Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-23

WntResearch: WntResearch genomför företrädesemission av units om cirka 38 MSEK

Styrelsen för Wntresearch AB, org. nr 556738-7864 ("WntResearch" eller
"Bolaget") har idag den 23 mars 2020, villkorat av godkännande vid
extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en företrädesemission av
högst 12 685 611 units där varje unit innehåller två (2) aktier och
en (1) teckningsoption serie 2020/2021 ("Företrädesemissionen").
Företrädesemissionen genomförs i syfte att säkerställa finansiella
resurser för att vidareutveckla Bolagets läkemedelsprojekt med grund
i de lovande resultat som tidigare studier genererat. Vid full
teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 38
MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga
teckningsoptioner tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 38 MSEK
före emissionskostnader. WntResearch har erhållit
teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 30 MSEK,
motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen.
Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma
den 15 april 2020. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs
genom separat pressmeddelande.

Sammanfattning

· Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 22 april
2020 berättigar till en (1) uniträtt och två (2) uniträtter
berättigar till teckning av en (1) unit.

· En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption
serie 2020/2021. Företrädesemissionen består av högst 12 685 611
units.

· Teckningskursen är 3,00 SEK per unit, vilket motsvarar en
teckningskurs per aktie om 1,50 SEK. Teckningsoptionerna erhålls
vederlagsfritt.

· Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra
WntResearch cirka 38 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning
i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga
teckningsoptioner serie 2020/2021 kan Bolaget tillföras ytterligare
högst cirka 38 MSEK före emissionskostnader.

· Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa under
perioden från och med den 24 april 2020 till och med den 8 maj 2020.

· Företrädesemissionen omfattas till cirka 0,4 procent av
teckningsförbindelser och till cirka 79,6 procent av
emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas företrädesemissionen därmed
till cirka 80,0 procent av teckningsförbindelser och
emissionsgarantier.

· Varje teckningsoption serie 2020/2021 ger rätt att teckna en (1)
ny aktie i Bolaget mot kontant betalning uppgående till 70 procent av
den volymvägda genomsnittskursen för aktien under perioden från och
med den 22 januari 2021 till och med den 4 februari 2021, dock högst
3,00 kronor per aktie (dock att teckningskursen inte kan understiga
aktiens kvotvärde).

· Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie 2020/2021
kan ske under perioden från och med den 8 februari 2021 till och med
den 19 februari 2021.

· Bolaget genomför Företrädesemissionen som en långsiktig
finansieringslösning i syfte att säkerställa finansiella resurser för
att vidareutveckla Bolagets läkemedelsprojekt med grund i de lovande
resultat som tidigare studier genererat.

Bakgrund och motiv i sammandrag

WntResearch arbetar med läkemedelsutveckling och till Bolagets
portfölj av läkemedelsprojekt tillhör Foxy-5 som befinner sig i
klinisk fas 2 samt Box-5 som befinner sig i preklinisk fas.
Målsättningen med den pågående kliniska fas 2-studien är att visa att
Foxy-5 motverkar metastasering och minskar återfallsrisken hos
patienter med tjocktarmscancer. Den pågående fas 2-studien med Foxy-5
analyseras löpande för att identifiera preliminära kliniska signaler
och en första analys på de patienter som inkluderats är planerad att
ske under andra halvåret 2020. Analyser avses därefter att genomföras
kvartalsvis.

Bolagets strategiska ambition är att indikationer på effekt inom
tjocktarmscancer ska skapa goda förutsättningar för nästa steg i de
kliniska faserna samt stärka Bolagets plattform inför potentiella
samarbeten med ledande läkemedelsbolag. Bolaget har även under 2019
ingått ett samarbete med Sage Healthcare Ltd. i syfte att accelerera
arbetet med att identifiera och engagera potentiella partners inför
framtiden. Indikationer på effekt inom tjocktarmscancer skulle
dessutom ge underlag för WntResearch att vid ett senare skede
expandera Foxy-5 till ytterligare indikationer som bröst- och
prostatacancer, för vilka effektindikationer har uppvisats i
prekliniska studier.

Bolaget genomför Företrädesemissionen som en långsiktig
finansieringslösning i syfte att säkerställa finansiella resurser för
att vidareutveckla Bolagets läkemedelsprojekt med grund i de lovande
resultat som tidigare studier genererat.

Kapitalanvändning

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs WntResearch cirka 38
MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden är avsedd att
användas till att driva den kliniska fas 2-studien med Foxy-5 fram
till att en tydlig effekt kan påvisas med cirkulerande tumör-DNA på
tillräckligt många patienter, med minst 6-månaders uppföljning.
Vidare ska emissionslikviden finansiera ytterligare preklinisk
forskning med Foxy-5 och utvecklingsarbete med Box-5 samt tillföra
rörelsekapital till Bolaget.

Emissionslikviden från teckningsoptioner är avsedd att användas till
slutförandet av den kliniska fas 2-studien med Foxy-5 samt till
utveckling av en förbättrad, patenterbar och kostnadseffektiv
tillverkningsprocess för Foxy-5. Vidare avses att emissionslikviden
från teckningsoptionerna ska finansiera ytterligare preklinisk
forskning med Foxy-5 och utvecklingsarbete med Box-5 samt tillföra
rörelsekapital till bolaget.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i WntResearch beslutade idag den 23 mars 2020, villkorat av
godkännande vid extra bolagsstämma den 15 april 2020, om
Företrädesemissionen i enlighet med nedan huvudsakliga villkor:

· Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 22 april
2020 berättigar till en (1) uniträtt och två (2) uniträtter
berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två
(2) aktier och en (1) teckningsoption 2020/2021. Företrädesemissionen
omfattar därmed högst 25 371 222 aktier och högst 12 685 611
teckningsoptioner serie 2020/2021.

· Teckningskursen är 3,00 SEK per unit, vilket motsvarar en
teckningskurs per aktie om 1,50 SEK. Teckningsoptionerna erhålls
vederlagsfritt.

· Teckningsperiod för teckning av units löper från den 24 april 2020
till och med den 8 maj 2020.

· Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en
emissionslikvid om cirka 38 MSEK före emissionskostnader, exklusive
det ytterligare kapitaltillskott som kan tillkomma vid utnyttjande av
teckningsoptionerna.

· Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska
tilldelning av resterande units inom ramen för emissionens högsta
belopp ske: i första hand till de som tecknat units med stöd av
uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller
inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av
uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt
ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal
uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units
utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units; i andra hand
till annan som tecknat units i emissionen utan stöd av uniträtter och
för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska
tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som
tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till
de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i
proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i
något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom
lottning.

· Varje teckningsoption serie 2020/2021 ger rätt att teckna en (1)
ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av
den volymvägda genomsnittskursen för aktien under perioden från och
med den 22 januari 2021 till och med den 4 februari 2021, dock högst
3,00 kronor per aktie (dock att teckningskursen inte kan understiga
aktiens kvotvärde).

· Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av
samtliga teckningsoptioner serie 2020/2021 kan Bolaget erhålla ett
ytterligare kapitaltillskott om högst 38 MSEK.

· Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie 2020/2021
kan ske under perioden från och med den 8 februari 2021 till och med
den 19 februari 2021.

· Handel med Betalda Tecknade Units ("BTU") beräknas att ske på
Spotlight Stock Market från och med den 24 april 2020 till dess att
omvandling till aktier och teckningsoptioner sker efter att
Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos
Bolagsverket beräknas ske under vecka 22, 2020.

· Teckningsoptioner serie 2020/2021 avses att tas upp till handel på
Spotlight Stock Market efter slutlig registrering av
Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Företrädesemission omfattas till cirka 0,4 procent av
teckningsförbindelser och till cirka 79,6 procent av
emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas därmed Företrädesemissionen
till cirka 80,0 procent av teckningsförbindelser och
emissionsgarantier. Teckningsförbindelser har lämnats av styrelsen i
form av Gudrun Anstrén, privat och via bolag (styrelseordförande),
Tommy Anderson (styrelseledamot), Martin Olovsson (styrelseledamot)
och Peter Ström (styrelseledamot) samt av ledningen i form av Peter
Morsing (VD) och Per-Ola Forsberg (CFO). Ingen ersättning utgår för
de teckningsförbindelser som ingåtts.

Emissionsgarantierna har lämnats av externa investerare. För
emissionsgarantierna utgår en sedvanlig garantiprovision, anpassad
efter rådande marknadsläge, om femton (15) procent av det garanterade
beloppet i kontant ersättning alternativt tjugo (20) procent av det
garanterade beloppet i nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningskursen
för eventuella aktier som emitteras till emissionsgaranter ska
motsvara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie
på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 24 april
2020 till och med den 8 maj 2020, dvs. teckningsperioden i
Företrädesemission.

I syfte att möjliggöra nyemission av aktier som garantiersättning till
de emissionsgaranter som väljer att erhålla garantiersättning i
nyemitterade aktier har styrelsen föreslagit att den extra
bolagsstämman den 15 april 2020 som föreslås besluta om godkännande
av Företrädesemissione...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.