Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-06

WeAreQiiwi Interactive AB: Delårsrapport kvartal 1 2020

Koncernredovisning första kvartalet 1 januari - 31 mars 2020:

· Omsättning 23 968 TSEK (2 104)
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 5 201 TSEK (-1 217)
· Resultat efter finansiella poster (Net result) 4 374 TSEK (-1 588)
· Resultat per aktie uppgick till 0,53 SEK (-0,19)

Väsentliga händelser under det första kvartalet:

- EBITDA-resultat förbättrat med 6,4 MSEK

Det förbättrade EBITDA-resultatet på 5,2 MSEK jämfört med -1,2 MSEK
under samma period föregående år är drivet av en fortsatt god
utvecklingen för spelet Wordington samt en fortsatt god utveckling
för den globala mjuklanseringen för spelet Hell's Kitchen under den
rapporterade perioden.

- Omsättningsökning med 1039%

Den fortsatt goda utvecklingen för spelet Wordington samt en fortsatt
god utveckling för den globala mjuklansering för spelet Hell's
Kitchen har resulterat i en stark omsättningstillväxt med 1039% under
den rapporterade perioden jämfört med samma period föregående år.
Omsättningen under det första kvartalet är i liknande storlek som
helårsomsättningen 2019.

- Positivt EBITDA, Net Result och kassaflöde

Under den rapporterade perioden uppvisar bolaget positivt
EBITDA-resultat på 5,2 MSEK, positivt Net Result på 4,4 MSEK samt
positivt kassaflöde med 3,7 MSEK. Sekventiellt jämfört med fjärde
kvartalet 2019 förbättrades EBITDA-resultatet med ca 216% och Net
Result förbättrades ca 328%. Under den rapporterade perioden når
bolaget en EBITDA-marginal på 21,7%.

- Speltiteln Hell's Kitchen "Featured" på Google Play

Den 13 januari 2020 meddelade bolaget att det nya match-3-spelet under
varumärket Hell's Kitchen som görs i samarbete med ITV erhållit en
"Feature" på Google Play vilket innebär att speltiteln erhöll extra
exponering och marknadsföring. Hell's Kitchen erhöll en "Feature" i
kategorin "New & Updated Games" i bland annat nyckelmarknader som
USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Ryssland, Italien,
Brasilien och Spanien.

- Hell's Kitchen passerat en miljon registrerade spelare i global
mjuklansering

Den 23 mars meddelade bolagets att det nya match-3-spelet under
varumärket Hell's Kitchen som görs i samarbete med ITV nu passerat en
miljon registrerade spelare. Speltiteln befinner sig sedan den 28
november 2019 i en global mjuklansering för att optimeras och
förberedas inför en stundande global lansering. De registrerade
spelarna är primärt fördelade över länderna: USA, Storbritannien,
Tyskland, Frankrike och Ryssland.

Väsentliga händelser efter det andra kvartalet:

- Wordington passerat 7,5 miljoner registrerade spelare!

Qiiwi meddelade den 14 april 2020 att speltiteln Wordington passerat
milstolpen 7,5 miljoner registrerade spelare. Wordington inledde sin
globala lansering den 31 oktober 2019. De registrerade spelarna var
primärt fördelade över länderna: USA, Tyskland, Frankrike, Italien,
Ryssland, Storbritannien och Spanien.

- Hell's Kitchen inleder sin globala lansering den 30 april 2020

Qiiwi meddelade den 21 april 2020 att bolagets nya match-3-spel under
det globalt välkända varumärket Hell's Kitchen kommer att inleda sin
globala lansering den 30 april 2020. Speltiteln har befunnit sig i en
global mjuklansering sedan slutet av november 2019 och uppvisar
starka nyckeltal. Speltiteln är den första som Qiiwi skapar inom sitt
verksamhetsområde "Branded Games" och det första tillsammans med ITV
Studios Global Entertainment.

VD har ordet:

"EBITDA-resultat förbättrat med 6,4 MSEK och omsättningsökning med
1039%!"

Första kvartalet av 2020 är nu avklarat och vi har minst sagt fått en
flygande start. Vi når ett nytt omsättningsrekord på ca 24 MSEK
vilket är en omsättningsökning med ca 1039% jämfört med samma period
föregående år. Vi når samtidigt ett EBITDA-resultat på ca 5,2 MSEK
vilket är en förbättring med ca 6,4 MSEK jämfört med samma period
föregående år. Värt att betona är att omsättningen under det första
kvartalet är i liknande storlek som helårsomsättningen för 2019.

Resultaten ovan är primärt drivna av en fortsatt god utveckling av
spelet Wordington som fortsatt växa på flertalet marknader samtidigt
som den globala mjuklanseringen av Hell's Kitchen utvecklats på ett
positivt sätt.

Under sista delen av mars 2020 kunde vi tydligt se en effekt i
spelarengagemang och aktivitet vilket är kopplat till rådande
covid-19 situation där restriktioner frigör mer tid för mobilspelande
generellt sätt. Dessa effekter har fortsatt påverkat bolaget positivt
under det andra kvartalet och i april månad nådde bolaget ett nytt
omsättningsrekord på månadsbasis på totalt 10,3 MSEK. En ökning med
ca 26% jämfört med mars månad.

"Sekventiell kvartalstillväxt på 95,5%"

Den sekventiella tillväxten under den rapporterade perioden jämfört
med det fjärde kvartalet 2019 landade på ca 95,5% och omsättningen
har varit i stigande trend varje enskild månad.

Wordington bidrog under kvartalet med ca 13,5 MSEK av de totala
intäkterna från spelverksamheten vilket är en ökning med ca 27%
jämfört med det fjärde kvartalet 2019.

Wordington presterade samtidigt ett totalt spelöverskott på ca 5,2
MSEK vilket är en ökning med ca 62,5% jämfört med det fjärde
kvartalet 2019. Wordington har haft en stark inledning av det andra
kvartalet där aprils totala intäkter landade på ca 6,9 MSEK. En
ökning med ca 41% jämfört med mars månad.

Den stigande omsättningen och spelöverskottet från Wordington beror
primärt på ett positivt utfall av användarförvärvskampanjer, ökade
marknadsföringsbudgetar samt en utökning av fokus till fler
marknader. Vår målsättning för det andra kvartalet 2020 är att
framöver fortsatt kunna växa speltitelns spelarbas på befintliga
marknader med ökande marknadsföringsbudgetar samt nå fram till en
start av att marknadsföra speltiteln på en eller flera asiatiska
marknader.

"Hell's Kitchen, global lansering startad!"

Vårt nya match-3-spel under varumärket Hell's Kitchen som vi utvecklar
i samarbete med ITV har under kvartalet fortsatt att polerats och
optimerats för att nå fram till att kunna starta sin globala
lansering vilket gjordes den 30 april 2020. Detta innebär att vi
under kvartal två inlett en mer aggressiv uppskalning av spelets
spelarbas och den inledande fasen av den globala lanseringen har
hittills fallit ut väl enligt plan.

Hell's Kitchen startade sin globala mjuklansering i slutet av november
2019 och bidrog under kvartalet med ca 8,6 MSEK av de totala
intäkterna från spelverksamheten vilket är en ökning med ca 855%
jämfört med det fjärde kvartalet 2019. Spelet har under denna period
haft en stigande omsättning varje månad. Under april bidrog spelet
med totalt ca 3,3 MSEK i intäkter vilket var spelets sista månad i
global mjuklansering.

Vår målsättning är att under det andra kvartalet när speltitelns
globala lansering inletts markant kunna öka speltitelns spelarbas och
således totala intäkter framgent. Målet är att genomföra en
kontrollerad uppskalning via ökade användarförvärvskampanjer och
uppsatta ROI-mål. Tillsammans med aktiviteter i Hell's Kitchens och
ITV:s breda nätverk är våra förhoppningar goda att lyckas med denna
målsättning. Huvudfokus kommer vara på USA men vi ser även stor
potential i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien,
Brasilien, Portugal och Ryssland. Ett mål är även för Hell's Kitchen
att framgent marknadsföra spelet på asiatiska marknader.

(Spelöverskott innebär den summan som kvarstår av intäkter efter
avdrag av plattformskostnader, marknadsföringskostnader och moms.)

"DAU +149% och MAU +159%!"

Under det första kvartalet ser vi en fortsatt kraftig utveckling i
antalet genomsnittligt dagliga aktiva spelare (DAU) som steg till 288
503 st. Detta är en ökning med 149% jämfört med det fjärde kvartalet
2019. Jämför vi mot samma period föregående år steg DAU med 830%.

Även genomsnittliga månatliga aktiva spelare (MAU) fortsätter att
stiga kraftigt och steg till 1 815 510 st. Detta är en ökning med
159% jämfört med det fjärde kvartalet 2019. Jämför vi mot samma
period föregående år steg MAU med 1340%.

Att nyckeltalen DAU och MAU ökar så kraftigt är kopplat till
uppskalningen av primärt Wordington, vi förväntar oss att se en
fortsatt ökning framgent under året med tanke på att vi nu startat
den globala lanseringen av Hell's Kitchen samt att vi framöver har
kommande spelsläpp av Coronation Street och att starta mjuklansering
av två egna Qiiwi IP:n under året.

Under det första kvartalet landade den genomsnittliga intäkten per
daglig aktiv spelare (ARPDAU) på 0,89 SEK vilket är en minskning
jämfört med det fjärde kvartalet 2019. Viktigt att förstå är att
ARPDAU per spelare skiljer sig kraftigt åt beroende på vilken marknad
som spelaren befinner sig i. Eftersom primärt Wordingtons spelarbas
under det första kvartalet växt kraftigt på marknader som Ryssland,
Italien, Spanien samt fler marknader med generellt lägre ARPDAU-snitt
än tidigare resulterar detta i en total påverkan på nyckeltalet. Då
vi i vårt marknadsföringsarbete hela tiden arbetar utifrån att nå
bästa möjliga avkastning på spenderad krona (ROI) innebär detta också
att de anskaffade spelare med lägre ARPDAU har lägre
anskaffningskostnader (CPI) och god avkastning.

Under den rapporterade perioden har vi sett en fortsatt stark
monetisering via annonsintäkter vilket följer vår affärsmodell kring
att bygga våra spel med möjlighet att se på så kallade
belöningsannonser för att få olika typer av fördelar. Totalt för alla
spel under den rapporterade perioden stod "Köp i spelen (IAP)" för ca
19,4% och "Annonsintäkter" för ca 80,6%. Framgent är vår förväntan
att vi bör se en utjämning mot mer "Köp i spelen (IAP)" med tanke på
uppskalningen av Hell's Kitchen då match-3-spel generellt är mer
IAP-drivna.

"Branded Games diskussioner långt gångna!"

Det är en stor milstolpe vi nu nått inom "Branded Games" då vi startat
den första globala lanseringen för ett spel inom detta affärsområde i
form av Hell's Kitchen. Utvecklingen av nästa spel inom "Branded
Games" i form av varumärket och showen Coronation Street utvecklas
enligt plan med förväntad mjuklanseringsstart efter sommaren.

De diskussioner vi fört med flertalet starka licensinnehavare börjar
ge frukt och målsättningen vi har är att säkra upp licenser för fler
spel inom affärsområdet för huvudsakligen lansering under 2021.
Givetvis kan detta även ske tidigare beroende på utvecklingstid per
spel. Vår förhoppning är att kunna återkomma inom kort med fler
annonseringar kring spel inom "Branded Games".

"Spelportföljen kommer växa kraftigt 2020-2021"
...

Författare AktieTorget News