Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-16

Xbrane Biopharma AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Xbrane Biopharma AB

Pressmeddelande
2018-03-16

Aktieägarna i Xbrane Biopharma AB, org. nr 556749-2375, (" Bolaget") kallas
härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 3 april 2018 kl. 17.30 i
Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm. Entrén till
stämmolokalen öppnas klockan 17.00.

Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämman

Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman måste:

1 dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen som är måndagen den 26 mars 2018. Den som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i
bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear
Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast
måndagen den 26 mars 2018 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera
sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman;
2 dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast tisdagen den 27 mars 2018.
Anmälan om deltagande i stämman görs per post med adress Xbrane Biopharma
AB, Banvaktsvägen 22, 171 48 Stockholm eller per e-post till ir@xbrane.com.
Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall,
uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig
representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd
till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia
av registreringsbevis eller motsvarande (" Registreringsbevis") för den
juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt
Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av desamma
bör i god tid före stämman insändas per post till Xbrane Biopharma AB,
Banvaktsvägen 22, 171 48 Stockholm eller per e-post till ir@xbrane.com och
bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget
tillhanda senast den 27 mars 2018. Fullmaktsformulär kommer att finnas
tillgängligt på Bolagets hemsidawww.xbrane.com.

Förslag till dagordning:

1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2 Upprättande och godkännande av röstlängd
3 Godkännande av dagordning
4 Val av en justeringsperson
5 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6 Val av ny styrelseledamot
7 Beslut om nyemission av högst 32 857 aktier till tillträdande
styrelseledamot
8 Beslut om emission av högst 49 285 teckningsoptioner till tillträdande
styrelseledamot
9 Beslut om nyemission av högst 10 000 aktier till nuvarande
styrelseledamöter
10 Beslut om emission av högst 15 000 teckningsoptioner till nuvarande
styrelseledamöter
11 Beslut om emission av högst 96 000 teckningsoptioner till koncernledningen
12 Stämman avslutas

Förslag till beslut:

Punkt 1 : Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer advokat Joakim Falkner vid
Baker&McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

Punkt 6 : Val av ny styrelseledamot
Aktieägaren Serendipity Group AB föreslår att styrelsen ska bestå av sju
ledamöter.

Vidare föreslås att inget arvode ska utgå till den föreslagne ledamoten utan
att förslag till arvode kommer läggas fram på årsstämman 2018.

Aktieägaren Serendipity Group AB föreslår att Anders Tullgren väljs som ny
styrelseledamot och styrelseordförande. Styrelsen kommer därmed bestå av
Giorgio Chirivi, Peter Edman, Saeid Esmaeilzadeh, Maris Hartmanis,
Allessandro Sidoli, Anders Tullgren och Karin Wingstrand.

Mer information om den föreslagna styrelseledamoten

Anders Tullgren

Födelseår: 1961

Nationalitet: Svensk

Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning och
oberoende i förhållande till Bolagets största aktieägare.

Aktieinnehav i Bolaget per dagen för denna kallelse, inklusive närstående
fysisk och juridisk person:0

Anders Tullgren är styrelseordförande i Trialbee AB,Sverige och
styrelseledamot i BrandingScience Ltd,UK. Han har över 30 års global
erfarenhet från läkemedelsindustrin och har haft olika seniora
ledarskapsroller i USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Norden. Den
senaste rollen som han lämnade 2017 var som President för den Interkontintala
regionen hos Bristol Myers Squibb med ett ansvar för över 30 länder, 5000
medarbetare och en omsättning på över 20 miljarder SEK.

Mer information om de till kvarstående ledamöterna finns på Bolagets hemsida
www.xbrane.com och i årsredovisningen för 2016.

Punkt 7 : Beslut om nyemission av högst 32 956 aktier till tillträdande
styrelseledamot
Aktieägaren Serendipity Group AB föreslår att extra bolagsstämma i Bolaget
beslutar om nyemission av högst 32 857 aktier enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital kan uppgå till högst 7 366,5394
kronor.

Teckningskursen för varje aktie ska vara 60,87 kronor, vilket motsvarar
aktiens volymviktade genomsnittskurs på Nasdaq First North under perioden
från och med den 2 mars 2018 till och med den 15 mars 2018, totalt 2 000
005,59 kronor om samtliga aktier tecknas.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma den vid extra bolagsstämman till nyval föreslagna
ledamoten.

Teckning av aktie ska ske genom betalning senast den 6 april 2018. Styrelsen
har rätt att förlänga teckningstiden.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya
aktierna registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att erbjuda
tillträdande styrelseledamot ägande i Bolaget. Syftet är att skapa ett
gemensamt intresse för Bolagets aktieägare och tillträdande styrelseledamot
att arbeta och verka för att Bolaget når bästa möjliga affärs- och
värdemässiga utveckling samt höja motivationen för ledamoten. Vidare erhåller
Bolaget kapital på ett tidseffektivt sätt till attraktiva villkor. Grunden
för teckningskursen baseras på den volymvägda genomsnittskursen för de tio
handelsdagarna från 2 mars 2018 till och med 15 mars 2018 utan rabatt.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar
som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och
Euroclear Sweden AB.

Punkt 8 : Beslut om emission av högst 49 285 teckningsoptioner till
tillträdande
styrelseledamot
Aktieägaren Serendipity Group AB föreslår att extra bolagsstämma i Bolaget
beslutar om emission av högst 49 285 teckningsoptioner, till följd varav
Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 11 049,009239 kronor.
Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier Bolaget. För
emissionen ska följande villkor gälla:

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, endast tillkomma den vid extra bolagsstämman till nyval
föreslagna styrelseledamoten.

Teckningsoptionerna ska tecknas genom betalning senast den 6 april 2018.
Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

Den teckningsberättigade har rätt att teckna teckningsoptioner till en premie
motsvarande optionens marknadsvärde, baserat på en teckningskurs vid
utnyttjandet av teckningsoptionerna om 150 procent av den volymviktade
genomsnittskursen på Nasdaq First North från och med den 2 mars 2018 till och
med den 15 mars 2018. Optionens marknadsvärde ska beräknas enligt
Black&Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell utförd
av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag.

Den teckningsberättigade äger rätt att teckna 1,5 teckningsoptioner för varje
aktie som tecknas i enlighet med förslag till beslut om nyemission av aktier
enligt punkt 7.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under
perioden från och med den 1 april 2021 till och med den 31 maj 2021 eller den
tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

Teckningskursen ska vara 91 kronor, vilken motsvarar till ett belopp
motsvarande 150 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First
North under perioden från och med den 2 mars 2018 till och med den 15 mars
2018.

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller
närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och
aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
inom ramen för ett incitamentsprogram erbjuda den tillträdande ledamoten
ytterligare ägande i Bolaget som en del av förslaget till nyemission av
aktier i Bilaga 1. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse för Bolagets
aktieägare och den deltagande ledamoten att arbeta och verka för att Bolaget
når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling. Ett långsiktigt
ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och
resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för den deltagande
ledamoten.

I samband med teckning av optioner av ledamoten ska Bolaget genom avtal
förbehålla sig rätten att återköpa optioner om hans styrelseuppdrag upphör
eller om han i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna som hålls tillgängliga hos
Bolaget och på Bolagets webbplats senast två (2) veckor innan bolagsstämman,
och bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som
teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas i vissa fall.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar
som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och
Euroclear Sweden AB.

Beredning av Serendipity Group AB förslag till nyemission av aktier och
teckningsoptioner, kostnader, övriga utestående aktierelaterade
incitamentsprogram, utspädning m.m.
Förslagen enligt punkterna 7-8 har beretts av externa rådgivare i samråd med
Serendipity Group AB och delar av koncernledningen.

Värdering

Teckning av aktierna och teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande
aktiens respektive optionens marknadsvärde, vilket innebär att det inte ska
uppkomma några sociala avgifter för koncernen i samband med teckning av
aktier och teckningsoptioner. Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en
preliminär värdering baserat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien
om 60,8672 kronor, 5,91 kronor per option, vid antagande av en lösenkurs om
91 kronor per aktie. Black&Scholes värderingsmodell har använts för
värderingen med antagande om en riskfri ränta om -0,44 procent och en
volatilitet om 33,52 procent...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.