Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

XANO: XANO?Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020

Första kvartalet
» Nettoomsättningen var 538 MSEK (564)
» Rörelseresultatet uppgick till 57 MSEK (71)
» Resultat före skatt uppgick till 52 MSEK (67)
» Resultat efter skatt uppgick till 40 MSEK (52)
» Resultat per aktie var 1:43 SEK (1:87)

Viktiga händelser under perioden
» Hittills begränsad påverkan av covid-19-pandemin

Händelser efter periodens slut
» För att säkerställa den finansiella handlingsfriheten föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas
» Årsstämman uppskjuten till den 25 juni

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Koncernen
Året inleddes med sammantaget stabila förutsättningar för våra
affärsenheter. Under det första kvartalet låg de kundspecifika
volymerna inom Industrial Solutions på en fortsatt god nivå samtidigt
som aktiviteterna inom den projektrelaterade verksamheten ökade. För
Industrial Products var trenden också positiv fram till mitten av
mars, då några av affärsenhetens företag påverkades av
fordonsindustrins produktionsuppehåll till följd av
covid-19-pandemin. Inom Precision Technology utvecklades verksamheten
kopplad till framför allt medicinteknik väl medan andra områden
upplevde ett något svagare marknadsklimat. Sammantaget var de
ekonomiska effekterna av den pågående pandemin begränsade under
perioden. I jämförelse med föregående års starka inledande kvartal
minskade omsättningen med 4,5 procent. Rörelseresultatet försämrades
med 20 procent och rörelsemarginalen sjönk från 12,5 till 10,5
procent. Vinstmarginalen var 9,6 procent och överträffade fortsatt
vårt långsiktiga mål om minst 8 procent.

Affärsenheten Industrial Products
Inom affärsenheten Industrial Products sjönk omsättningen med knappt 8
procent medan rörelseresultatet försämrades med 24 procent i
förhållande till jämförelseperioden. Kvartalet inleddes starkt
avseende framför allt egenutvecklade produkter inriktade mot möbel-
och inredningstillverkare samt inom infrastruktur. Omkring 40 procent
av affärsenhetens omsättning utgörs av leveranser till
fordonsindustrin. Redan i slutet av föregående år märktes en viss
nedgång inom sektorn och fordonstillverkarnas produktionsstopp i mars
innebar ytterligare betydande volymtapp. I ett första skede
påverkades Blowtechs båda anläggningar där permitteringar omgående
genomfördes. Även flera av de övriga enheterna har därefter dragit
ner på produktionstakten via korttidsarbete samtidigt som andra
åtgärder vidtagits.

Affärsenheten Industrial Solutions
Omsättningen inom affärsenheten Industrial Solutions minskade med
knappt 5 procent medan rörelseresultatet försämrades med 14 procent
jämfört med föregående år. Utvecklingen under perioden skiftade
mellan företagen. Den projektrelaterade verksamheten hos NPB och
Canline genererade fortsatt god lönsamhet samtidigt som Fredriksons
svenska enhet visade både tillväxt och ett starkare resultatutfall.
Fredriksons enhet i Kina hämmades av myndigheternas nedstängning
under en vecka i samband med nyårsledigheten men var i full drift
ganska snart igen. Sedvanliga projektvariationer medförde lägre
omsättning men särskilt mot slutet av perioden var orderingången hög.
Förutom i Kina kände affärsenhetens företag inte av någon väsentlig
påverkan av covid-19-pandemin. Om de generella reserestriktionerna
kvarstår under en längre tid kan möjligheter till installationer av
automationslösningar dock begränsas framöver. Teknikutveckling var
fortsatt ett generellt fokusområde, bland annat har Jorgensen breddat
sitt erbjudande med nya digitala lösningar för eftermarknad och
service.

Affärsenheten Precision Technology
Inom affärsenheten Precision Technology redovisades marginellt högre
omsättning. Rörelseresultatet understeg jämförelseperiodens med 22
procent. Generellt hade verksamheten relaterad till medicinteknik en
stark utveckling medan ett svagare marknadsklimat upplevdes inom de
flesta övriga sektorer, delvis som en effekt av covid-19-pandemin.
Exempelvis var omfattningen av projektorder till fordonsindustrin
betydligt lägre än normalt. Bransch-spridningen och de därigenom
skiftande uppdragsstrukturerna inom affärsenheten innebar en ojämnt
fördelad beläggning mellan produktsställena under kvartalet. Höstens
generella avmattning medförde att en successiv omställning påbörjades
för merparten av våra precisionsföretag. De var därför väl förberedda
inför den nya situation som nu råder och sammantaget är läget
alltjämt stabilt.

Reflektioner
Vår affärsmodell med decentraliserad och entreprenörsstyrd verksamhet
underlättade för en snabb anpassning efter de nya förutsättningar som
covid-19-pandemin har inneburit. Med gedigen erfarenhet inom
respektive företagsledning genomfördes lokalt anpassade åtgärder,
exempelvis avseende införande av rutiner och riktlinjer för
medarbetare. Detta har bland annat medfört att vi hittills inte sett
någon generell ökning av sjukfrånvaron.

Styrelsens beslut att senarelägga årsstämman syftar framför allt
till att värna om såväl aktieägares som medarbetares hälsa och
säkerhet. Samtidigt är förhoppningen att fler aktieägare kan ges
tillfälle att delta eller på annat sätt utöva sina rättigheter om
stämman hålls vid en tidpunkt längre fram. Uppskjutandet av stämman
har också gett koncernledningen möjligheter att fullt ut fokusera på
verksamhetsinriktade aktiviteter i denna utmanande situation.

Vår verksamhet omfattar många olika områden med hög andel inriktad
mot förpacknings- och livsmedels-industri samt medicinteknik som
vanligtvis är mindre konjunkturkänsliga sektorer och även nu uppvisar
en förhållandevis god stabilitet. Inom affärsenheten Industrial
Solutions har orderingången den senaste tiden varit bättre än
jämförelseperiodens och det ser sammantaget bra ut för innevarande
år. Återupptagandet av fordons-tillverkningen kommer successivt att
öka volymerna, om än inte fullt ut till tidigare prognostiserade
nivåer för året. Utvecklingen omkring oss skapar nya beteendemönster,
vilket också innebär nya affärsmöjligheter framöver. Vi förstärker
våra insatser inom försäljning och innovationer. Efter flera starka
år med god vinstgenerering har vi en finansiell styrka som ger oss
goda förutsättningar att ställa om och utveckla vårt erbjudande.

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:
» Lennart Persson, VD och koncernchef, telefon 036 31 22 33

Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 15:30 CET.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som
erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter
och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre
affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland,
Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens nettoomsättning uppgår
till ca 2 miljarder SEK och antalet anställda är ca 1 000. XANOs
B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/xano/r/xano-delarsrapport-1-januari---31-mars...
https://mb.cision.com/Main/48/3106195/1243863.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.