att göras något offentligt erbjudande av Värdepapperen som hänvisas till häri i USA.

Detta pressmeddelande adresseras och riktas enbart till personer i medlemsländer inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (förutom Sverige, Danmark, Finland och Norge) som är "kvalificerade investerare " enligt betydelsen i Artikel 2(e) i Prospektförordningen ("Kvalificerade investerare"). I Storbritannien distribueras detta pressmeddelande endast till, och riktas endast till, "kvalificerade investerare" enligt betydelsen i Artikel 2(e) i Prospektförordningen såsom den utgör del av nationell rätt enligt European Union (Withdrawal) Act 2018 som (i) har professionell erfarenhet av verksamhet relaterad till investeringar som innefattas i definitionen av "professionell investerare" i artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"), (ii) är kapitalstarka enheter såsom beskrivs i artikel 49(2) i Ordern, och (iii) andra personer till vilka det lagligen kan delges (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande relaterar till är endast tillgängliga för relevanta personer och kommer endast riktas till relevanta personer i Storbritannien. Detta pressmeddelande får inte ageras eller förlitas på (i) i Storbritannien, av personer som inte är relevanta personer, och (ii) i något medlemsland inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (förutom Sverige, Danmark, Finland och Norge), av personer som inte är Kvalificerade investerare.

För undvikande av tvivel klargörs att innehållet på Bolagets websida varken ingår i eller utgör en del av detta pressmeddelande.

Författare Cision