Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-15

Waystream Holding AB: Kallelse till årsstämma i Waystream Holding AB (publ)

Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till
årsstämma måndagen den 20 maj 2020 kl. 10.00, Kista Science Tower,
Kista.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den
14 maj 2020

· dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 14 maj 2020
Anmälan om deltagande kan göras skriftligen till: Waystream Holding
AB, Färögatan 33, 164 51 KISTA eller via telefon 070-553 20 20,
e-mail: susanne.torrbacka@waystream.com. Vid anmälan uppges namn,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal
aktier.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos
Euroclear Sweden AB torsdagen den 14 maj 2020. Det innebär att
aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om
detta.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för
att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda
senast kl. 16.00 den 15 maj 2020 på adressen Färögatan 33, 164 51
KISTA.

Förslag till dagordning

Styrelsen föreslår att följande ärenden behandlas på bolagsstämman.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera
protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisningen, revisionsberättelse
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
11. Val av styrelse och, i förekommande fall revisionsbolag eller
revisorer samt eventuellt revisorssuppleant.

12. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta
beslut om nyemission av aktier.

13. Valberedningens förslag till beslut.
14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen.

Fullständiga förslag till beslut, årsredovisning samt
revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget på adress
Färögatan 33, 164 51 KISTA och på bolagets hemsida
www.waystream.com från och med 29 april 2020. Kallelsen och övriga
handlingar skickas utan kostnad till de aktieägare som så begär.

För mer information, vänligen kontakta:
Susanne Torrbacka, tf VD Waystream
Mobil: +46 (0) 705 53 20 20
E-post: susanne.torrbacka@waystream.com

Om Waystream
Waystream utvecklar nätverksprodukter för kommunikation över fiber som
är tillförlitliga, enkla att drifta och som levererar fantastiska
tjänster. Detta gör det möjligt för våra kunder att bygga näten
snabbare, mer robusta och med bättre avkastning och mer nöjda
användare. Waystream grundades 2001 med visionen att främja ett
globalt kommunikationsnät som kopplar samman människor, därför att
kommunikation skapar utveckling och innovation som gör världen
bättre.

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS.
Waystreams Certified Advisor är FNCA Sweden AB. info@fnca.se,
+46(0)8-528 00 399

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/waystream-holding-ab/r/kallelse-till-arsstamm...
https://mb.cision.com/Main/13305/3086895/1228973.pdf

Författare Cision News