Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

WeAreQiiwi Interactive AB: Kommuniké från årsstämma i Qiiwi

På Qiiwis årsstämma i Alingsås den 6:e Maj 2020 togs följande beslut:

· Beslutades att fastställa styrelsens förslag till resultat- och
balansräkning enligt bilagd årsredovisning.

· Beslutades att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition
enligt fastställd balansräkning enligt bilagd årsredovisning.

· Beslutades att ingen utdelning skall ske.

· Beslutades att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören

· Beslutades att ändra bolagsordningens bestämmelser om bolagets
firma till (Qiiwi Games AB (publ)). Fram till dess att nya
bolagsordningen har registrerats av Bolagsverket, kommer bolaget
använda nuvarande firma WeAreQiiwi Interactive AB.

· Beslutades om att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av aktier
och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner. Antalet aktier som emitteras med stöd av
bemyndigandet får uppgå till högst 1 000 000 aktier.

Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om nyemission av aktier
och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt
eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och möjligheten att avvika från aktieägarnas
företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget
bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av
tekniklösningar och/eller att minska bolagets skuldbörda genom att
låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget.
Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock
längst till nästa årsstämma.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i
förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att
teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner i bolaget, skall emissionskursen bestämmas vid
emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära
den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt
tillfälle bedömer råda. Styrelsen äger rätt att fatta beslut om de
detaljerade emissionsvillkoren.

· Beslutades att styrelsearvode skall utgå med 120 000 kronor per år
till styrelseordförande samt vardera 80 000 kronor per år till
ledamöter som ej är verksamma inom bolaget. För ledamöter som är
verksamma inom bolaget skall ett styrelsearvode om 60 000 kronor per
år utgå. Arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

· Beslutades om omval av Naim Messo, Johan Thorell, Andreas
Gustafsson samt Daniel Grigorov som styrelseledamöter. Naim Messo
valdes till styrelsens ordförande.

· Beslutades om att välja Martin Hammare Sonara Revision AB som
revisor intill slutet av den årsstämma som hålls under det kommande
räkenskapsåret.

För ytterligare information:

Naim Messo
Styrelseordförande, WeAreQiiwi Interactive AB
Telefon: +46 70-818 20 80
E-post: naim.messo@gmail.com

Om WeAreQiiwi Interactive AB
Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och
Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har
spelstudios i Alingsås, Sverige och Nicosia, Cypern. Qiiwi fokuserar
på att utveckla mobilspel riktade mot "Casual Gamers" inom genrerna
Trivia, Match-3 och Word/Puzzle. Bolagets slogan är "Adventures for
Everyone".

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/weareqiiwi-interactive-ab/r/kommunike-fran-ar...
https://mb.cision.com/Main/16264/3106496/1243813.pdf

Författare AktieTorget News