Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-25

XANO: Kallelse till årsstämma i XANO Industri AB (publ)

Aktieägarna i XANO Industri AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen
den 25 juni 2020 kl.16:00 på First Hotel Jönköping, M2 Center,
Ryhovsgatan 3-5 i Jönköping. Inregistrering till stämman börjar
kl.15:30.

RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN
Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena
den 18 juni 2020 och dels anmält sin avsikt att delta i stämman till
bolaget senast måndagen den 22 juni 2020 under adress XANO Industri
AB, Årsstämma 2020, Industrigatan 14 B, 553 02 Jönköping, per telefon
036 31 22 00, via e-post ir@xano.se eller via formulär på
www.xano.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier
måste tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att ha
rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd
senast per den 18 juni 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före nämnda datum.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt namn på
eventuella biträden (högst två). Aktieägare som företräds av ombud
skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten sänds tillsammans med
anmälan. Utfärdas fullmakten av juridisk person skall
registreringsbevis bifogas. Se nedan för information om behandling av
personuppgifter.

ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV COVID-19
För att minska riskerna för smittspridning vidtas vissa begränsande
åtgärder. Inregistreringen startar först 30 minuter före stämmans
öppnade, mötestiden nedkortas i möjligaste mån, inga externa gäster
bjuds in, antalet funktionärer minimeras och ingen förtäring erbjuds
i samband med stämman. Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens
föreskrifter uppmanas aktieägare att överväga möjligheten att
poströsta (se vidare nedan) istället för att närvara fysiskt vid
stämman. Stämmans beslut sammanfattas i en kommuniké som
offentliggörs efter stämman och VD:s anförande publiceras i någon
form på webbplatsen. XANO följer fortsatt händelseutvecklingen och
Folkhälsomyndighetens rekommendationer noga och kommer vid behov att
uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför årsstämman.
Aktieägare som avser att delta i stämman uppmanas att hålla sig
uppdaterad via bolagets webbplats www.xano.se för information om
eventuella ytterligare åtgärder.

POSTRÖSTNING
I syfte att begränsa antalet fysiskt närvarande vid stämman, har
aktieägare möjlighet att utöva sin rösträtt via poströstning och
därmed bidra till att minska riskerna för smittspridning. En
aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning skall,
utöver att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken och ha anmält sitt
deltagande enligt ovan, använda ett särskilt formulär som finns
tillgängligt på www.xano.se.

Det ifyllda poströstningsformuläret måste vara XANO tillhanda
senast onsdagen den 24 juni 2020 kl. 17.00 och sänds med post till
XANO Industri AB, Årsstämma 2020, Industrigatan 14 B, 553 02
Jönköping eller via e-post till ir@xano.se. Om aktieägaren är en
juridisk person ska registreringsbevis eller annan
behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse
förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker
är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av
formuläret för poströstning.

FÖRSLAG
TILL
DAGORDNING
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Godkännande av dagordning
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt beslut om avstämningsdag
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och
verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
13. Val av styrelseledamöter, ordförande och revisor
14. Beslut om valberedning
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
16. Beslut om bemyndigande för förvärv och överlåtelse av egna
aktier
17. Beslut om bemyndigande för nyemission
18. Beslut om ändring av bolagsordning
19. Beslut om emission av konvertibler till anställda
20. Övriga frågor
21. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen, bestående av Ulf Hedlundh (ordförande), Anders Rudgård
och Anna Benjamin, föreslår att styrelsens ordförande Fredrik Rapp
utses till ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 4)
Den röstlängd som föreslås godkänd är den röstlängd som upprättas av
bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken, närvarande aktieägare och
inkomna poströster.

Justerare (punkt 5)
Styrelsen föreslår att stämman utser en justerare att jämte ordförande
justera protokollet.

Disposition av bolagets vinst samt avstämningsdag (punkt 9)
Styrelsen aviserade i bokslutskommunikén för 2019 sin avsikt att
föreslå stämman en utdelning om 2:00 SEK per aktie, totalt 55,8 MSEK.
Med anledning av den rådande osäkerheten kopplad till effekterna av
covid-19-pandemin, önskar styrelsen dock säkerställa en så stor
finansiell handlingsfrihet som möjligt och har därför valt att dra
tillbaka utdelningsförslaget. Styrelsen föreslår således att ingen
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Styrelse,
revisor och
arvoden (punkt
11-13)
Valberedningen
föreslår:
a) Att styrelsen skall bestå av fem ledamöter.
b) Att styrelsearvode skall utgå med 1 000 000 SEK, att
fördelas med 300 000 SEK till styrelsens ordförande och
175 000 SEK vardera till styrelsens övriga ledamöter.
c) Att arvode för uppdrag i ersättningsutskott skall utgå med
20 000 SEK per person och att arvode för uppdrag i
revisionsutskott skall utgå med 30 000 SEK per ordinarie
ledamot samt med 50 000 SEK till dess ordförande.
d) Att ersättning till revisor skall utgå enligt
specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande
räkning.
e) Att omval sker av ordinarie ledamöterna Fredrik Rapp,
Petter Fägersten, Eva-Lotta Kraft, Per Rodert och Anna
Benjamin. Stig-Olof Simonsson har meddelat att han inte
står till förfogande för omval som styrelseledamot.
f) Att Fredrik Rapp väljs till styrelsens ordförande.
g) Att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB,
med auktoriserad revisor Joakim Falck som huvudansvarig,
väljs till bolagets revisor för mandatperioden till och
med årsstämman 2021.

Information om föreslagna styrelseledamöter samt redogörelse för
valberedningens arbete publiceras på bolagets webbplats www.xano.se.

Valberedning (punkt 14)
Stämman skall fatta beslut om valberedning med uppgift att föreslå
styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, revisor samt
mötesordförande vid årsstämman 2021, eller när behov föreligger, samt
att föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Mandatperioden
föreslås omfatta tiden fram till och med årsstämman 2021. I det fall
en ledamot lämnar uppdraget i valberedningen innan dess arbete är
slutfört, föreslås att kvarvarande ledamöter i valberedningen får i
uppdrag att utse ny ledamot.

Från aktieägare som tillsammans representerar över 80 procent av
röstetalet för samtliga aktier i bolaget har inkommit förslag till en
valberedning bestående av Ulf Hedlundh som ordförande, Stig-Olof
Simonsson och Anna Benjamin.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättnings-
och andra anställningsvillkor för styrelseledamöter, verkställande
direktör och övriga medlemmar av koncernledningen. Riktlinjerna ska
tillämpas på anställningsavtal som ingås efter årsstämman 2020 och
för ändringar i pågående anställningsavtal som sker därefter och
gälla tills vidare, dock som längst till årsstämman 2024.
Riktlinjerna avser inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och
hållbarhet

XANO har en väl genomarbetad strategi för att uppnå lönsam tillväxt
och långsiktigt hållbara affärer samt skapa mervärde för aktieägarna.
Bolagets värdeord långsiktighet ligger till grund för alla
aktiviteter och beslut som rör verksamheten. Ett långsiktigt
engagemang från ledande befattningshavare är vitalt för en
framgångsrik implementering av bolagets affärs- respektive
hållbarhetsstrategi och tillvaratagandet av bolagets intressen på
lång sikt. För att lyckas rekrytera och behålla kvalificerade
medarbetare krävs att bolaget har möjlighet att erbjuda
konkurrenskraftig ersättning till verkställande direktören och andra
ledande befattningshavare. Dessa riktlinjer ska säkerställa att
bolagets ersättning till ledande befattningshavare är
konkurrenskraftig och baseras på marknadsmässiga villkor.

Ersättningsformer
Ersättning till ledande befattningshavare ska baseras på
marknadsmässiga villkor, befattning, individuell prestation och
koncernens resultat. Den totala ersättningen ska utgöras av fast
ersättning, rörlig ersättning i form av kortfristiga incitament
baserade på finansiella eller strategiska prestationsmål, pension och
andra förmåner. Till detta kommer villkor om uppsägning och
avgångsvederlag. Dessutom kan bolagsstämman - oaktat dessa riktlinjer
- besluta om aktierelaterade eller aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast ersättning
Den fasta ersättningen ska utgöra minst 50 procent av den totala
ersättningen. Den fasta ersättningen ska avspegla det ansvar som
tjänsten medför och vara konkurrenskraftig på relevant marknad.
Lönerevision ska ske årligen för att säkerställa fortsatt
konkurrenskraft och för att belöna individuella prestationer.

Rörlig ersättning
Den rörliga ersättningen ska utgöra högst 50 procent av den fasta
ersättningen och motsvara maximalt sex månaders fast ersättning.
Rörlig ersättning ska huvudsakligen relatera till finansiella
prestationsmål men också kunna mätas mot icke-finansiella mål för att
därigenom uppnå fokus på aktiviteter som främjar bolagets affärs-
respektive...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.