Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-31

Wifog: Kallelse till årsstämma i Wifog Holding AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WIFOG HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Wifog Holding AB (publ), org. nr 556668-3933, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2019 kl. 10.00 på No18 på Centralplan 15 i Stockholm.

Rätt att delta vid bolagstämman
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 juni 2019, dels anmäla sitt deltagande vid stämman till Wifog Holding AB senast den 20 juni 2019, per post till adress Wifog Holding AB, mailbox 155, 111 73 Stockholm, eller per e-post till info@wifog.com mailto:info@wifog.com . Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden (max 2 stycken) anges. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före den 21 juni 2019.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisor och revisorssuppleant.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
13. Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 8.b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att årets resultat ska balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Punkt 9 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisor och revisorssuppleant
Huvudägare representerande överstigande 30 procent av rösterna i bolaget föreslår att styrelsen skall bestå av tre (3) ordinarie ledamöter, utan styrelsesuppleanter. Vidare föreslås att bolaget skall ha ett revisionsbolag som revisor, utan revisorssuppleant.

Punkt 10 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Huvudägare representerande överstigande 30 procent av rösterna i bolaget föreslår att arvode till styrelseledamöter skall utgå med 150 000 kr till styrelsens ordförande, med 75 000 kr till ledamöter som inte är anställda i bolaget. Det föreslås vidare att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 Val av styrelse och revisor
Val av styrelseledamöter och ordförande kommer också att föreslås senast på årsstämman.
Vidare föreslås att nuvarande revisor, revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, omväljs till bolagets revisor för tiden fram till nästa årsstämma.

Punkt 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om; nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning, eller på villkor som anges i 13 kap. 5 första stycket 6 punkten, 14 kap. 5 första stycket 6 punkten eller 15 kap. 5 första stycket 4 punkten aktiebolagslagen, inom ramen för bolagets i bolagsordningen angivna aktiekapital. Styrelsen skall kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av bolagets verksamhet och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.
Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden, dock lägst motsvarande aktiens kvotvärde.
Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

Övrigt
Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman i enlighet med 7 kap 32 aktiebolagslagen om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska situation. Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2018 samt fullständiga förslag enligt ovan, jämte fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida investor.wifog.com http://investor.wifog.com/ och kommer att finnas tillhanda hos bolaget senast 7 juni 2019 samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2019
Wifog Holding AB (publ)
Styrelsen

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Wifog Kallelse till arsstamma.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26356

Författare beQuoted