Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-06

WntResearch: Kallelse till årsstämma i Wntresearch AB

Aktieägarna i Wntresearch AB, 556738-7864, kallas härmed till
årsstämma måndagen den 8 juni 2020 kl. 15.00 på Radisson Blu Hotel
Malmö (konferenslokal Skarhult), Östergatan 10 i Malmö.

Information med anledning av coronaviruset

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av
coronaviruset, har styrelsen i Wntresearch AB ("Wntresearch")
beslutat att begränsa planerade anföranden till ett minimum och att
ingen förtäring kommer att serveras. Inget anförande av verkställande
direktören kommer att genomföras på stämman. Deltagande av både
styrelseledamöter, bolagsledning och antalet närvarande
icke-aktieägare kommer att begränsas, med målsättningen att
årsstämman blir kort och effektiv för att minska risken för
smittspridning. För aktieägare som känner sig oroliga för
smittspridning med anledning av coronaviruset vill vi understryka
möjligheten att inte närvara personligen vid Wntresearch årsstämma
utan att istället delta via ombud. Motsvarande möjlighet uppmanar
Wntresearch även för aktieägare som har sjukdomssymptom, nyligen har
vistats i ett område med smittspridning eller tillhör en riskgrupp.
Fullmaktsformulär för ombud att företräda aktieägare och utöva dennes
rösträtt finns tillgängligt på bolagets hemsida
(www.wntresearch.com).

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
måndagen den 1 juni 2020; och

· dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 1 juni 2020
skriftligen till Wntresearch AB, Medeon Science Park, Per Albin
Hanssons väg 41, 205 12 Malmö eller per e-post pof@wntresearch.com. I
anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman,
tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast måndagen den 1
juni 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
(www.wntresearch.com) och skickas till de aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning;

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen; och

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktör.

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Val av styrelse och styrelseordförande samt val av revisorer eller
revisionsbolag.

10. Ledamöter av valberedningen att utses vid årsstämma 2020.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
12. Beslut om ändring av bolagsordningen.
13. Stämmans avslutande.
Beslutsförslag i korthet

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen, som utgjorts av Kjell Stenberg (ordförande), Tommy
Andersson och Lars-Erik Forsgårdh, samt styrelsens ordförande Gudrun
Anstrén, föreslår att årsstämman väljer Gudrun Anstrén till
ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att årsstämman disponerar bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon
vinstutdelning för räkenskapsåret 2019 inte lämnas samt att
tillgängliga medel om 13 102 074 kronor överföres i ny räkning.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 8)

Valberedningen föreslår att arvode till ordföranden ska utgå med 250
000 kronor (250 000 kronor) och till övriga styrelseledamöter med 100
000 kronor (100 000 kronor). Arvode till revisorn föreslås utgå
enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande samt val av revisorer eller
revisionsbolag (punkt 9)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex
ordinarie och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Tommy Andersson,
Gudrun Anstrén, Jan Nilsson, Martin Olovsson och Peter Ström. Vidare
föreslår valberedningen nyval av Janna Sand-Dejmek. Gudrun Anstrén
föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Information om den föreslagna nya ledamoten Janna Sand-Dejmek
presenteras i bilaga till valberedningens motiverade yttrande.
Information om de ledamöter som föreslås omväljas återfinns på
bolagets webbplats (www.wntresearch.com) samt i årsredovisningen.

Valberedningen föreslår vidare omval av PricewaterhouseCoopers AB
intill årsstämman 2021. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att
Mattias Lamme fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Ledamöter av valberedningen att utses vid årsstämma 2020 (punkt 10)

I enlighet med valberedningens instruktion och senast tillgänglig
ägarförteckning föreslår valberedningen att följande ledamöter vid
2020 års årsstämma utses att ingå i valberedningen: Tommy Andersson,
Lars-Erik Forsgårdh, Kjell Stenberg samt styrelsens ordförande.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt
11)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om
nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av
teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift
om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska
kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av
konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) ska sammanlagt
högst motsvara 10 procent av bolagets aktiekapital per dagen för
årsstämman. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara
marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i
förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa
rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera förvärv samt att
möjliggöra emission till partners inom ramen för samarbeten och
allianser.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de
smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga
i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets
bolagsordning enligt följande:

§ 1 Firma (föreslagen lydelse "Företagsnamn")

Nuvarande lydelse

Bolagets firma är Wntresearch AB. Bolaget är publikt (publ).

Föreslagen lydelse

Bolagets företagsnamn är Wntresearch AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 9 Anmälan till stämma

Nuvarande lydelse

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i
aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket
aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som
anges i kallelsen till stämman.

Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare
än femte vardagen före stämman.

Föreslagen lydelse

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som anmält sig hos
bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag
får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton,
julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen
före stämman.

Övrigt

För giltigt beslut i frågorna under punkterna 11 och 12 erfordras att
förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen liksom fullständiga
förslag till beslut enligt punkterna 11 och 12 kommer att hållas
tillgängliga på bolagets kontor, Wntresearch AB, Medeon Science Park,
Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö samt på bolagets hemsida
(www.wntresearch.com) senast från och med tre veckor före årsstämman
och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära
upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32
§ aktiebolagslagen (2005:551).

Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier och röster i bolaget
till 25 371 223. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

__________________

Malmö i maj 2020

Wntresearch AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, Verkställande Direktör, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com

Telefon: 0727 200711

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 6 maj 2020.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar
genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och
bilda metastaser. Metastaser är den främsta anledningen till att
människor dör av cancer och behandling för att förhindra detta
saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna
läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet
WNT5A. Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig ...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.