Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-04

WntResearch: Valberedningens förslag till styrelse i WntResearch

WntResearch meddelar idag att bolagets valberedning lämnat
nedanstående förslag till beslut på årsstämman den 8 juni 2020.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex,
utan suppleanter. Omval föreslås av styrelseledamöterna Tommy
Andersson, Gudrun Anstrén, Martin Olovsson, Peter Ström och Jan
Nilsson. Vidare föreslås nyval av Janna Sand-Dejmek. Gudrun Anstrén
föreslås för omval som styrelsens ordförande. Arvode föreslås utgå
med 250 000 kr till styrelsens ordförande och med 100 000 kr till
övriga styrelseledamöter.

Janna Sand-Dejmek, född 1972, chef för Novartis tidiga kliniska
onkologi-utvecklingsavdelning i Shanghai, har läkarexamen och
specialistläkarutbildning från Lunds Universitet och Skånes
Universitetssjukhus. Hon har disputerat inom experimentell patologi
och gjort sin post-doc vid Dana-Farber Cancer Institute i Boston.
Hennes forskning fokuserar på intracellulära signalvägar med
betydelse för onkogenes och metastasering. Sedan 2012 är hon verksam
inom läkemedelsindustrin där hon haft roller inom både preklinisk
forskning, tidig klinisk utveckling och marknadsföring/lansering av
nya läkemedel inom onkologi.

Valberedningen i WntResearch består av bolagets tre största
aktieägare, Kjell Stenberg (ordförande), Tommy Andersson och
Lars-Erik Forsgårdh samt styrelsens ordförande, Gudrun Anstrén.

För ytterligare information om WntResearch, kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 4 maj 2020.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar
genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och
bilda metastaser. Metastaser är den främsta anledningen till att
människor dör av cancer och behandling för att förhindra detta
saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna
läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet
WNT5A. Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska
tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka
uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med
tjocktarms-, prostata- eller bröstcancer visar på en gynnsam
säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på
biologisk aktivitet. En fas 2 multicenter studie på patienter med
tjocktarmscancer pågår för att studera den anti-metastaserande
effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock
Market. För mer information se: www.wntresearch.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/wntresearch/r/valberedningens-forslag-till-st...
https://mb.cision.com/Main/11610/3103098/1241075.pdf

Författare AktieTorget News