Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-27

XMReality: Kommuniké från årsstämma i XMReality AB (publ) den 27 april 2020

XMReality AB (publ) (NASDAQ First North Growth Market: XMR) höll
måndagen den 27 april 2020 årsstämma, varvid stämman beslutade att
fastställa resultat- och balansräkningen för 2019.

Vid årsstämman fattades följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för
2019. Vidare beslutade årsstämman att disponera årets resultat i
enlighet med styrelsens förslag medförande att ett fritt eget
kapital, inklusive årets resultat, om 5 192 439 kronor överförs i ny
räkning.

Styrelse och revisor
Årsstämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktör
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Årsstämman beslutade, i
enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av 4
ledamöter och inga suppleanter. Till ledamöter av styrelsen omvaldes
Anders Ferntoft, Carina Qvarngård, Björn Persson och Tommy Johansson.
Till styrelsens ordförande valdes Björn Persson.

Till revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Niklas
Kullberg som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode
Styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska, i
enlighet med valberedningens förslag, utgå med 200 000 kronor till
styrelsens ordförande och med 100 000 kronor till övriga
styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget.

Ändring av lydelsen i bolagsordningens paragraf 6
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att ändra
maximala antalet suppleanter från 6 st till 2 st.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge
styrelsen bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen nyemittera
aktier. Bemyndigandet omfattar maximalt 6 820 000 aktier och skall
ske till marknadsmässigt pris.

Det noterades att samtliga beslut var enhälliga.

För mer information, vänligen kontakta:
Jörgen Remmelg, VD XMReality
Telefon: +46 739 822 409
E-mail: jorgen.remmelg@xmreality.se

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar
kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented
Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans
(remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att
lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMRealitys kunder finns
främst inom industrin såsom ABB, Siemens Industrial Turbomachinery,
Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är
noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR). För mer
information, besök: www.xmreality.com

XMReality's Certified Adviser is Redeye AB
Certifiedadviser@redeye.se
+46 8 121 576 90
www.redeye.se

Denna information är sådan information som XMReality AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande måndagen den 27 april 2020 kl.16:40 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/xmreality/r/kommunike-fran-arsstamma-i-xmreal...
https://mb.cision.com/Main/14555/3097888/1236859.pdf

Författare Cision News