Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-23

WntResearch: Kallelse till extra bolagsstämma i Wntresearch AB

Aktieägarna i Wntresearch AB, 556738-7864, kallas härmed till extra
bolagsstämma onsdagen den 15 april 2020 kl. 11.00 på Radisson Blu
Hotel Malmö (konferenslokal Sövdeborg), Östergatan 10 i Malmö.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
tisdagen den 7 april 2020; och

· dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 7 april 2020
skriftligen till Wntresearch AB, Medeon Science Park, Per Albin
Hanssons väg 41, 205 12 Malmö eller per e-post pof@wntresearch.com. I
anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman,
tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd tisdagen den 7 april
2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering
måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
(www.wntresearch.com) och skickas till de aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
av units.

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier.

9. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag i korthet

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av
units (punkt 6)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna
styrelsens beslut av den 23 mars 2020 om emission av högst 12 685 611
units bestående av aktier och teckningsoptioner på följande villkor:

1. Varje unit består av två (2) nya aktier och en (1) teckningsoption
serie 2020/2021. Totalt omfattar emissionen högst 25 371 222 aktier
och högst 12 685 611 teckningsoptioner.

2. Emissionskursen för varje unit ska vara 3 kronor, vilket motsvarar
en teckningskurs per aktie om 1,50 kronor. Teckningsoptionerna utges
vederlagsfritt.

3. Teckning av units sker med stöd av uniträtter. Rätt att erhålla
uniträtter för att teckna units med företrädesrätt ska tillkomma den
som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid
tilldelas uniträtter i relation till sitt aktieinnehav per
avstämningsdagen.

4. Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till
deltagande i emissionen med företrädesrätt ska vara den 22 april
2020.

5. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt och två (2)
uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.

6. Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska
tilldelning av resterande units inom ramen för emissionens högsta
belopp ske:

i. i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter
(oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som
anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för
det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning
ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en
av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter
utnyttjat för teckning av units;

ii. i andra hand till annan som tecknat units i emissionen utan stöd
av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske
fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal
units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och

iii. i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende
teckning av units, i proportion till sådana garantiåtaganden.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata
ska tilldelning ske genom lottning.

7. Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant
betalning under tiden 24 april 2020 - 8 maj 2020. Teckning av units
genom betalning innebär att tecknaren uppdrar åt ett av bolaget
engagerat emissionsinstitut att verkställa teckning på teckningslista
avseende det antal vederlagsfria teckningsoptioner som tecknade units
består av.

Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske på särskild
teckningslista under samma tid som teckning med stöd av uniträtter
ska ske. Betalning för units tecknade utan stöd av uniträtter ska ske
enligt särskild instruktion på avräkningsnota som utsänds till de som
erhåller tilldelning.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

8. Teckning kan enbart ske av units och således inte av aktier eller
teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske av units.
Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och
teckningsoptionerna att skiljas åt.

9. De aktier som emitteras genom unitemissionen ger rätt till
utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som
infaller efter emissionsbeslutet.

10. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller
bland annat följande villkor:

1.
1.
1.
1.
a. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien under perioden från och med den 22 januari 2021 till och med den 4 februari 2021, dock högst 3 kronor per aktie (dock att teckningskursen inte kan understiga aktiens kvotvärde).

1.
1.
1.
1.
b. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission och liknande händelser.

1.
1.
1.
1.
c. Teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas under perioden från och med den 8 februari 2021 till och med den 19 februari 2021.

1.
1.
1.
1.
d. Aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ska ge rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i bolagets aktiebok.

11. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i
unitemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 2 283 409,98
kronor.

12. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras
i unitemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 1 141 704,99
kronor.

13. Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de
smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig
erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och
Euroclear Sweden AB.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier (punkt 7)

I syfte att möjliggöra nyemission av aktier som garantiersättning till
de som ingått garantiförbindelser i syfte att säkerställa den
företrädesmissionen av units som beskrivs nedan ("Garanterna"),
föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga
styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och
med eller utan villkor om kvittning eller andra villkor, besluta om
nyemission av aktier till Garanterna. Vid utnyttjande av
bemyndigandet ska teckningskursen motsvara den volymvägda
genomsnittliga aktiekursen för bolagets aktie på Spotlight Stock
Market under perioden från och med den 24 april 2020 till och med den
8 maj 2020, dvs. teckningsperioden i den företrädesemission av units
som beslutades av styrelsen den 23 mars 2020, och som föreslås
godkännas under punkten 6 på dagordningen till den extra
bolagsstämman.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att kunna genomföra nyemission av aktier som
garantiersättning till Garanterna. Antalet aktier som ska kunna
emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till
det totala antalet aktier som motsvarar den överenskomna
garantiersättning som bolaget har att utge till Garanterna.

Beslutet om bemyndigande i enlighet med detta förslag förutsätter och
är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna
styrelsens beslut av den 23 mars 2020 om företrädesemission av units
i enlighet med styrelsens förslag till den extra bolagsstämman.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de
smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga
i samband med registrering hos Bolagsverket.

Övrigt

För giltigt beslut i frågan under punkt 7 erfordras att förslaget
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 6 och 7 jämte
anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att
hållas tillgängliga på bolagets kontor, Wntresearch AB, Medeon
Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö samt på
bolagets hemsida (www.wntresearch.com) senast från och med två veckor
före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress. Kopior av handling...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.