Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-27

Wise Group: Kallelse till årsstämma i Wise Group AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WISE GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen
den 25 maj 2015 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 13, plan 15 i
Stockholm.

Rätt att delta i stämman
För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 maj 2015, dels
till bolaget anmäla sitt deltagande i årsstämman senast tisdagen den 19 maj
2015. Anmälan ska ske skriftligen, antingen per post till Wise Group AB
(publ), Att: Charlotte Berglund, Box 22109, 104 22 Stockholm eller per e
post till charlotte.berglund@wisegroup.se
.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och
biträden som ska delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före
bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt
att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos
Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad
rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast tisdagen den 19 maj
2015, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste
underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning
1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2014.
8. Beslut om
a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2014.
b) Dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen för 2014.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören för
2014.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som
ska väljas av stämman.
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
11. Val av styrelse.
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13. Beslut om inrättande av en valberedning.
14. Sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordning.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
16. Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag
Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Erik Mitteregger väljs till
ordförande vid stämman.

Punkt 8 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om totalt 14 781 721,30
kronor, motsvarande 10 öre per aktie, samt att resterande vinstmedel
balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning föreslås till
tisdagen den 27 maj 2015.

Punkt 9 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter
Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma ska
uppgå till sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 10 - Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
Styrelsen föreslår att arvode till styrelseledamöter, som inte uppbär lön
av bolaget eller annat bolag inom bolagets koncern, ska utgå med 200 000
kronor till styrelsens ordförande och med 120 000 kronor till envar av
övriga ledamöter samt att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd
räkning.

Punkt 11 - Val av styrelse
Styrelsen föreslår att Erik Mitteregger, Peter Birath, Ewa Lagerqvist,
Stefan Rossi och Torvald Thedéen omväljs som styrelseledamöter samt att
Lottie Knutson föreslås som ny styrelseledamot.

Punkt 12 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Styrelsen föreslår att följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare ska gälla intill slutet av nästa årsstämma:

Ersättningsfrågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott och beslutas
av styrelsen i sin helhet. Ledande befattningshavare är VD och de personer
som ingår i bolagets ledningsgrupp. Dessa ska erbjudas en marknadsmässig
kompensation som ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet.
Ersättningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra
sedvanliga förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till
förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja
bolagets långsiktiga värdeskapande. Den rörliga ersättningen kan som mest
uppgå till ett belopp motsvarande sex månadslöner.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer
att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 13 - Beslut om inrättande av en valberedning
Styrelsen föreslår att en valberedning inrättas enligt följande principer.

Styrelsens ordförande ska senast vid tredje kvartalets utgång sammankalla
de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en
ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna
avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i
storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny
valberedning utsetts.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast i samband med
bolagets rapport för tredje kvartalet. Härigenom ska alla aktieägare få
kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.

Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande i
bolaget senast vid tredje kvartalets utgång. Om väsentliga förändringar
sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande bör också
valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan.
Förändringar i valberednigen skall offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

· Ordförande vid årsstämma.
· Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse.
· Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt
eventuell ersättning för utskottsarbete.
· Val av revisor, revisorssuppleant samt arvode till dessa (i förekommande
fall).
· Beslut om principer för utseende av valberedning.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha
rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med
kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som
erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 14 - Styrelsens förslag avseende sammanläggning av aktier och ändring
av bolagsordning
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar genomföra en sammanläggning
av aktier, s.k. omvänd split, i relationen 20:1 innebärande att tjugo (20)
befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie av samma slag. Det
föreslås att styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag för
sammanläggningen. De aktieägare vars aktieinnehav på avstämningsdagen inte
är jämnt delbart med tjugo (20) kommer att från större ägare i Bolaget
vederlagsfritt erhålla erforderligt antal aktier.

Punkt 15 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta
beslut om nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission
av högst 14 000 000 aktier (före den föreslagna sammanläggningen av
aktier). Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna
ökas med högst 140 000 kr (före den föreslagna sammanläggningen av aktier).
Bemyndigandet ska även innefatta rätt för styrelsen att besluta om
nyemission med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor som
avses i 13 kap. 5 § 6 p aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att genom en
förenklad process genomföra mindre företagsförvärv. Grunden för
emissionskursen vid utnyttjande av bemyndigandet ska vara aktiens
marknadsvärde.

Handlingar
Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret
2014 samt styrelsens fullständiga förslag enligt ovan jämte
fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgänglig för aktieägare på bolagets
hemsida (www.wisegroup.se ) och kommer att finnas
tillhanda hos bolaget senast från och med måndagen den 4 maj 2015 samt
kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress eller som anmäler sig till bolagsstämman. Aktieägarna informeras
om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av
bolagets ekonomiska situation. I Wise Group AB (publ) finns totalt 147 817
213 aktier och röster vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Stockholm i april 2015

WISE GROUP AB (publ)
Styrelsen

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Wise Group Kallelse till arsstamma.pdf

Wise Group Bilaga 1.pdf

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.