Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-27

WntResearch: Omvandling av betalda tecknade units (BTU) till aktier och teckningsoptioner serie 2020/2021

WntResearch AB ("WntResearch" eller "Bolaget") har genomfört en
företrädesemission av units om cirka 38,1 MSEK
("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till totalt
128,4 procent. Totalt emitterades 12 685 611 units i
Företrädesemissionen motsvarande 25 371 222 aktier och 12 685 611
teckningsoptioner serie 2020/2021.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA,
NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV
DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE
REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dagen
för handel med BTU är måndag 1 juni 2020. Avstämningsdag för
omvandlingen är onsdag 3 juni 2020, varefter BTU kommer att omvandlas
till aktier och teckningsoptioner av serie 2020/2021.

Aktier och teckningsoptioner som tecknades i Företrädesemissionen
förväntas vara tillgängliga på tecknarens depå/vp-konto fredag 5 juni
2020.

Första handelsdag för teckningsoptioner av serie 2020/2021 förväntas
vara fredag 5 juni 2020.

Varje teckningsoption av serie 2020/2021 berättigar innehavaren till
teckning av en (1) ny aktie i WntResearch. Teckningsperiod för
teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2020/2021
kommer att löpa från den 8 februari 2021 till och med den 19 februari
2021. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av
teckningsoptioner av serie 2020/2021 uppgår till 70 procent av den
volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock
Market under perioden från den 22 januari 2021 till och med den 4
februari 2021, dock lägst 0,09 SEK och högst 3,00 SEK per aktie.

Efter genomförd registrering av Företrädesemissionen uppgår antalet
aktier i Bolaget till 50 742 445 aktier och Bolagets aktiekapital
uppgår till 4 566 820,05 SEK. Därutöver har den riktade nyemissionen
av aktier till de garanter i Företrädesemissionen som valt att
erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget
("Ersättningsemissionen"), som kommunicerades av Bolaget den 19 maj
2020, registrerats av Bolagsverket. Efter genomförd registrering av
Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen uppgår antalet aktier
i Bolaget till 52 825 308 aktier och Bolagets aktiekapital uppgår
till 4 754 277,72 SEK.

ISIN-kod för aktier: SE0003553130

ISIN-kod för BTU: SE0014399390

ISIN-kod för TO serie 2020/2021: SE0014399374

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Setterwalls
Advokatbyrå AB är legal rådgivare till till WntResearch i samband med
Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, Verkställande Direktör, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com

Telefon: 0727 200711

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 27maj 2020.

Om WntResearch

WntResearch är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom onkologi
som utvecklar nya terapier för att förhindra utveckling av
cancermetastaser. Bolagets fokus är WNT5A, ett protein som förhindrar
den metastatiska processen i kroppen och visionen är att
cancerpatienter ska slippa metastaser. Idag drabbas var tredje person
av cancer och cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall
orsakas av metastaserna. Även om dagens cancerbehandling har blivit
mer effektiv, finns inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av
just metastaser. Läkemedelskandidaten Foxy-5 efterliknar WNT5A's
funktion att minska rörligheten och därmed spridningen av
cancerceller. Foxy-5 har uppvisat en god säkerhetsprofil med få
biverkningar i två kliniska fas I-studier. Bolagets
läkemedelskandidat Foxy-5 är nu i en pågående klinisk fas 2-studie på
patienter med tjocktarmscancer. Foxy-5 är enligt Bolagets bedömning
en läkemedelskandidat som är ensam i sitt slag med dess särskilda
verkningsmekanism inom ett område där andra läkemedel eller
behandlingskoncept saknas. WntResearch är noterat på Spotlight Stock
Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör
ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med
aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i WntResearch.
Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för
att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra
jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna
units i WntResearch kommer endast att ske genom det prospekt som
WntResearch offentliggjorde den 22 april 2020.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz,
Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd
skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva
andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med
denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra
värdepapper i WntResearch har registrerats, och inga aktier,
teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras,
enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från
1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon
delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas
eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till
USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities
Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat
eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget
erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper till
allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i
den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas
i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129
("Prospektförordningen"). I andra länder i EES som har implementerat
Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant
erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i
Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant
implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har
implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett
sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i
den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i
Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom
den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller
(ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta
meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel
49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans
"Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får
inte agera på eller förlita sig på informationen i denna
kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna
kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och
kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som
sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan
spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer",
"förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/wntresearch/r/omvandling-av-betalda-tecknade-...
https://mb.cision.com/Main/11610/3121597/1254662.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.