Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-26

XMReality: Kallelse till Årsstämma 2019 i XMReality AB (publ)

XMReality AB (publ)

Aktieägarna i XMReality AB (publ), org. nr 556722-7284, kallas härmed
till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl. 15:00 på Scandic
Frimurarehotellet, S:t Larsgatan 14 i Linköping.

Registrering till årsstämman börjar kl. 14.30.

Kallelse

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och
Svenska Dagbladet (SvD) samt genom publicering på bolagets webbplats,
www.xmreality.se.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 april 2019 dels
anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 19 april
2019. Anmälan kan göras skriftligen till XMReality AB (publ),
Teknikringen 10, 583 30 Linköping eller per e-mail till
marie.lindersjo@xmreality.se. Vid anmälan ska uppges namn/firma,
person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och uppgift om
eventuella biträden samt uppgifter om aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, för att få
delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara registrerad för
aktierna i eget namn i aktieboken per torsdagen den 17 april 2019.
Aktieägaren bör underrätta förvaltaren om detta i god tid före sagda
dag.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska
behörighetshandlingar bifogas (registreringsbevis eller motsvarande).
För att underlätta registreringen vid årsstämman bör fullmakten i
original och eventuella behörighetshandlingar i god tid innan
årsstämman skickas till bolaget på ovanstående adress.

Ärenden och förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av sekreterare vid stämman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Anförande av verkställande direktören
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
10. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen, samt

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören

11. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisor samt eventuella
suppleanter

12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av revisor
15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Beslut om incitamentsprogram för bolagets anställda genom riktad
emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier i
Bolaget.

17. Stämmans avslutande
18. Övriga frågor
Beslutsförslag

Punkterna 11-14: Antalet styrelseledamöter, arvoden, val av styrelse
och revisor

Valberedningens förslag innebär i sammanfattning följande:

Styrelsen skall bestå av 6 ledamöter.

Till omval föreslås Claes Nylander, Anders Ferntoft, Johannes Fabó och
Carina Qvarngård.

Till nyval föreslås Tommy Johansson och Björn Persson.

Claes Nylander föreslås kvarstå som styrelsens ordförande.

Bolaget skall ha en revisor. Till omval föreslås Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag med Nicklas Kullberg som
huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag till arvoden per styrelseledamot innebärande
följande:

200 000 kronor till styrelsens ordförande
100 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget
Således föreslås ett totalt styrelsearvode om 700 000 kronor
Styrelsen har inga utskott.
Punkt 15: Ändring av § 2 i Bolagsordningen

För att bättre överensstämma med bolagets faktiska verksamhet föreslår
styrelsen att § 2 i Bolagsordningens lydelse ändras till:

§ 2 Verksamhet

Bolaget ska, direkt eller indirekt via dotterbolag och partners,
bedriva utveckling och försäljning av kommunikationslösningar
inklusive teknisk hård- och mjukvara, samt bedriva därmed förenlig
verksamhet.

Punkt 16: Beslut om incitamentsprogram för bolagets anställda genom
riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya
aktier i Bolaget.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut ett incitamentsprogram
för bolagets anställda genom en riktad emission av teckningsoptioner
med åtföljande teckning av nya aktier i bolaget.

Incitamentsprogrammet skall omfatta högst 500 000 optioner, vardera
berättigande till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget. Rätten att
teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma ett av Bolaget nybildat helägt dotterbolag.
Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista
under perioden 1 juni 2019 till och med den 30 juni 2019, med rätt
för styrelsen att förlänga teckningstiden. Teckning av aktier med
stöd av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden från och med 1
december 2022 till och med den 31 december 2022.

Teckningsoptionerna ska av dotterbolaget, vid ett eller flera
tillfällen, mot betalning överlåtas till ledande befattningshavare
och övrig personal verksamma inom koncernen. Sådan överlåtelse skall
ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsetidpunkten. Överlåtelse
av teckningsoptionerna till framtida anställda får inte ske efter
årsstämman 2020.

Syftet med incitamentsprogrammet och skälen för avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att Bolagets personal genom en egen
investering ska kunna ta del av och verka för en positiv
värdeutveckling av bolagets aktier och därmed uppnå en ökad
långsiktig intressegemenskap mellan dem och bolagets aktieägare.
Utgivande av teckningsoptioner förväntas vidare skapa förutsättningar
för att behålla och rekrytera kompetent personal till Bolaget och att
tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning.

Handlingar

Årsredovisningen med revisionsberättelse och övriga handlingar i sin
helhet kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på Teknikringen 10
i Linköping och på bolagets hemsida www.xmreality.se senast från och
med onsdagen den 10 april 2019.

Styrelsens och valberedningens förslag kommer dessutom att finnas
tillgängliga på bolaget och dess hemsida (se adresser i föregående
stycke) senast från och med denna dag.

Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på
bolagsstämman.

Linköping i mars 2019

XMReality AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Castevall, VD XMReality
Telefon: +46 (0)73 356 04 81
E-mail: johan.castevall@xmreality.se

Om XMReality

XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar
kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented
Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans
(remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att
lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMReality:s kunder finns
främst inom industrin såsom ABB, Siemens Industrial Turbomachinery,
Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är
noterat på Nasdaq First North (ticker: XMR). För mer information,
besök: www.xmreality.com

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB

Certifiedadviser@redeye.se

+46 (0)8 121 576 90

www.redeye.se

Denna information är sådan information som XMReality AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande tisdagen den 26 mars kl. 10.00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/xmreality/r/kallelse-till-arsstamma-2019-i-xm...
https://mb.cision.com/Main/14555/2771565/1013395.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.