Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-24

WALLENSTAM: Kallelse till årsstämma i Wallenstam AB (publ)

Aktieägarna i Wallenstam AB (publ), org nr 556072-1523, kallas till
årsstämma tisdagen den 29 april 2014 kl. 18.00 på Elite Park Avenue
Hotel, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg. Lokalen öppnas för
registrering kl. 17.00. Efter årsstämman bjuds det på lättare
förtäring.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd som
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den
23 april 2014, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till
bolaget senast onsdagen den 23 april 2014 kl. 16.00.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske på följande sätt:

· per telefon 031-743 95 91,
· per post till Wallenstam AB (publ), att: Louise Wingstrand, 401 84
Göteborg, eller

· på Wallenstams hemsida www.wallenstam.se/arsstamma
Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer
(organisationsnummer), telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt
namn och personnummer på eventuellt ombud och/eller biträde.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare måste före onsdagen den 23
april 2014 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga
rätt att delta på stämman. Omregistreringen måste vara verkställd hos
Euroclear Sweden AB onsdagen den 23 april 2014.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad
fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på
www.wallenstam.se/arsstamma. Fullmakten i original bör insändas till
bolaget på ovan angiven adress i god tid före årsstämman. Om
fullmakten är utfärdad av en juridisk person ska registreringsbevis
eller motsvarande behörighetshandling sändas till bolaget. Observera
att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig
till bolaget enligt ovanstående instruktion samt vara upptagen som
aktieägare i aktieboken den 23 april 2014.

Personuppgifter
Personuppgifter som inhämtas från aktieboken, anmälan om deltagande på
årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas
för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i
tillämpliga fall, stämmoprotokoll.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt
revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

10. Beslut om disposition avseende bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktör

12. Redovisning av valberedningens arbete
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

14. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn
15. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter
16. Val av revisor och revisorssuppleant
17. Beslut om valberedning
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av
egna aktier

20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av
egna aktier

21. Stämmans avslutande
Valberedningens förslag
Vid årsstämman 2013 utsågs Dick Brenner, Christer Villard, Lars-Åke
Bokenberger och Hans Wallenstam till ledamöter av valberedningen
intill slutet av årsstämman 2014. Valberedningen har inför årsstämman
2014 inkommit med följande förslag:

Punkt 2. Valberedningen föreslår att Christer Villard väljs som
ordförande vid stämman.

Punkt 13. Valberedningen föreslår att fem ordinarie styrelseledamöter
och inga suppleanter utses samt att en revisor och en
revisorssuppleant utses.

Punkt 14. Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med
totalt 1 290 000 kronor (föregående år 1 250 000 kronor), varav 650
000 kronor (630 000 kronor) till styrelsens ordförande, 235 000
kronor (230 000 kronor) till vice ordförande och 135 000 kronor (130
000 kronor) vardera till övriga ledamöter. Beloppen inkluderar
ersättning för utskottsarbete.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd
räkning.

Punkt 15. Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande
styrelseledamöter, d v s Christer Villard, Ulrica Jansson Messing,
Agneta Wallenstam, Erik Åsbrink och Anders Berntsson. Valberedningen
föreslår vidare omval av Christer Villard såsom styrelsens
ordförande. En presentation av de personer som valberedningen
föreslagit för val till styrelsen finns tillgänglig på Wallenstams
hemsida www.wallenstam.se/arsstamma.

Punkt 16. Valberedningen föreslår omval av revisorn Harald Jagner som
bolagets revisor samt omval av Pernilla Lihnell som bolagets
revisorssuppleant, båda vid Deloitte AB, intill slutet av årsstämman
2015.

Punkt 17. Årsstämman 2013 gav valberedningen i uppdrag att förbereda
förslag på valberedning inför årsstämman 2014. I enlighet med den
modell för hur valberedningens ledamöter ska utses som stämman
beslutade om vid årsstämman 2012 föreslår valberedningen följande:

Om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag såvitt avser
styrelsens ordförande, föreslås att Christer Villard väljs till
ledamot av valberedningen i egenskap av styrelsens ordförande och
annars den person som väljs till ordförande. Vidare föreslås att Hans
Wallenstam väljs till ledamot av valberedningen i egenskap av
huvudaktieägare samt Lars-Åke Bokenberger i egenskap av representant
för AMF, som är en av bolagets största aktieägare. Nämnda personer
har meddelat att de önskar utse Dick Brenner att delta såsom ledamot
i valberedningen, varför föreslås att Dick Brenner väljs till ledamot
och ordförande i valberedningen.

Valberedningen föreslår även att den vid årsstämman 2014 utsedda
valberedningen får i uppdrag att förbereda förslag på valberedning
inför årsstämman 2015.

Beslut om disposition avseende bolagets vinst
Punkt 10. Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå för
verksamhetsåret 2013 med 2,00 kronor per aktie (föregående år 1,25
kronor per aktie ). Av dessa 2,00 kronor per aktie utgör 75 öre per
aktie en bonusutdelning till följd av att bolaget uppnått målen i
affärsplanen som löpt mellan år 2008-2013. Som avstämningsdag för
utdelningen föreslår styrelsen måndagen den 5 maj 2014. Beslutar
årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut
från Euroclear Sweden AB torsdagen den 8 maj 2014.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Punkt 18. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget,
avseende avtal som ingås under tiden från årsstämman 2014 intill
slutet av årsstämman 2015, enligt följande.

Riktlinjerna ska omfatta verkställande direktören och andra personer i
bolagets ledning.

Fast lön
Ledande befattningshavare ska erbjudas fast lön som är marknadsmässig
och som baseras på den anställdes ansvarsområde och prestation.

Pensionsförmåner
Ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässiga pensionsvillkor
huvudsakligen i form av premiebaserade pensionsavtal.

Icke-monetära förmåner
Ledande befattningshavare ska erbjudas sedvanliga icke-monetära
förmåner som bl.a. underlättar utförandet av arbetet såsom exempelvis
bil, mobiltelefon och företagshälsovård. Därutöver kan även förmån i
form av bostad erbjudas i enstaka fall.

Rörlig ersättning
Utöver fast lön ska rörlig ersättning som belönar förutbestämda och
mätbara prestationer kunna erbjudas. Sådan rörlig ersättning ska
syfta till att främja långsiktigt värdeskapande inom koncernen.
Styrelsen ska vidare, i den mån styrelsen finner det lämpligt, i
samband med avslutandet av en för bolaget offentliggjord affärsplan,
äga rätt att besluta om kontant ersättning till verkställande
direktören samt vice verkställande direktörerna såsom en belöning för
extraordinärt utfört arbete under genomförd affärsplan.

Rörlig ersättning ska utbetalas i form av lön och ska inte överstiga
den fasta ersättningen för aktuell befattningshavare under
ifrågavarande år. Utbetalningar enligt incitamentsprogram ovan ska
inte vara pensionsgrundande.

Aktierelaterad ersättning
Ledande befattningshavare kan erbjudas incitament i form av s.k.
syntetiska optioner om ett sådant erbjudande riktas till samtliga
tillsvidareanställda i bolaget.

Uppsägningstid och avgångsvederlag
För ledande befattningshavare ska en ömsesidig uppsägningstid om sex
månader gälla. Avgångs-vederlag, inklusive lön under
uppsägningstiden, får inte överstiga 24 månadslöner.

Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall
finns särskilda skäl för detta.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna
aktier

Punkt 19. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga
styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om förvärv på NASDAQ OMX Stockholm av högst
så många egna B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte
överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärvet ska ske
till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (d v
s intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs).

Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att ge styrelsen
handlingsfrihet att justera bolagets kapitalstruktur och skapa värde
för bolagets aktieägare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av
egna aktier

Punkt 20. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att -
längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera
tillfällen - fatta beslut om överlåtelse av egna aktier enligt
följande.

Styrelsen ska äga rätt att - med eller utan företrädesrätt för
aktieägarna - fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på annat
sätt än på NASDAQ OMX Stockholm. Överlåtelse får ske mot kontant
betalning, mot vederlag i annan egendom än kontanter eller genom
kvittning av skuld på grund av bolagets överlåtelse mot fordran på
bolaget. Styrelsens beslut om överlåtelse ska verkställas inom den
tid styrelsen bestämmer. Överlåtelse får uppgå till högst det antal
egna aktier som vid tiden för överlåtelsen innehas av bolaget.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att:

· främja en effektivare kapitalstruktur i bolaget, vilket bedöms ha en
positiv inverkan på kursutvecklingen för bolagets aktier och
därigenom bidra till att skap...

Författare Hugin