Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-11

Wilson Therapeutics AB: Uttalande från det oberoende utskottet i styrelsen för Wilson Therapeutics med anledning av Alexio...

Det oberoende utskottet i styrelsen för Wilson Therapeutics
rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Alexions offentliga
uppköpserbjudande

Bakgrund
Detta uttalande görs av det oberoende utskottet i styrelsen för Wilson
Therapeutics AB (publ) ("Wilson Therapeutics") ("Utskottet")[1] i
enlighet med punkt II.19 i Nasdaq Stockholms takeover-regler
("takeover-reglerna").

Alexion Pharmaceuticals, Inc., ett bolag med säte i Delaware, USA,
vars aktier är noterade på NASDAQ med handelssymbol "ALXN" i USA
("Alexion"), har idag, genom Alexion Pharma Nordics Holding AB[2],
via ett pressmeddelande lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till
aktieägarna i Wilson Therapeutics att överlåta samtliga sina aktier i
Wilson Therapeutics till Alexion mot ett kontant vederlag om 232
kronor per aktie i Wilson Therapeutics ("Erbjudandet"), vilket
motsvarar ett totalt värde av Erbjudandet om cirka 6 564 miljoner
kronor, baserat på 28 292 272 utestående aktier.

Erbjudandet innebär:

· en premie om 70 procent jämfört med slutkursen om 136,20 kronor
för Wilson Therapeutics-aktien på Nasdaq Stockholm den 10 april 2018,
den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet,

· en premie om 89 procent jämfört med den volymviktade
genomsnittskursen om 122,56 kronor för Wilson Therapeutics-aktien på
Nasdaq Stockholm under de senaste 90 handelsdagarna fram till och med
den 10 april 2018, den sista handelsdagen före offentliggörandet av
Erbjudandet, och

· en premie om 373 procent jämfört med börsintroduktionspriset för
Wilson Therapeutics om 49,00 kronor den 12 maj 2016.

Acceptperioden för Erbjudandet beräknas inledas omkring den 25 april
2018 och avslutas omkring den 23 maj 2018, med förbehåll för
eventuella förlängningar.

Erbjudandets fullföljande är villkorat av sedvanliga villkor, bland
annat av att det accepteras i sådan utsträckning att Alexion blir
ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Wilson
Therapeutics och att samtliga erforderliga tillstånd, godkännanden,
beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive
från konkurrensmyndigheter, har erhållits, i varje enskilt fall på
för Alexion acceptabla villkor. Erbjudandet är inte villkorat av
finansiering. Alexion har förbehållit sig rätten att, helt eller
delvis, frånfalla dessa och övriga fullföljandevillkor för
Erbjudandet. Vänligen se Alexions pressmeddelande angående
Erbjudandet för ytterligare information.

Wilson Therapeutics styrelse har, efter skriftlig begäran från
Alexion, tillåtit Alexion att genomföra en begränsad s.k. due
diligence-undersökning av Wilson Therapeutics i samband med
förberedelserna av Erbjudandet. Alexion har inte erhållit någon
insiderinformation avseende Wilson Therapeutics inom ramen för denna
undersökning.

De fyra största aktieägarna i Wilson Therapeutics, HealthCap VI LP,
Abingworth Bioventures VI LP, MVM Fund III LP (inklusive MVM Fund III
(No. 2) LP) och NeoMed Innovation V LP, vars sammanlagda aktieinnehav
i Wilson Therapeutics motsvarar cirka 57,4 procent av det totala
antalet aktier och röster, har gjort åtaganden gentemot Alexion att
acceptera Erbjudandet, på vissa villkor ("Acceptåtagandena").
Vänligen se Alexions pressmeddelande angående Erbjudandet för mer
information om dessa Acceptåtaganden. Till följd av Acceptåtagandena
är styrelseledamöterna Björn Odlander, Genghis Lloyd-Harris, Bali
Muralidhar och Dina Chaya inte ledamöter i Utskottet och har, på
grund av intressekonflikt, inte deltagit och kommer inte att delta i
Utskottets överläggningar eller beslut i samband med Erbjudandet.
Utöver vad som anges ovan har Handelsbanken Fonder AB och Fjärde
AP-Fonden åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Dessa två aktieägare
innehar tillsammans 8,7 procent av det totala antalet aktier och
röster i Wilson Therapeutics.

Lazard är exklusiv finansiell rådgivare till Wilson Therapeutics.
Vinge är legal rådgivare till Wilson Therapeutics.

Utskottets rekommendation
Utskottet grundar sin uppfattning om Erbjudandet på en samlad
bedömning av ett antal faktorer som Utskottet har ansett vara
relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer
inkluderar, men är inte begränsade till, Wilson Therapeutics
nuvarande ställning, förväntade framtida utveckling och därtill
relaterade möjligheter och risker samt aktiekursutvecklingen.

Utskottet anser att en sammanslagning av Alexion och Wilson
Therapeutics medför att Wilson Therapeutics aktieägare erhåller ett
betydande värde på kort sikt samtidigt som Alexions ledande expertis
inom utveckling och kommersialisering av sällsynta sjukdomar kan
bidra till att uppfylla målsättningen att göra WTX101 tillgängligt
till patienter med Wilsons sjukdom över hela världen.

Den föreslagna transaktionen belyser företagens gemensamma engagemang
för att adressera de betydande medicinska behoven inom Wilsons
sjukdom genom fortsatt fokuserad utveckling av denna nya unika
läkemedelskandidat, som har potential att signifikant förbättra
behandlingsalternativen för patienter med Wilsons sjukdom.

Utskottet är övertygat om att Alexion är väl positionerat för driva
vidare den pågående registreringsgrundande fas 3-studien FOCuS som
initierats mot bakgrund av positiva data från fas 2, och för att
fortsätta Wilson Therapeutics viktiga uppdrag och fokus att skapa nya
behandlingsalternativ och förbättra livskvaliteten för patienter med
Wilsons sjukdom.

Inom ramen för Utskottets utvärdering konstaterar Utskottet att
Erbjudandet är ett resultat av en konkurrensutsatt process som
hanterats av Lazard och som initierades efter att styrelsen i början
av 2018 erhöll en icke-bindande intresseindikation från en annan part
avseende ett förvärv av Wilson Therapeutics.

Vid Utskottets utvärdering av Erbjudandet har Utskottet även beaktat
Acceptåtagandena från Wilson Therapeutics huvudägare, inklusive
HealthCap, Abingworth Bioventures, MVM Fund och NeoMed Innovation,
vars innehav, tillsammans med övriga aktieägare som har åtagit sig
att acceptera Erbjudandet, motsvarar cirka 66,1 procent av det totala
antalet aktier och röster i Wilson Therapeutics.

Som ett led i Utskottets utvärdering av Erbjudandet har Utskottet
vidare uppdragit åt PwC att avge en s.k. fairness opinion avseende
Erbjudandet. Av PwC:s fairness opinion, som tillhandahålls i en
bilaga till detta pressmeddelande, framgår att PwC anser att
Erbjudandet är att betrakta som skäligt ur en finansiell synvinkel
för aktieägarna i Wilson Therapeutics.

Baserat på dessa överväganden anser Utskottet att villkoren för
Erbjudandet i allt väsentligt motsvarar Wilson Therapeutics framtida
tillväxtmöjligheter, liksom de risker som är förknippade med dessa
möjligheter.

Mot denna bakgrund rekommenderar Utskottet enhälligt aktieägarna i
Wilson Therapeutics att acceptera Erbjudandet.

Enligt takeover-reglerna är Utskottet skyldigt att, baserat på vad
Alexion har uttalat i sitt offentliggörande av Erbjudandet, redovisa
sin uppfattning om den inverkan genomförandet av Erbjudandet kommer
att ha på Wilson Therapeutics, särskilt sysselsättningen, och sin
uppfattning om Alexions strategiska planer för Wilson Therapeutics
och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de
platser där Wilson Therapeutics bedriver sin verksamhet. Alexion har
därvid uttalat att:

"Alexion sätter stort värde på Wilson Therapeutics ledningsgrupp och
anställda och förväntar sig att Erbjudandet kommer att stödja
fortsatt tillväxt och skapa långsiktigt positiva effekter för Wilson
Therapeutics och dess anställda, och förutser inte några negativa
effekter av Erbjudandets genomförande för Wilson Therapeutics
organisation, anställda, inklusive deras anställningsvillkor, eller
de platser på vilka Wilson Therapeutics bedriver verksamhet."

Utskottet har ingen anledning att ifrågasätta dessa uttalanden
avseende sysselsättningen, Alexions strategiska planer för Wilson
Therapeutics eller de effekter som dessa kan förväntas ha på
sysselsättningen och de platser där Wilson Therapeutics bedriver sin
verksamhet.

Svensk rätt ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas
i enlighet härmed. Tvist i anledning av detta uttalande ska exklusivt
avgöras av svensk domstol.

Årsstämma
På grund av tidplanen för Erbjudandet har styrelsen beslutat att
senarelägga årsstämman 2018, som ursprungligen planerades hållas den
16 maj 2018. Styrelsen kommer att återkomma med ett nytt datum för
årsstämman i sinom tid. Årsstämman kommer senast att hållas den 29
juni 2018.

Stockholm, 11 april, 2018
Wilson Therapeutics AB (publ)
Styrelsens oberoende utskott

För ytterligare information kontakta:
Andrew Kay, styrelseordförande och ordförande för det oberoende
utskottet i styrelsen, Wilson Therapeutics AB (publ)

Telefon: +44 7900 441144
E-post: andrewmartinkay@btinternet.com

Wilson Therapeutics AB (publ)
Org nr.556893-0357
Kungsgatan 3
SE-111 43 Stockholm

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Wilson Therapeutics är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 11 april 2018 kl. 07:15 CET.

Om Wilson Therapeutics
Wilson Therapeutics är ett bioteknikbolag, baserat i Stockholm, som
utvecklar nya läkemedel för patienter med ovanliga kopparrelaterade
sjukdomar. Wilson Therapeutics huvudprodukt WTX101 utvecklas primärt
som en ny behandling av Wilsons sjukdom och utvärderas för närvarande
i en klinisk fas 3-studie. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på
Nasdaq Stockholm med kortnamn WTX.

Mer information finns på www.wilsontherapeutics.com.

Till den oberoende kommittén i styrelsen för

Wilson Therapeutics AB (publ)
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm

10 april 2018

Till den oberoende kommittén i styrelsen för Wilson Therapeutics AB
(publ)

Styrelsen i Wilson Therapeutics AB (publ) ("WTX" eller "Bolaget") har
erhållit uppgift om att Alexion Pharmaceuticals, Inc. ("Alexion")
genom Alexion Pharma Nordics Holding AB förväntas lämna ett
offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i WTX. Erbjudandet
innebär att Alexion för varje aktie i WTX erbjuder ett kontant
vederlag om totalt 232 SEK ("Erbjudandet"). Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB ("PwC" eller "vi") har fått i uppdrag av
den oberoende kommittén i styrelsen för WTX ("Kommittén") att som
oberoende expert bedöma skäligheten av Erbjudandet ur ett finansiellt
perspektiv för aktieägarna i WTX i enlighet med Nasdaq Stockholms
regler om offentliga uppköpserbjudanden, regel III.3.

Vi har bedömt skäligheten av Erbjudandet genom att bedöma
marknadsvärdet per aktie i WTX med utgångspunkt i finansiell
information från...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.