Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Wihlborgs Fastigheter AB: Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) 2020

Kommuniké från Wihlborgs årsstämma den 28 april 2020.

Vid Wihlborgs Fastigheter AB:s årsstämma den 28 april 2020 fastställde
stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2019 med 4,50 kr per
aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara
torsdagen den 30 april 2020. Kontantutdelningen kommer att utsändas
av Euroclear Sweden AB onsdagen den 6 maj 2020.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för år
2019.

Stämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och
andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen bemyndigande att före nästa
årsstämma förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av högst
det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av
samtliga bolagets registrerade aktier.

Vidare beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller
flera tillfällen före nästa årsstämma fatta beslut om nyemission
motsvarande sammanlagt högst tio procent av det registrerade
aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet. Styrelsen skall äga
rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom
om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1st 6 p aktiebolagslagen (apport,
kvittning eller andra villkor). Emission får endast ske till
marknadspris.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Anders Jarl, Sara
Karlsson, Jan Litborn, Helen Olausson, Per-Ingemar Person, Johan
Qviberg och Tina Andersson. Till styrelseordförande valdes Anders
Jarl. Vidare beslutades att arvode till styrelsen utgår med 1 565 000
kr, att fördelas med 425 000 kr till ordförande och 190 000 kr per i
bolaget ej anställd ledamot. Till revisor omvaldes Deloitte AB med
Richard Peters som huvudansvarig revisor. Revisionsarvode utgår
enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att utse en valberedning inför årsstämman 2021
bestående av Lennart Mauritzson (Backahill AB), Elisabet Jamal
Bergström (SEB Investment Management AB), Eva Gottfridsdotter-Nilsson
(Länsförsäkringar Fondförvaltning) och Krister Eurén (de mindre
aktieägarna).

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och marknadschef, 040-690 57 36

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på
kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet
finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och
Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 46,6 Mdkr med ett årligt
hyresvärde om 3,4 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/wihlborgs-fastigheter-ab/r/arsstamma-i-wihlbo...
https://mb.cision.com/Main/890/3099072/1238314.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.