Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-01-27

Wärtsilä Oyj Abp: WÄRTSILÄN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2015

Wärtsilä Oyj Abp TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 27.1.2016 klo 8.30

WÄRTSILÄN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2015

VANKKA KEHITYS HAASTAVISTA MARKKINAOLOSUHTEISTA HUOLIMATTA

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän tilinpäätöstiedotteesta 2015.
Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä
pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla
osoitteessahttp://wartsilareports.com/fi-FI/2015/q4/etusivuja Wärtsilän
verkkosivuillawww.wartsila.com.

KESKEISTÄ NELJÄNNELTÄ NELJÄNNEKSELTÄ

- Tilauskertymä laski 8% 1.403 milj. euroon (1.522)
- Liikevaihto kasvoi 3% 1.590 milj. euroon (1.549)
- Tilaus-laskutussuhde 0,88 (0,98)
- EBITA 224 milj. euroa eli 14,1% liikevaihdosta (202 milj. euroa ja 13,1%)
- Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 215 milj. euroa eli 13,5%
liikevaihdosta (196 milj. euroa ja 12,7%)
- Tulos/osake 0,79 euroa (0,60)
- Liiketoiminnan rahavirta 176 milj. euroa (212)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-JOULUKUU 2015

- Tilauskertymä laski 3% 4.932 milj. euroon (5.084)
- Liikevaihto kasvoi 5% 5.029 milj. euroon (4.779)
- Tilaus-laskutussuhde 0,98 (1,06)
- EBITA 643 milj. euroa eli 12,8% liikevaihdosta (594 milj. euroa ja 12,4%)
- Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 612 milj. euroa eli 12,2%
liikevaihdosta (569 milj. euroa ja 11,9%)
- Tulos/osake 2,25 euroa (1,76)
- Liiketoiminnan rahavirta 255 milj. euroa (452)
- Tilauskanta kasvoi 8% ja oli kauden lopussa 4.882 milj. euroa (4.530)
- Osinkoehdotus 1,20 euroa/osake

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2016

Wärtsilä odottaa vuoden 2016 liikevaihdon kasvavan 0-5% ja kannattavuuden
(EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 12,5-13,0%.

JAAKKO ESKOLA, KONSERNIJOHTAJA

"Vuoden 2015 tavoitteiden saavuttamista tukivat vankka viimeinen
vuosineljännes ja huoltovolyymien kasvun jatkuminen. Liikevaihto kasvoi 5% ja
kannattavuus nousi 12,2%:iin. Lisäksi laiteliiketoimintojen
vuosineljänneksittäinen tilauskertymä kasvoi jatkuvasti vuoden loppua kohti.
Voimme olla tyytyväisiä suoritukseemme haastavassa toimintaympäristössä.

Services-liiketoiminnan kehitys oli vuoden selkeä kohokohta, sillä tilauksissa
ja myynnissä kirjattiin kaksinumeroinen kasvu. Menestyksemme perustana oli
kohdennettu myyntitapa ja laajennettu arvolupaus sekä asiakkaidemme suurempi
investointihalukkuus toimintaa optimoiviin palveluihin. Pyrimme aktiivisilla
toimilla varmistamaan tarjontamme kehityksen myös vuonna 2016. Tärkeä
painopistealue tulee olemaan rahavirran kehitys. Tänä vuonna
voimalaitostoimitusten ajoitus vaikutti siihen negatiivisesti.

Vuotta 2016 tarkasteltaessa uskomme markkinatilanteen pysyvän ennallaan.
Huoltomarkkinoiden suotuisan kehityksen odotetaan jatkuvan.
Energiamarkkinoiden olosuhteet säilyvät haastavina ja uusien alustilausten
kysyntä rajallisena, joka johtuu ylikapasiteetista ja öljyn alhaisesta
hinnasta. Varovaisista markkinanäkymistä huolimatta asemamme markkinoilla on
hyvä: trendit tehokkuuden parantamiseksi ja energiatarpeiden muutokset
hyödyttävät meitä. Digitalisaation merkitys liiketoiminnassamme kasvaa, kun
hyödynnämme data-analytiikkaa asiakkaidemme toiminnan, sisäisten prosessiemme
ja suorituskykymme optimoinnissa. Vakaan tilauskirjan, suunnitelmissa olevien
projektien ja kasvavan huoltoliiketoiminnan perusteella sekä jatkuvaan
kehitykseen keskittymällä, odotamme myynnin ja liikevoittomarginaalin
kasvavan jonkin verran tulevana vuonna."

AVAINLUVUT

------------------------------------------------------------------------------------------------------
| MEUR 10-12/2015 10-12/2014 Muutos 1-12/2015 1-12/2014 Muutos |
| Tilauskertymä 1 403 1 522 -8% 4 932 5 084 -3% |
| Tilauskanta kauden lopussa 4 882 4 530 8% |
| Liikevaihto 1 590 1 549 3% 5 029 4 779 5% |
| Liiketulos (EBITA)1 224 202 11% 643 594 8% |
| % liikevaihdosta 14,1 13,1 12,8 12,4 |
| Liiketulos (EBIT)2 215 196 10% 612 569 8% |
| % liikevaihdosta 13,5 12,7 12,2 11,9 |
| Tulos ennen veroja 199 157 553 494 |
| Tulos/osake, euroa 0,79 0,60 2,25 1,76 |
| Liiketoiminnan rahavirta 176 212 255 452 |
| Korolliset nettovelat kauden lopussa 372 94 |
| Bruttoinvestoinnit 346 94 |
| Nettovelkaantumisaste 0,17 0,05 |
| 1EBITA on esitetty ennen kertaluonteisia eriä ja hankintamenojen |
|allokointeihin liittyviä poistoja. Wärtsilä kirjasi kertaluonteisia eriä 13 |
|milj. euroa (30) neljännen neljänneksen aikana, joista 11 milj. euroa liittyi |
|heinäkuussa ilmoitettuun uudelleenjärjestelyohjelmaan ja 3 milj. euroa |
|yritysostoihin liittyviin kuluihin ja muihin kustannuksiin. Hankintamenojen |
|allokointeihin liittyvät poistot olivat 9 milj. euroa (6). Katsauskauden |
|tammi-joulukuu 2015 aikana kertaluonteisia eriä oli 25 milj. euroa (47), |
|joista 19 milj. euroa liittyi uudelleenjärjestelyohjelmaan ja 6 milj. euroa |
|yritysostoihin liittyviin kuluihin ja muihin kustannuksiin. Hankintamenojen |
|allokointeihin liittyvät poistot olivat 32 milj. euroa (26). |
| 2EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä. |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARKKINANÄKYMÄT

Kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimantuotannon markkinoiden
odotetaan säilyvän haastavina taloudellisen epävarmuuden jatkuessa. Vaikka
kehittyvien markkinoiden talouskehitys on ollut odotettua hitaampaa, tukee
sähkön kysynnän kasvu ja infrastruktuuriprojektien kansainvälinen rahoitus
edelleen voimalaitosinvestointeja. OECD-maissa hidas talouskasvu rajoittaa
yhä uusien voimalaitosten kysyntää. Euroopassa sähkömarkkinoiden suunnittelu
on kesken, mikä viivästyttää investointeja. Kaasun alhainen hinta ja
sähkömarkkinoiden rakenteen positiivinen kehitys tukevat kysyntää
Pohjois-Amerikassa. Hajautetun, joustavan ja kaasuun perustuvan
voimantuotannon megatrendi on saamassa jalansijaa maailmanlaajuisesti.
Uusiutuvien, epäsäännöllisten voimanlähteiden kuten aurinko- ja tuulivoiman
käyttö kasvaa, mikä vaatii joustavia ratkaisuja tasoittamaan
voimantuotantojärjestelmiä. Sähkömarkkinoita ympäri maailman kehitetään
vastaamaan joustavuusvaatimuksiin, mikä mahdollistaa uusia kannattavia
investointeja. Wärtsilä jatkaa järjestelmällistä markkinoiden kehittämistyötä
näillä markkinoilla Smart Power Generationin mahdollisuuksien
hyödyntämiseksi.

Merenkulun ja laivanrakennuksen markkinanäkymät säilyvät haastavina.
Ylikapasiteetti vaikuttaa edelleen rakennettavien alusten kysyntään.
Offshore-segmentillä öljyn matala hinta vaikuttaa öljyn etsintään ja
öljykenttien kehittämiseen tehtäviin sijoituksiin. Kaasunkuljetustilausten
odotetaan pysyvän normalisoituneella tasolla, sillä LPG:lle on Aasiassa
edelleen kysyntää. Risteilijöiden ja lauttojen näkymät pysyvät positiivisena
Euroopan ja Yhdysvaltojen taloudellisen elpymisen sekä Aasiassa lisääntyneen
risteilyihin kohdistuneen kiinnostuksen vuoksi. Polttoainetehokkuuden ja
ympäristölainsäädännön tärkeys on selkeästi esillä. Lisääntynyt
ympäristötietoisuus ja lainsäädäntöympäristö lisäävät kiinnostusta kaasun
laajempaan käyttöön merenkulun polttoaineena.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat myönteiset. Valituilla alueilla ja
segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia. Keskinopeiden moottoreiden
ja potkureiden laitekannan kasvu sekä siirtyminen kaasupohjaiseen
teknologiaan tasapainottavat vanhempien asennusten huoltokysynnän
hidastumista ja kauppalaivasegmentin lyhyen aikavälin kehityksen aiheuttamaa
epävarmuutta. Viimeaikainen öljyn hinnan kehitys on vaikuttanut myönteisesti
käyttökustannuksiin, minkä odotetaan tukevan öljykäyttöisen laitteiston
huoltokysyntää. Offshore-markkinoilla viime vuosina kasvanut laitekanta
tasoittaa osittain tiettyjen alueiden haastavia näkymiä. Kaasukäyttöisten
alusten huoltonäkymät ovat yhä myönteiset. Huoltokysyntä
voimalaitossegmentillä on edelleen hyvällä tasolla etenkin Lähi-idässä ja
Afrikassa. Sekä merenkulku- että voimalaitosasiakkaat ovat kiinnostuneita
pitkäaikaisista huoltosopimuksista.

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Hallitus esittää, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona
1,20 euroa osakkeelta. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat
1.052.581.243,14 euroa, josta tilikauden voitto on 276.747.007,02 euroa.
Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 197.241.130 kappaletta. Osinko maksetaan
osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 7.3.2016 on merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi hallitus ehdottaa 14.3.2016.
Vuosikertomus 2015, johon sisältyvät tilinpäätös ja hallituksen
toimintakertomus, on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.wartsila.com ja
osoitteesta www.wartsilareports.com viikolla 6.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään tänään keskiviikkona 27.
tammikuuta 2016 kello 10.00 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä.
Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata osoitteessa:

http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1112445&s=1&k=E0259297200D6F02A3....

Mikäli haluatte osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää seuraavassa
osoitteessa:http://emea.directeventreg.com/registration/15439126. Saatte
puhelinkonferenssin tiedot sähköpostitse kun olette rekisteröityneet.
Ongelmatilanteissa painakaa *0 niin operaattori avustaa teitä. Käyttäkää *6
mykistääksenne äänet puhelimestanne telekonferenssin ajaksi ja samaa koodia
laittaaksenne äänet taas päälle.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin
samana päivänä.

Lisätietoja:

Marco Wirén
Talousjohtaja
Tel: 010 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittaja- ja mediasuhdejohtaja
Tel: +358 40 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com
Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 010 7095 599
atte.palomaki@wartsila.com

Marco Wirén Atte Palomäki
Talousjohtaja ...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.