Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

Wonderful Times Group: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WONDERFUL TIMES GROUP AB (PUBL)

Måndagen den 25 maj 2020

Aktieägarna i Wonderful Times Group AB (publ), 556684-2695
("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 maj 2020
kl. 13.00 i Perido ABs lokaler, Katarinavägen 15, Stockholm.

Anmälan och rätt att deltaga på årsstämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen måndagen den
18 maj 2020 och måste anmäla sig senast måndagen den 18 maj 2020 till
Bolaget på adress Wonderful Times Group AB, Järnvägsgatan 18, 561 34
Huskvarna, eller via e-post till sofia.ljungdahl@wonderfultimes.se.
Vid anmälan ska namn, personnummer alternativt organisationsnummer
uppges samt gärna adress, telefonnummer och eventuella biträden
(maximalt 2).

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska tillse att ombudet
till stämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt
utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person ska
förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling)
utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga
firmatecknare för aktieägaren. Sådana behörighetshandlingar bör
emellertid även biläggas anmälan om deltagande. Fullmakten får inte
vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman. Fullmaktsformulär
finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.wonderfultimes.se samt
sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin
postadress eller e-post. För att beställa fullmaktsformulär gäller
samma adress och e-post som ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i
eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta sin förvaltare i god tid före måndagen den 18 maj 2020, då
sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

1.
Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2.
Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om
1.
fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen och,

3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8.
Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse samt revisor
11. Beslut om principer för utseende av valberedning
12. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen inför årsstämman 2020 har utgjorts av Matts Kastengren
(Gillesvik Invest AB samt styrelseordförande i Wonderful Times Group
AB (publ)), Kasper Ljungkvist, Patrik Tillman samt Magnus Unger.

Valberedningen föreslår att till ordförande vid årsstämman välja Ola
Brageborn.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2019,
och att resultatet skall balanseras i ny räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt val av styrelse
och revisor (punkterna 810)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie
styrelseledamöter utan suppleanter för tiden intill nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att styrelsens arvode fram till nästa
årsstämma ska utgå med 75 000 kronor till styrelsens ordförande och
med 50 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda
styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolaget. I arvodet ingår
ersättning för utskottsarbete. Ersättning till revisor ska utgå
enligt principen löpande godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av
styrelseledamöterna Ola Brageborn och Catherine Ehrensvärd samt nyval
av Kasper Ljungkvist och Marcus Krüger Valberedningen föreslår vidare
val av Ola Brageborn som styrelsens ordförande. Om uppdraget som
styrelseordförande skulle upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig
välja ny ordförande.

Valberedningen föreslår val av det auktoriserade revisionsbolaget BDO
AB som Bolagets revisor, för en mandattid som sträcker sig fram till
slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor har BDO AB för
avsikt att utse den auktoriserade revisorn Anna Grimäng Carlman.

Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 11)

Valberedningen föreslår att valberedning inför nästkommande årsstämma
ska utses enligt följande principer. Styrelsens ordförande ska äga
rätt att sammankalla en valberedning bestående av en representant för
envar av de, minst tre och högst fyra, största aktieägarna i Bolaget
jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av
ägarrepresentant. Ordförande och sammankallande i valberedningen ska
vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska presentera sitt
förslag senast i samband med att kallelse till årsstämma utfärdas.

_____________

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan
inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska
situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt punkt 6 ovan finns tillgängliga i Bolagets lokaler
samt på Bolagets hemsida för aktieägarna senast tre veckor före
årsstämman och övriga handlingar finns tillgängliga senast två veckor
före årsstämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de
aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna
kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

_____________

Stockholm i april 2020

Wonderful Times Group AB (publ)

Styrelsen

Mobil: 070-486 99 83
E-post: sofia.ljungdahl@wonderfultimes.se

www.wonderfultimes.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/wonderful-times-group/r/kallelse-till-arsstam...
https://mb.cision.com/Main/11574/3095036/1234487.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.