Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-26

Zenergy AB (publ) delårsrapport kvartal 3

Zenergy AB (publ) delårsrapport kvartal 3

[A view of a city

Description automatically generated]

Delårsrapport Zenergy AB (publ)

januari - september 2021

Org. Nr. 556796-2260

Sammanfattning av rapporten - Kvartal 3 2021

Koncernen, belopp i KSEK Q3 2021 Q3 2020 Q1-Q3 2021 Q1-Q3 2020 2020
Rörelsens intäkter 47 324 3 213 75 475 6 712 45 588
Resultat för perioden -14 053 -3 736 -28 061 -11 418 -15 758
Balansomslutning 50 280 95 727 50 280 95 727 89 538
Soliditet 8,7% 38,4% 8,7% 38,4% 36,2%
Likvida medel 1 477 16 288 1 477 16 288 13 879
Resultat per aktie, kr -0,06 -0,02 -0,13 -0,05 -0,07

  • Zenergy genomför riktad nyemission om 3 MSEK.
  • Zenergy erhåller förskottsbetalning om 10 MSEK och ingår pantavtal med Stjärnhöken Holding 2 AB.
  • Martin Karlsson tillträder som ny VD för Zenergy.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet

Nedsättning av aktiekapitalet

Den nedsättning av aktiekapitalet till 2000KSEK som det togs beslut om på årsstämman den 6 maj 2021 har vunnit laga kraft genom registrering hos Bolagsverket den 4 augusti 2021. Nedsättningen innebär att 46152 KSEK avsätts till fritt eget kapital.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Zenergy genomför riktad nyemission

Den 1 oktober meddelade Zenergy att bolagets styrelse, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2021, beslutat att genomföra en riktad nyemission om ca 3 MSEK riktad till Sundbybergs Byggentreprenad AB. Den riktade nyemissionen genomförs för att tillföra bolaget ägare av strategisk betydelse samt tillföra bolaget kapital genom en kostnadseffektiv process. Nyemissionen medför vid fullteckning en utspädning om cirka 2 procent av röster och cirka 4 procent av kapital i bolaget.

Den 25 oktober meddelade bolaget vidare att nyemissionen slutligt registrerats hos Bolagsverket och att 9 677 420 aktier av serie B tecknades, vilket innebär en teckningsgrad om 100 %. Bolaget tillfördes därmed cirka 3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Zenergy ingår pantavtal med Stjärnhöken Holding 2 AB

Den 27 oktober meddelades att Zenergy och Stjärnhöken Holding 2 AB kommit överens om att Stjärnhöken Holding 2 AB ska erlägga 10 MSEK i förskottsbetalning inom ramen för det avtal om köp av totalt 78 bostäder till ett värde om ca 134 MSEK som offentliggjordes den 7 maj 2021. Som säkerhet för Zenergy AB:s rätta fullgörande och leverans enligt avtalet har parterna ingått ett pantavtal genom vilket Zenergy AB pantsätter samtliga aktier i dotterbolaget Zenergy Fastighets Holding AB till Stjärnhöken Holding 2 AB.

Martin Karlsson tillträder som ny VD på Zenergy

Den 1 november meddelade Zenergy att Martin Karlsson tillträtt som ny VD för bolaget. Martin Karlsson kommer närmast från en roll som vVD för Elitfönster På Plats, som ingår i börsnoterade Inwido-koncernen. Där har han varit operativt ansvarig för bolagets verksamhet och med stor framgång byggt upp företagets organisation, samtidigt som företaget haft en fin tillväxt och ett positivt resultat. Martin har varit verksam som chef i flertalet andra roller i sin karriär och vi tror att Martin med ett starkt driv, tydligt engagemang och erfarenhet från Bygg & Fastighetsbranschen, kan ta Zenergy till nästa nivå.

Tf VD-kommentar till tredje kvartalet 2021

Tredje kvartalets ekonomiska rapport visar en kraftigt ökad omsättning men fortsatt negativt resultat. Detta beror bland annat på att vi slutlevererat ett antal projekt men också haft störningar i produktionen och högre kostnader än väntat i projekten. Under det tredje kvartalet har vi färdigställt projektenMörtnäs, Malajen samt byggt och renoverat ett antal bodar.

Under tredje kvartalet har vi tecknat avtal, enligt tidigare PM, som omfattar 72 bostadsmoduler där bygglovsprocessen nu är i slutskedet. Detta avser projekten Korpholmen och Snäck 5. Tidigare ordrar som kommunicerats i PM ligger i bygglovsprocesser och vi inväntar godkännande av dem.

Vi har nu även påbörjat arbetet med att göra våra processer i fabriken effektivare. Vi fortsätter därmed vårt arbete med att effektivisera processer enligt vårt industriella sätt att bygga moduler. Vi har erhållit många lärdomar från de projekt som vi har byggt under året, vilket gör att framtida projekt kommer att kunna produceras mycket effektivare och med lönsamhet.

Vi har även förändrat vissa konstruktioner och materialval för att bli flexiblare framöver. Dessa förändringar inför vi omgående för de närmaste projekten.

Dick Jagdell, Tf VD

Zenergy AB (publ)

Zenergys vision

Zenergys vision är att skapa smarta, energieffektiva och hållbara bostäder som går snabbt att producera och som håller hög kvalitet. Byggnaderna erbjuder olika fasadgestaltning och effektiv inredning. Tillsammans med arkitekter, byggnadsingenjörer samt fastighetsutvecklare har vi tagit fram attraktiva boendekoncept i modulär arkitektur som på allvar utmanar det traditionella bostadsbyggandet. Zenergys produkter fungerar utmärkt som både permanenta och tillfälliga bostäder men är även lämpliga som kontor, skolor, äldreboenden entreprenadenheter etc.

Affärsmodell och fastighetskoncept

Vi ligger med andra ord helt rätt i tiden med vårt koncept som vi kallar modulär arkitektur.

Inom Zenergy arbetar vi med fyra (4) parallella affärsområden som alla använder sig av bolagets patenterade ZIP-Element. Zenergy ZIP-Bostäder är fullt tillgänglighetsanpassade enligt BBR-krav. Enheterna byggs i varierande storlekar beroende på behov och är stapelbara i flera våningar. Bolaget har en ambition att så långt det är möjligt arbeta med bl.a. Svanen-märkta material och produkter. Som ett led i det pågående arbetet med att öka standardiseringen inom bolagets koncept utvecklas två typhus som baseras på endast två olika plattformar med samma bredd. De kan även med fördel kombineras med varandra. Genom att optimera byggnationen erbjuder Zenergys koncept även möjlighet att öka bo- eller lokalytan med ca 10% jämfört med traditionella lösningar som har samma yttre byggnadsmått.

Zenergys bostadskoncept är konstruerade av bolagets moderna, patenterade och varumärkesskyddade byggelement Zenergy ZIP-Element som kan användas som både vägg-, tak- och golvkonstruktion. ZIP-Elementet ger extremt välisolerade, brandsäkra och mögelresistenta byggnader utan köldbryggor. De tunna väggarna ger även maximal boyta samtidigt som isolervärdet (U-värdet) och därmed uppvärmningskostnaden förblir mycket låg. ZIP-Elementet har brandskyddsklass EI60 (förhindrar brandspridning under 60 minuter). Tack vare ZIP-Elementets sandwich-konstruktion kan våra bostäder produceras samt uppföras både snabbt och effektivt.

Produktionen sker i bolagets fabrik i Skillingaryd som vid fullt utbyggd LEAN-produktion har en möjlig tillverkningskapacitet om >25000 m2 BOA per år. Produktionen effektiviseras för att möjliggöra lönsamhet även vid en lägre produktionsvolym än tidigare. Det utgör en viktig egenskap att uppnå för att göra bolaget mindre sårbart vid marknadssvängningar och oplanerade förseningar som ibland kan inträffa i kundprojekt.

Zenergy Bostäder och Hotell Bolaget har utvecklat olika modulära bostadskoncept i modulformat som är anpassade i enlighet med Boverkets byggregler (BBR). Zenergy kan erbjuda bostäder från ett rum om ca 18 m2 till 6 rum om ca 150 m2. Zenergys ZIP-Bostäder möjliggör stor flexibilitet och möjlighet att uppföra betydande bostadsyta på kort tid. Detta innebär att konceptet har potential att bli en viktig del i en tidseffektiv lösning på det omfattande behov av bostäder som råder i Sverige.

Zenergy Skolor och Kontor Dessa fastighetskoncept är avsedda för uppförandet av kontorsbyggnader, skolbyggnader samt lokaler för specifik verksamhet. Då bolagets ZIP-Element har mycket goda prestanda inom brandsäkerhet, energieffektivitet samt fukt- och mögelresistens har dessa koncept goda möjligheter att nå framgång, inte minst vid byggnationer där tidsfaktorn är extra viktig. Zenergy har t.ex. tagit fram anpassningar av plattformen som gör det möjligt att även erbjuda lösningar för vård, matsal, dagrum, aktivitetsrum etc.

Zenergy ZIP-Entreprenadenheter Detta fastighetskoncept, som i likhet med övriga bygger på bolagets ZIP-Element, började byggas 2009 och utnämndes till Bästa Energibod år 2013 av Hyrex-kedjan, Swedish Rental Association, Sveriges Byggindustrier och Byggnads i Göteborg. ZIP-Byggbodar är en attraktiv lösning för byggbranschen som är både energieffektiv och brandsäker. Zenergy har genom åren levererat över 1 000 energisnåla enheter.

Zenergy ZIP-Element Zenergys ZIP-Element är grundstommen i samtliga av bolagets fastighetskoncept. Det är ett patenterat, CE-märkt och varumärkesskyddat byggmaterial som består av en isolerande kärna av PIR som är laminerat med högkvalitativa brandskyddsskivor på båda sidor. ZIP-Elementet är i sig ett färdigt tak-, golv- eller väggelement vilket innebär att det går snabbt att uppföra en brandsäker och mögelresistent byggnad utan köldbryggor.

Aktien

Zenergy har handlats på Spotlight Stock Market sedan den 7 december 2015.
Handelsbeteckningen för aktien är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.

Ägarstruktur 2021-09-30
Ägare Innehav (%) Röster (%)
Hökerum Kapitalförvaltning AB 14,62 29,18
Stjärnporten AB 14,62 29,18
Avanza Pension AB 6,50 3,83
Christer Hovdegård 5,94 3,50
Mikhael Jamil Moussan 4,95 2,91
Nordnet Pensionsförsäkring 1,69 0,99
Sebahattin Hocaoglu 1,02 0,60
Leif Rickard Johansson 0,91 0,54
Krister Angel 0,82 0,48
Övriga (3 999 st) 48,93 28,80
Totalt 100,00 100,00

Kommentarer till den finansiella utvecklingen för Zenergy

Rörelseintäkter

Rörelsens intäkter för tredje kvartalet 2021 uppgick till 47 324 (3 213) KSEK och ackumulerat för årets nio första månader till 75475 (6 712) KSEK. Nettoomsättningen (exkl. hyresintäkter och övriga rörelseintäkter) i koncernen uppgick till 47 046 (2 697) KSEK och ackumulerad 74612 (4 699) KSEK vilket är 69 913KSEK högre än motsvarande period 2020.

Hyresintäkterna i koncernen under tredje kvartalet 2021 uppgick till 278 (449) KSEK och ackumulerat till 835 (1 564) KSEK. Detta avser främst uthyrning av kontors- och skolmoduler genom Zenergy ZIPRENT AB.

Övriga rörelseintäkter i koncernen under tredje kvartalet 2021 uppgick till - (67) KSEK och ackumulerat till 28 (449) KSEK.

I Zenergy AB uppgick rörelsens intäkter under tredje kvartalet till 47 021 (2 764) KSEK och ackumulerat till 74640 (4987) KSEK. Under kvartalet har resultatavräknats två lägenhetsprojekt.

Kostnader
Rörelsens kostnader avseende råvaror och förnödenheter samt främmande tjänster/legoarbeten i koncernen uppgick under tredje kvartalet till -55 292 (2 672) KSEK och ackumulerat till -87710
(-4 058)KSEK. Täckningsbidraget i koncernen för tredje kvartalet uppgick till -7 968 (541) KSEK och ackumulerat till -12 235 (2 654) KSEK.

Omkostnaderna i koncernen (övriga externa kostnader, personalkostnader samt övriga rörelsekostnader) uppgick under tredje kvartalet till -5399 (-3572) KSEK och ackumulerat till -14013 (-11 936) KSEK, vilket är en ökning med 2 077KSEK från föregående år.

Avskrivningarna för tredje kvartalet uppgick till -608 (-539) KSEK och ackumulerat till -1 470
(-1 688)KSEK.

Resultat

Resultat efter finansiella poster i koncernen avseende andra kvartalet uppgick ti...

Författare Cision