Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

WntResearch: WntResearch genomför riktad nyemission av aktier till garanter i samband med den företrädesemission som öve...

Wntresearch AB ("WntResearch" eller "Bolaget") har slutfört den
företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 23 mars
2020 och som godkändes av extra bolagsstämma i Bolaget den 15 april
2020 ("Företrädesemissionen"). I samband härmed genomförs, i enlighet
med de garantiavtal som upprättats och vad som tidigare
kommunicerats, en riktad nyemission av aktier till de garanter i
Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av
nyemitterade aktier i Bolaget ("Ersättningsemissionen").
Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 1,81 SEK
per aktie och betalning sker genom kvittning av garanternas
fordringar.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA,
NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV
DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE
REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade
garanterna, i enlighet med de garantiavtal som upprättats, möjlighet
att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning
eller nyemitterade aktier i Bolaget. Ett antal garanter har valt att
erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier. Med
anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra
bolagsstämman den 15 april 2020, beslutat om Ersättningsemissionen,
vilken omfattar totalt 2 082 863 aktier.

Betalning i Ersättningsemissionen ska ske genom kvittning av
respektive garants fordran på garantiersättning. Teckningskursen har
fastställts till 1,81 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda
genomsnittskursen för WntResearchs aktie under teckningsperioden från
och med den 24 april 2020 till och med den 8 maj 2020. Genom
Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i WntResearch med 2 082 863
aktier till totalt 52 825 308 aktier, samt ökar aktiekapitalet med
totalt 187 457,67 SEK till 4 754 277,72 SEK (beräknat på antalet
utestående aktier i Bolaget efter slutlig registrering av
Företrädesemissionen vid Bolagsverket). Utspädningen med anledning av
Ersättningsemissionen uppgår till cirka 3,94 procent (beräknat på
antalet utestående aktier i Bolaget efter slutlig registrering av
Företrädesemissionen vid Bolagsverket).

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB var finansiell rådgivare och Setterwalls
Advokatbyrå AB var legal rådgivare till WntResearch i samband med
Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, Verkställande Direktör, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com

Telefon: 0727 200711

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 19 maj 2020.

Om WntResearch

WntResearch är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom onkologi
som utvecklar nya terapier för att förhindra utveckling av
cancermetastaser. Bolagets fokus är WNT5A, ett protein som förhindrar
den metastatiska processen i kroppen och visionen är att
cancerpatienter ska slippa metastaser. Idag drabbas var tredje person
av cancer och cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall
orsakas av metastaserna. Även om dagens cancerbehandling har blivit
mer effektiv, finns inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av
just metastaser. Läkemedelskandidaten Foxy-5 efterliknar WNT5A's
funktion att minska rörligheten och därmed spridningen av
cancerceller. Foxy-5 har uppvisat en god säkerhetsprofil med få
biverkningar i två kliniska fas I-studier. Bolagets
läkemedelskandidat Foxy-5 är nu i en pågående klinisk fas 2-studie på
patienter med tjocktarmscancer. Foxy-5 är enligt Bolagets bedömning
en läkemedelskandidat som är ensam i sitt slag med dess särskilda
verkningsmekanism inom ett område där andra läkemedel eller
behandlingskoncept saknas. WntResearch är noterat på Spotlight Stock
Market. För mer information se: www.wntresearch.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör
ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med
aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i WntResearch.
Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för
att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra
jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna
units i WntResearch kommer har endast skett genom det prospekt som
WntResearch offentliggjorde den 22 april 2020.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz,
Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd
skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva
andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med
denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra
värdepapper i WntResearch har registrerats, och inga aktier,
teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras,
enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från
1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon
delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas
eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till
USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities
Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat
eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget
erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper till
allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i
den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas
i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129
("Prospektförordningen"). I andra länder i EES som har implementerat
Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant
erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i
Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant
implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har
implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett
sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i
den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i
Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom
den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller
(ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta
meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel
49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans
"Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får
inte agera på eller förlita sig på informationen i denna
kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna
kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och
kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som
sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan
spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer",
"förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/wntresearch/r/wntresearch-genomfor-riktad-nye...
https://mb.cision.com/Main/11610/3115876/1250443.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.