Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

WeSC AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WeSC AB (PUBL)

Stockholm, Sverige, 28 maj 2020

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WeSC AB (PUBL)

Aktieägarna i WeSC AB (publ), org.nr 556578-2496 ("Bolaget"), kallas
härmed till årsstämma fredagen den 26 juni 2020 kl. 10.00 hos
Mangold, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda
aktieboken fredagen den 19 juni 2020 (notera att då avstämningsdagen
infaller på midsommarafton måste aktieägaren vara införd i aktieboken
redan torsdagen den 18 juni 2020), och

· dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda
senast kl. 16.00 måndagen den 22 juni 2020, under adress: WeSC AB,
att: Helene Mayer, "Årsstämma", Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm eller
via e-post till helene.mayer@wesc.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att
delta på årsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar,
ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear) senast fredagen den
19 juni 2020 (notera att då avstämningsdagen infaller på
midsommarafton måste aktieägaren vara införd i aktieboken redan
torsdagen den 18 juni 2020) och bör därför begäras hos förvaltaren i
god tid före detta datum.

Vid anmälan ska uppges namn och antal biträden (högst två), samt bör
uppges person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och
aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare
eller ombud. Till anmälan bör i förekommande fall bifogas
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt i
original för ställföreträdare och ombud. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens
giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet.

Information om åtgärder med anledning av covid-19

Med anledning av spridningen av det virus som orsakar covid-19 har
Bolaget vidtagit en rad försiktighetsåtgärder inför årsstämman för
att värna om aktieägares och medarbetares hälsa samt försöka begränsa
eventuell smittspridning. Försiktighetsåtgärderna innebär bland annat
att planerade anföranden kommer att begränsas till ett minimum samt
att det inte kommer serveras förtäring eller förfriskningar.
Deltagande av bolagsledningen, Bolagets styrelse och övriga
närvarande som inte är aktieägare kommer att begränsas. Bolaget
uppmanar aktieägarna att närvara via ombud i stället för att delta
fysiskt på årsstämman. Bolaget följer utvecklingen noga och kommer
vid behov att uppdatera informationen.

Fullmaktsformulär

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats
(www.wesccorp.com) samt skickas utan kostnad till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Dagordningens godkännande
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut om:
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, samt

c. ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören

8. Redogörelse för valberedningens arbete
9. Fastställande av det antal styrelseledamöter och suppleanter som
ska väljas av stämman

10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
11. Val av:
a. styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter
b. revisorer och eventuella revisorssuppleanter

12. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
13. Beslut om ändring av bolagsordningen (deltagande i bolagsstämma)
14. Beslut om a) nyemission av aktier (utjämningsemission), b) ändring
av bolagsordningen (gränserna för antalet aktier), och c)
sammanläggning av aktier

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

16. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Per Åhlgren utses till ordförande vid
stämman.

Punkt 7b) - Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019
och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 9 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska
uppgå till tre (3). Inga suppleanter föreslås.

Punkt 10 - Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med totalt
150 000 kronor, varav varje ordinarie ledamot som inte är anställd i
Bolaget ska erhålla 50 000 kronor och styrelsens ordförande erhålla
100 000 kronor för kommande året. I arvodet ska ersättning för
utskottsarbete ingå.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt
principen löpande godkänd räkning.

Punkt 11a) - Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella
styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår som styrelseledamöter omval av Johan Heijbel,
Joseph Janus och Per Åhlgren, för en mandattid som sträcker sig fram
till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen omval
av Per Åhlgren som ordförande i styrelsen.

Punkt 11b) - Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av det auktoriserade revisionsbolaget
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor, för en
mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma 2021.
Som huvudansvarig revisor har Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för
avsikt att utse den auktoriserade revisorn Magnus Thorling.

Punkt 12 - Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha en valberedning bestående
av tre ledamöter. De tre aktieägare eller ägargrupper som röstmässigt
har de största aktieinnehaven i Bolaget äger vardera att utse en
ledamot. Styrelsens ordförande är sammankallande. Valberedningen ska
konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear per den
sista bankdagen i den månad som infaller sex månader före utsatt
datum för årsstämma varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation
som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Om någon av de tre
största ägarna avstår sin rätt att utse ledamot av valberedningen ska
nästa ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot.
Valberedningens sammansättning och hur den kan kontaktas ska
offentliggöras på Bolagets webbplats. Om väsentliga förändringar sker
i ägandet efter detta datum kan valberedningen, om den så finner
erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i
enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningens
sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny
valberedning utsetts. Valberedningen utser inom sig en ordförande för
densamma. Valberedningen ska arbeta fram förslag rörande val av
stämmoordförande, fastställande av antalet styrelseledamöter och
eventuella styrelsesuppleanter, val och arvodering av
styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, liksom av revisorer,
samt föreskrifter rörande valberedning. Inget arvode ska utgå för
valberedningens arbete. Valberedningen ska ha rätt att, efter
godkännande av styrelsens ordförande, belasta Bolaget med kostnader
för exempelvis rekryteringskonsult eller annan kostnad som krävs för
att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 13 - Beslut om ändring av bolagsordningen (deltagande i
bolagsstämma)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets
bolagsordning för att anpassas till förväntade framtida lagändringar.
Förslaget innebär att bolagsordningens § 9 första stycket ändras
enligt nedan.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ För att få För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare dels
9 deltaga i vara upptagen i aktieboken på sätt som föreskrivs i
bolagsstämma ska aktiebolagslagen, dels anmäla sig hos bolaget senast den
aktieägare dels dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får
vara upptagen i inte vara söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton,
utskrift eller julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än
annan femte vardagen före stämman.
framställning av
hela aktieboken
avseende
ägarförhållandena
fem vardagar före
stämman, dels
anmäla sig hos
bolaget senast
kl. 16.00 den dag
som anges i
kallelsen till
stämman. Denna
dag får inte vara
söndag, annan
allmän helgdag,
midsommarafton,
julafton eller
nyårsafton och
inte infalla
tidigare än femte
vardagen före
stämman.

Punkt 14 - Beslut om a) nyemission av aktier (utjämningsemission), b)
ändring av bolagsordningen (gränserna för antalet aktier), och c)
sammanläggning av aktier

a.
nyemission av aktier (utjämningsemission)

För att möjliggöra den föreslagna sammanläggningskvoten enligt punkt
14 c) nedan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att öka
Bolagets aktiekapital med 0,086 kronor genom nyemission av 43 nya
aktier enligt följande.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma huvudaktieägaren GoMobile nu Aktiebolag
("Garanten"), med skyldighet för Garanten att överföra aktierna för
utjämning enligt punkt 14 c) nedan. Skälet till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att åstadkomma ett totalt antal aktier
i Bolaget som är jämnt delbart med sammanläggningskvoten enligt punkt
14 c) nedan.

Teckning av aktier ska ske genom kontant betalning till av Bolaget
anvisat bankkonto senast den 30 juni 2020. Styrelsen ska ha rätt att
förlänga tecknings- och betalningstiden. Teckningskursen för de nya
aktierna ska vara 0,002 kronor per aktie, motsvarande aktiens
kvotvärde. Skälet till att teckningskursen anges till kvotvärdet är
för att nyemissi...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.