Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-13

WntResearch: WntResearchs företrädesemission av units övertecknad

Wntresearch AB ("WntResearch" eller "Bolaget") har slutfört den
företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 23 mars
2020 och som godkändes av extra bolagsstämma i Bolaget den 15 april
2020 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till
totalt 128,4 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget
cirka 38,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vid fullt
utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan Bolaget tillföras ett
ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 38,1 MSEK efter
utnyttjandeperioden 8 februari 2021 till och med den 19 februari
2021.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA,
NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV
DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE
REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Teckningsperioden i WntResearchs Företrädesemission avslutades den 8
maj 2020. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen
tecknades till totalt 128,4 procent, där cirka 82,2 procent tecknades
med stöd av uniträtter och cirka 46,2 procent tecknades utan stöd av
uniträtter. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 38,1
MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av
samtliga teckningsoptioner kan Bolaget tillföras ett ytterligare
kapitaltillskott om upp till cirka 38,1 MSEK efter
utnyttjandeperioden 8 februari 2021 till och med den 19 februari
2021.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i WntResearch med 2 283
409,98 SEK genom utgivande av 25 371 222 aktier. Efter registrering
av Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i
Bolaget uppgå till 4 566 820,05 SEK och antalet aktier till 50 742
445 aktier. Genom Företrädesemissionen emitteras även 12 685 611
teckningsoptioner serie 2020/2021, vilka berättigar till teckning av
12 685 611 aktier i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av samtliga
teckningsoptioner serie 2020/2021 kommer aktiekapitalet att öka med
ytterligare 1 141 704,99 SEK. Varje teckningsoption serie 2020/2021
ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs
motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i
Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 22 januari
2021 till och med den 4 februari 2021, dock lägst 0,09 SEK och högst
3,00 SEK per aktie. Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner serie
2020/2021 löper under perioden 8 februari 2021 till och med den 19
februari 2021.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i
enlighet med villkoren som anges i det prospekt som Bolaget
offentliggjorde den 22 april 2020 med anledning av
Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat
genom utskick av en avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare
erhåller besked om sådan tilldelning i enlighet med instruktioner
från respektive förvaltare.

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker på Spotlight Stock Market
fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner efter
att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering
hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 22, 2020.

I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare
lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår
garantiersättning om 15 procent av det garanterade beloppet i kontant
ersättning alternativt 20 procent av det garanterade beloppet i form
av nyemitterade aktier i Bolaget. Garanter som önskar erhålla
garantiersättning i form av nyemitterade aktier ska underrätta
Mangold härom senast den 15 maj 2020. Teckningskursen för eventuella
aktier som emitteras som garantiersättning har fastställts till 1,81
SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittliga
aktiekursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under
teckningsperioden från och med den 24 april 2020 till och med den 8
maj 2020. Totalt kan därmed högst 3 347 415 nya aktier komma att
emitteras som garantiersättning till garanterna.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Setterwalls
Advokatbyrå AB är legal rådgivare till till WntResearch i samband med
Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, Verkställande Direktör, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com

Telefon: 0727 200711

Denna information är sådan information som Wntresearch AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 maj 2020.

Om WntResearch

WntResearch är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom onkologi
som utvecklar nya terapier för att förhindra utveckling av
cancermetastaser. Bolagets fokus är WNT5A, ett protein som förhindrar
den metastatiska processen i kroppen och visionen är att
cancerpatienter ska slippa metastaser. Idag drabbas var tredje person
av cancer och cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall
orsakas av metastaserna. Även om dagens cancerbehandling har blivit
mer effektiv, finns inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av
just metastaser. Läkemedelskandidaten Foxy-5 efterliknar WNT5A's
funktion att minska rörligheten och därmed spridningen av
cancerceller. Foxy-5 har uppvisat en god säkerhetsprofil med få
biverkningar i två kliniska fas I-studier. Bolagets
läkemedelskandidat Foxy-5 är nu i en pågående klinisk fas 2-studie på
patienter med tjocktarmscancer. Foxy-5 är enligt Bolagets bedömning
en läkemedelskandidat som är ensam i sitt slag med dess särskilda
verkningsmekanism inom ett område där andra läkemedel eller
behandlingskoncept saknas. WntResearch är noterat på Spotlight Stock
Market. För mer information se: www.wntresearch.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör
ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med
aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i WntResearch.
Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för
att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra
jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna
units i WntResearch kommer har endast skett genom det prospekt som
WntResearch offentliggjorde den 22 april 2020.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz,
Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd
skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva
andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med
denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra
värdepapper i WntResearch har registrerats, och inga aktier,
teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras,
enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från
1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon
delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas
eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till
USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities
Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat
eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget
erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper till
allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i
den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas
i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129
("Prospektförordningen"). I andra länder i EES som har implementerat
Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant
erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i
Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant
implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har
implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett
sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i
den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i
Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom
den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller
(ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta
meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel
49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans
"Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får
inte agera på eller förlita sig på informationen i denna
kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna
kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och
kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som
sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan
spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer",
"förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/wntresearch/r/wntresearchs-foretradesemission...
https://mb.cision.com/Main/11610/3110252/1246745.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.