Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-18

Xbrane Biopharma presenterar valberedning

Enligt de principer för valberedning i Xbrane Biopharma AB ("Bolaget" eller "Xbrane") som antogs på årsstämman den 6 maj 2021 ska valberedningen bestå av fyra ledamöter av vilka tre ska utses av Bolagets till röstetalet tre största aktieägarna per den 30 september 2021. Den fjärde ledamoten ska vara styrelsens ordförande. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot i valberedningen ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2022 fastställts till att bestå av följande personer som tillsammans representerar cirka 30 procent av antalet aktier och röster i Bolaget per den 30 september 2021:
– Saeid Esmaeilzadeh utsedd av Serendipity Group AB, bolagets största aktieägare
– Ulrik Grönvall utsedd av Swedbank Robur Fonder, bolagets näst största aktieägare,
– Bengt Göran Westman, bolagets tredje största aktieägare
– Anders Tullgren, Xbranes styrelseordförande.

Saeid Esmaeilzadeh har utsetts till ordförande av valberedningen.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman förbereda och framlägga förslag avseende ordförande vid årsstämma, kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen, styrelsearvode och annan ersättning för styrelsearbete till var och en av styrelseledamöterna, arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen, val och arvodering av Bolagets revisor samt principer för valberedningen.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 samt på Bolagets hemsida, www.xbrane.com.

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen för årsstämman den 5 maj 2022, fram till den 16 januari 2022. Förslagen kan skickas till följande adress: Xbrane Biopharma AB Valberedning, c/o Xbrane Biopharma AB, Retzius väg 8, 171 65 Solna, Sverige, eller via email: valberedning@xbrane.com.

Xbranes årsstämma kommer hållas i Stockholm den 5 maj 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Tullgren, Styrelseordförande
E: valberedning@xbrane.com

Martin Åmark, VD
M: +46 (0) 763-093 777

Om oss


Xbrane Biopharma AB utvecklar biologiska läkemedel baserat på en patenterad plattformsteknologi som ger signifikant lägre produktionskostnad jämfört med konkurrerande system. Xbranes ledande produkt Xlucane™ är en biosimilarkandidat till originalläkemedlet Lucentis®, som adresserar marknaden för oftalmiska VEGFa-hämmare som uppgår till 106 miljarder SEK. Marknadsgodkännande för Xlucane™ förväntas till andra halvan av 2022. Xbrane har ytterligare två biosimilarkandidater i sin pipeline som adresserar en marknad om 80 miljarder SEK i originalprodukternas försäljning. Xbranes huvudkontor ligger i Solna strax utanför Stockholm. Xbrane är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet XBRANE. För mer information besök www.xbrane.com.

Bifogade filer


Xbrane Biopharma presenterar valberedning

Författare MFN