Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Waystream Holding AB: Uppdaterad kallelse till årsstämma i Waystream Holding AB (publ) med anledning av valberedningens oc...

Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till
årsstämma måndagen den 20 maj 2020 kl. 10.00, Kista Science Tower,
Kista.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den
14 maj 2020

· dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 14 maj 2020
Anmälan om deltagande kan göras skriftligen till: Waystream Holding
AB, Färögatan 33, 164 51 KISTA eller via telefon 070-553 20 20,
e-mail: susanne.torrbacka@waystream.com. Vid anmälan uppges namn,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal
aktier.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos
Euroclear Sweden AB torsdagen den 14 maj 2020. Det innebär att
aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om
detta.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för
att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda
senast kl. 16.00 den 15 maj 2020 på adressen Färögatan 33, 164 51
KISTA.

Förslag till dagordning

Styrelsen föreslår att följande ärenden behandlas på bolagsstämman.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera
protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisningen, revisionsberättelse
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
11. Val av styrelse och, i förekommande fall revisionsbolag eller
revisorer samt eventuellt revisorssuppleant.

12. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta
beslut om nyemission av aktier.

13. Valberedningens förslag till beslut.
14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen.

Fullständiga förslag till beslut, årsredovisning samt
revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget på adress
Färögatan 33, 164 51 KISTA och på bolagets hemsida
www.waystream.com från och med 29 april 2020. Kallelsen och övriga
handlingar skickas utan kostnad till de aktieägare som så begär.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen föreslår att Matthias Trygg väljs till ordförande vid
årsstämman.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkt 11)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
omval av styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, Heléne Köhler, Johnny
Hedlund och Matthias Trygg samt nyval av Henrik Holm och Gerlas van
den Hoven.

Följande information lämnas beträffande föreslagna nya ledamöter:

Henrik Holm har mångårig erfarenhet från IT- och Finansbranschen i
Norden och USA. Grundare och tidigare VD och styrelseordförande i
ProcAct IT Group. Senaste 15 åren aktivt med styrelseuppdrag och egna
investeringar i flertalet noterade/onoterade bolag i Norden samt USA.
Medförfattare till flertalet böcker inom strategi och
affärsplanering. Pågående uppdrag är styrelseordförande I PureLoad
Software Group AB, Recall Capital Group AB, B3 Consulting Group AB
samt Office Management AB. Ledamot i Ports Group AB,

Gerlas van den Hoven har över 25 års erfarenhet inom optisk
kommunikation, där optiska accessnät är det centrala temat. 20 års
kommersiella och ledande befattningar med ett brett spektrum av
teknik och affärserfarenhet. Gerlas är för närvarande VD för Genexis
Group, den europeiska marknadsledaren inom fiberbredbandsprodukter
för hemmet. Han har en bakgrund som erkänd forskare inom området
optiska förstärkare, fotonisk integration och opartiska
accessnätverk. Han har varit aktiv i ett flertal
branschorganisationer inklusive FTTH Council Europé. Gerlas har en
civilingengör och doktorsexamen i fysik. Pågående uppdrag är
Ordförande i GX International och NL connect. Ledamot för fakulteten
för elektronik vid Eindhoven University of Technology.

Valberedningen föreslår Matthias Trygg som styrelseordförande.

Val av revisionsbolag (punkt 11)

Valberedningen föreslår att PwC AB omväljs som revisor för tiden
intill slutet av årsstämman 2021. PwC AB har informerat Waystream
Holding AB om att den auktoriserade revisorn Magnus Thorling kommer
att utses till huvudansvarig revisor om Pwc AB omväljs till revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt
10)

Valberedningen föreslår att arvodet för styrelsearbetet för var och en
av de omvalda styrelseledamöterna, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, ska vara oförändrat. Valberedningens förslag innebär ett
arvode om 300 000 kronor till styrelsens ordförande,

50 000 kronor till var och en av de omvalda styrelseledamöter samt en
totalkostnad om 100 000 kronor för var och en av de nyvalda
styrelseledamöterna.

Vidare föreslås att ersättning ska kunna utgå enligt räkning för
särskilda insatser (konsulttjänster m.m.) av ledamöter inom deras
respektive kompetensområden, förutsatt att sådana insatser på förhand
godkänts av styrelsen.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt
löpande räkning.

Principer för utseende av valberedning (punkt 14)

Valberedningen föreslår att valberedningen bildas under september 2020
efter samråd med de, per den 31 augusti 2020, fyra största
aktieägarna i bolaget. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter
utsedda av de största aktieägarna i bolaget som önskat utse en
ledamot. Styrelsens ordförande ska även vara ledamot i valberedningen
och ansvara för att sammankalla valberedningen. Valberedningen kommer
att utse sin ordförande vid sitt första möte.

Valberedningen utses för en mandattid från att den bildas fram till
dess att nästa valberedning bildas. Om ledamot avgår i förtid så kan
valberedningen välja att utse en ny ledamot. Förutsatt att den
aktieägare som utsett den ledamot som avgått fortfarande är en av de
största aktieägarna i bolaget ska aktieägaren tillfrågas att utse en
ny ledamot. Om denna aktieägare avstår från att utse en ledamot kan
valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning. Om
ägarstrukturen i bolaget förändras kan valberedningen välja att ändra
sin sammansättning så att valberedningen på ett lämpligt sätt speglar
ägarbilden i bolaget. Även om det sker förändringar i bolagets
ägarstruktur behöver inga ändringar göras i valberedningens
sammansättning vid mindre förändringar eller om en förändring
inträffar mindre än tre månader före årsstämman 2021 om det inte är
motiverat till följd av särskilda omständigheter.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen.
Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från
bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att
belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor
relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.

Valberedningen ska ha till syfte att lämna förslag beträffande
ordförande på bolagsstämmor, kandidater till styrelseledamöter,
arvode och ersättning till varje styrelseledamot samt ersättning till
eventuellt utskottsarbete, val av och ersättning till externa
revisorer samt förslag till valberedning, för den nästföljande
årsstämman.

Styrelsens förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 8)

Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel och överkursfond samt
årets resultat, totalt 21 267 786 kronor, förs över i ny räkning.

För mer information, vänligen kontakta:
Susanne Torrbacka, tf VD Waystream
Mobil: +46 (0) 705 53 20 20
E-post: susanne.torrbacka@waystream.com

Om Waystream
Waystream utvecklar nätverksprodukter för kommunikation över fiber som
är tillförlitliga, enkla att drifta och som levererar fantastiska
tjänster. Detta gör det möjligt för våra kunder att bygga näten
snabbare, mer robusta och med bättre avkastning och mer nöjda
användare. Waystream grundades 2001 med visionen att främja ett
globalt kommunikationsnät som kopplar samman människor, därför att
kommunikation skapar utveckling och innovation som gör världen
bättre.

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS.
Waystreams Certified Advisor är FNCA Sweden AB. info@fnca.se,
+46(0)8-528 00 399

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/waystream-holding-ab/r/uppdaterad-kallelse-ti...
https://mb.cision.com/Main/13305/3097645/1236652.pdf

Författare Cision News