Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-05-16

Wilson Therapeutics AB: Kallelse till årsstämma i Wilson Therapeutics

Aktieägarna i Wilson Therapeutics AB (publ) kallas till årsstämma
måndagen den 18 juni 2018, kl. 15.00 i Advokatfirman Vinges lokaler,
Smålandsgatan 20, i Stockholm.

Anmälan m m
Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena
tisdagen den 12 juni 2018, dels anmäler sig till stämman senast
tisdagen den 12 juni 2018 per post under adress Wilson Therapeutics
AB (publ), Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm, per telefon 08 796 00 00
eller via e-post till lisa.andersson@wtx.se.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress
och telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal
biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Aktieägare som
företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten
utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller
motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i
god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.wilsontherapeutics.com
och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller
annan förvaltare måste registrera aktierna i eget namn för att få
delta i stämman. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste
vara verkställd tisdagen den 12 juni 2018. Detta innebär att
aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom
till förvaltaren.

I Wilson Therapeutics finns totalt 28 292 272 aktier och röster.
Wilson Therapeutics innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
13. Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
14. Beslut om valberedning.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

16. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande.
17. Stämmans avslutande.
Resultatdisposition (punkt 9)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå och att bolagets
ansamlade medel balanseras i ny räkning.

Valberedningens förslag (punkt 2 och 11-14)
Valberedningen består av Sarah Shackelton (representant för
Abingworth), valberedningens ordförande, Andrew Kay, styrelsens
ordförande, Staffan Lindstrand (HealthCap) och Thomas Casdagli (MVM).
Valberedningen har meddelat bolaget att valberedningen inväntar
utfallet av Alexions offentliga uppköpserbjudande avseende Wilson
Therapeutics och har därför valt att inte nu presentera sitt förslag
till val av styrelseledamöter mm.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande
befattningshavare, huvudsakligen i enlighet med det följande.

Wilson Therapeutics ska erbjuda marknadsmässiga ersättningsnivåer och
anställningsvillkor som möjliggör att kunna rekrytera och behålla
ledande befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att uppnå
uppställda mål. Ersättningen till den verkställande direktören och
andra ledande befattningshavare ska bestå av grundlön, rörlig
ersättning, pensioner, aktiebaserade incitament antagna av
bolagsstämman samt övriga förmåner. Med ledande befattningshavare
avses verkställande direktören och övriga sju personer i
koncernledningen.

Grundlönen ska beakta den enskildes kompetens, ansvarsområden och
prestationer. Med rörlig ersättning avses rörlig lön som baseras på
en fastställd del av grundlönen. Den rörliga lönen baseras på den
enskildes uppfyllande av på förhand bestämda kvantitativa och
kvalitativa mål, uppställda i syfte att främja bolagets långsiktiga
värdeskapande. För verkställande direktören ska den rörliga lönen
uppgå till högst 40 procent av grundlönen. För övriga ledande
befattningshavare ska den rörliga lönen uppgå till högst 30 procent
av grundlönen, varvid de individuella högstanivåerna ska baseras
bland annat mot bakgrund av vederbörandes befattning. Samtliga
pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Beslut om aktiebaserade
incitamentsprogram ska, i förekommande fall, beslutas av
bolagsstämman.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen
bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar
det. Riktlinjerna överensstämmer med de principer som tillämpats fram
till idag.

Emissionsbemyndigande (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta
om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner sammanlagt inte
får omfatta mer än tjugo procent av antalet utestående aktier i
bolaget per dagen för årsstämman. Sådant emissionsbeslut ska även
kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier ska betalas med
apportegendom, genom kvittning eller på andra villkor.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet
och styrelsens handlingsutrymme samt att potentiellt utöka bolagets
aktieägarkrets.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap
32 § aktiebolagslagen. Fullständigt beslutsunderlag hålls
tillgängligt hos bolaget på Kungsgatan 3 i Stockholm samt på bolagets
hemsida www.wilsontherapeutics.com senast tre veckor före stämman och
sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2018

Wilson Therapeutics AB (publ)

Styrelsen

Om Wilson Therapeutics
Wilson Therapeutics är ett bioteknikbolag, baserat i Stockholm, som
utvecklar nya läkemedel för patienter med ovanliga kopparrelaterade
sjukdomar. Wilson Therapeutics huvudprodukt WTX101 utvecklas primärt
som en ny behandling av Wilsons sjukdom och utvärderas för närvarande
i en klinisk fas 3-studie. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på
Nasdaq Stockholm med kortnamn WTX.

Mer information finns på www.wilsontherapeutics.com.

För ytterligare information kontakta:
Jonas Hansson, VD, Wilson Therapeutics AB
Telefon: +46 8 796 00 00
E-post: jonas.hansson@wtx.se

Wilson Therapeutics AB (publ)
Org nr.556893-0357
Kungsgatan 3
SE-111 43 Stockholm

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wilson-therapeutics-ab/r/kallelse-till-arsstam...
http://mb.cision.com/Main/14206/2521526/841830.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.