Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-07

Wilson Therapeutics AB: Wilson Therapeutics avser att genomföra riktad nyemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN ELLER
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION
SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Wilson Therapeutics AB (publ) ("Wilson Therapeutics" eller "Bolaget")
(Nasdaq Stockholm: WTX) offentliggör idag avsikten att genomföra en
riktad nyemission till svenska och internationella institutionella
investerare ("Nyemissionen"). Bolaget har anlitat ABG Sundal Collier
AB, Carnegie Investment Bank AB (publ), DNB Markets, en del av DNB
Bank ASA, och Kempen & Co N.V. som Joint Bookrunners i Nyemissionen.

Teckningskursen i Nyemissionen och antalet nyemitterande aktier kommer
att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.
Antalet nyemitterade aktier kommer dock inte att överstiga 10 procent
av antalet utestående aktier i Bolaget (d.v.s. uppgå till högst 2 572
024 aktier).

Bookbuilding-förfarandet kommer att påbörjas omedelbart. Prissättning
och tilldelning av de nya aktierna förväntas äga rum innan Nasdaq
Stockholm öppnar klockan 09:00 den 8 december 2017. Bolaget kommer
att informera om utfallet av Nyemissionen i ett pressmeddelande när
bookbuilding-förfarandet har avslutats.

Nettolikviden från Nyemissionen avses användas för (i) allmänna
affärsändamål, inklusive det planerade kliniska programmet (ii)
expansion av organisationen och ytterligare förberedande aktiviteter
inför en framtida framgångsrik kommersialisering av WTX101 i Europa
och i USA (iii) utvärdering av fler pre-kliniska och kliniska
aktiviteter för att ytterligare differentiera WTX101 från idag
tillgängliga behandlingar i syfte att nå maximal marknadsandel och
minimera tiden dit och (iv) fortsatt utvärdering av möjligheterna att
utveckla WTX101 som en ny behandling i andra sjukdomar än Wilsons
sjukdom (inklusive ALS).

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt
sätt samt att diversifiera aktieägarbasen med internationella
investerare och investerare som är specialiserade på life science.

Nyemissionen förutsätter bland annat att Wilson Therapeutics styrelse,
efter att bookbuilding-förfarandet avslutats, beslutar att emittera
nya aktier med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman 2017.

I samband med Nyemissionen har Bolaget, i enlighet med marknadspraxis,
gentemot Joint Bookrunners åtagit sig en 90-dagars stand-still-period
avseende framtida nyemissioner, vilket åtagande Joint Bookrunners kan
medge undantag ifrån.

Om Wilson Therapeutics
Wilson Therapeutics är ett bioteknikbolag, baserat i Stockholm, som
utvecklar nya läkemedel för patienter med ovanliga kopparrelaterade
sjukdomar. Wilson Therapeutics huvudprodukt WTX101 utvecklas primärt
som en ny behandling av Wilsons sjukdom. En klinisk fas 2-studie har
avslutats framgångsrikt och förberedelser för en
registreringsgrundande fas 3-studie pågår. Bolaget är noterat i Mid
Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn WTX.

Mer information finns på www.wilsontherapeutics.com.

För ytterligare information kontakta:
Jonas Hansson, VD, Wilson Therapeutics AB
Telefon: +46 8 796 00 00
E-post: jonas.hansson@wtx.se
Anders Martin-Löf, CFO, Wilson Therapeutics AB
Telefon: +46 8 796 00 00
E-post: anders.martin-lof@wtx.se
Wilson Therapeutics AB (publ)
Org nr 556893-0357
Kungsgatan 3
SE-111 43 Stockholm

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Wilson Therapeutics är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 december 2017 kl. 17:31 CET.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande
utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller
teckna, några värdepapper i Wilson Therapeutics i någon jurisdiktion.

Ett investeringsbeslut med anledning av Nyemissionen ska göras på
grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget
och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende
kontrollerats av Joint Bookrunners. Informationen i detta
pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör
inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte
enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller
dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna
som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan
tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid
gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får
inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av
ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna
ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i
eller till USA, Kanada, Japan eller Australien eller någon annan
jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av
denna information skulle stå i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
direktiv 2003/71/EG ("Prospektdirektivet"). Wilson Therapeutics har
inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller
rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits
fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade
nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande
endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt
Prospektdirektivets definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat
material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en
investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta
dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna
utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har
professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som
faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel
19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ("Order"); eller (ii) personer med
hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Order (alla
sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En
investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är
i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer
endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är
relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta
dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser
Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets
framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling,
utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de
marknader inom vilka Bolaget är verksamt, inklusive såvitt avser
utsikterna för läkemedel och studier, inklusive WTX101. Framåtriktade
uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan
identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar",
"förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter",
"bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller
liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta
pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall
baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de
antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är
rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller vara
korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller
uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det
faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma
att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade
uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra
väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen
avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller
underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade
uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger
till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande
är korrekta och åtar sig vidare inte något ansvar för den framtida
riktigheten av de uppfattningar som uttrycks i detta pressmeddelande,
eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i
detta pressmeddelande i syfte att återspegla efterföljande händelser.
Du bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i
detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och
framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande lämnas
endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att
förändras. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att se över,
uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av
något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som
inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i
detta pressmeddelande.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=460356...
http://mb.cision.com/Main/14206/2409857/764096.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.