Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-13

Zenergy: Zenergy AB (publ) kallar till ordinarie årsstämma 10 juni 2020

Härmed meddelas att aktieägare i Zenergy AB (publ) är kallade till
ordinarie årsstämma 10 juni 2020. Kallelsen är publicerad i Post &
inrikes Tidningar, Dagens industri samt finns i sin helhet nedan samt
på hemsidan www.zenergy.se jämte anmälningsformulär och
fullmaktsformulär.

Aktieägarna i Zenergy AB (publ), org. nr 556796-2260, kallas till
årsstämma onsdag den 10 juni 2020 kl. 14:00 på Elite Stora Hotellet,
Hotellplan 3 i Jönköping.

Inregistrering till stämman börjar kl. 13.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som
är onsdag den 3 juni 2020, dels har anmält sin avsikt att delta till
bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast fredag den 5
juni 2020.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske:

· per post till Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32
Skillingaryd, eller

· genom anmälan enligt särskilt formulär på bolagets hemsida,
www.zenergy.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i
förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer
avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende
eventuell ställföreträdare.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman om
anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls
i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till
årsstämma.

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken,
anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och
biträden kommer att användas för registrering, upprättande av
röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.
Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen
(Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679).

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i
eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k.
rösträttsregistrering, måste i god tid före den 3 juni 2020
underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara
verkställd hos Euroclear Sweden AB den 3 juni 2020.

Ombud

Mot bakgrund av rådande situation vill bolaget betona att samtliga
aktieägare som av olika anledningar inte vill eller kan närvara på
bolagsstämman har möjlighet att företrädas av ett ombud.

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis
för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk
juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre
än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid
för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att
tillgå på bolagets hemsida www.zenergy.se. För beställning av
fullmaktsformulär gäller samma postadress och formulär som angetts
för anmälan till årsstämman.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till
handa under ovanstående adress senast den 5 juni 2020.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna
och den verkställande direktören

11. Beslut om fastställande av
a. antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, och
b. antalet revisorer och revisorssuppleanter

12. Beslut om fastställande av arvoden till

a. styrelseledamöterna, och
b. revisorerna

13. Val av

a. styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter,
b. styrelsens ordförande, och
c. revisorer och eventuella revisorssuppleanter

14. Beslut om inrättande av teckningsoptionsprogram riktat till
styrelseledamot

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
16. Stämmans avslutande
Beslutsförslag

Styrelsens beslutsförslag punkterna 2, 9, 11 (a)-(b), 12(a)-(b), 13
(a)-(c) och 15

Punkt 2:

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande, Johan Lind, utses till
ordförande vid stämman.

Punkt 9:

Styrelsen föreslår att bolagets resultat disponeras i enlighet med
styrelsens förslag i upprättad förvaltningsberättelse i
årsredovisningen som kommer att publiceras och hållas tillgänglig på
bolagets hemsida, www.zenergy.se, senast den 27 maj 2020.

Punkt 11 (a)(b):

(a) Styrelsen föreslår, för tiden intill dess att nästa årsstämma
hållits, att styrelsen ska bestå av totalt fem styrelseledamöter utan
styrelsesuppleanter.

(b) Vidare föreslår styrelsen att bolaget ska utse ett registrerat
revisionsbolag med en huvudansvarig revisor utan revisorssuppleant.

Punkt 12 (a)(b):

(a) Styrelsen föreslår att inget styrelsearvode ska utgå till Johan
Lind, Fredrik Ståhl, Peter Stråhle och Henrik Häggkvist förutsatt att
stämman beslutar om omval i enlighet med punkt 13 a) i förslaget till
dagordning för stämman.

Styrelsen föreslår vidare att inget styrelsearvode ska utgå till
Pontus Eklind förutsatt att stämman beslutar om (i) omval i enlighet
med punkt 13 a) och (ii) riktad emission av teckningsoptioner i
enlighet med punkt 14 i förslaget till dagordning för stämman.

(b) Styrelsen föreslår att ersättning till bolagets revisor ska utgå
enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 13 (a)-(c):

Styrelsen föreslår, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits,

a. omval av Johan Lind, Fredrik Ståhl, Peter Stråhle, Henrik
Häggkvist och Pontus Eklind, till ordinarie styrelseledamöter;

b. omval av Johan Lind till styrelsens ordförande; och
c. att såsom bolagets revisor ska utses ett registrerat
revisionsbolag och föreslår nyval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers
AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, under
förutsättning att styrelsens förslag antas av årsstämman,
auktoriserade revisorn Christer Johansson, Jönköping, kommer att
utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 15:

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning
och/eller eller genom betalning med apportegendom eller genom
kvittning eller med annat villkor. Syftet med bemyndigandet är att
möjliggöra för styrelsen att kunna genomföra kapitalanskaffning utan
att behöva kalla till extra bolagsstämma samt skapa flexibilitet för
styrelsen vid kapitalanskaffning och vid upptagande och
säkerställande av lån.

Aktieägares beslutsförslag punkt 14

Punkt 14: Aktieägare Sigvard Brännström föreslår att bolagsstämman
beslutar att emittera högst 1 300 000 teckningsoptioner av serie B
med rätt till teckning av nya B-aktier i bolaget på följande villkor:

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av styrelseledamot Pontus Eklind.
2. Teckningsoptionerna ska emitteras utan ersättning.
3. Motiven för att införa incitamentsprogrammet och att teckningsoptionerna föreslås emitteras utan ersättning är att möjliggöra för Zenergy AB att bibehålla och motivera engagerade styrelseledamöter. Det är angeläget att bolagets styrelseledamöter har ett tydligt/ökat ägarengagemang med ett intresse som överensstämmer med aktieägarnas. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och öka samhörighetskänslan med bolaget. Mot bakgrund härav väntas förslaget få en positiv påverkan på bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för bolaget och dess aktieägare. Emissionen och styrelseledamöters långsiktiga engagemang innebär att bolaget kan bibehålla strategiskt viktiga personer i styrelsen som genom långsiktighet och sin erfarenhet av branschen kan bidra till bolagets utveckling. Med hänsyn till det anförda bedöms incitamentsprogrammet vara till fördel för bolaget och dess aktieägare.
4. Teckning ska ske senast den 10 juni 2020.
5. För teckningsoptionerna av serie B och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor som framgår av bilagda villkor för teckningsoptioner 2020/2023 (Serie B) ("Optionsvillkoren 2020/2023"), se Bilaga 1. Av Optionsvillkoren 2020/2023 följer bland annat:
a. att varje teckningsoption av Serie B ger rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs per aktie uppgående till 120 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Spotlight under perioden från och med den 13 maj 2020 till och med den 3 juni 2020, dock lägst aktiens kvotvärde;
b. att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna, liksom tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten, kan bli föremål för justering enligt sedvanliga omräkningsvillkor; och
c. att optionsrätten får utnyttjas tidigast den 10 juni 2023.

6. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna av Serie B för teckning av nya B-aktier kommer aktiekapitalet att öka med 286 000,042634 kronor. Fullt utnyttjande av teckningsoptionerna medför utspädning av befintliga aktier om ca 0,6 procent och av befintliga röster om ca 0,4 procent.
7. Årsstämman den 25 maj 2016 beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare inom Zenergy-koncernen (Incitamentsprogram 2016/2017). Sammanlagt 500 000 teckningsoptioner tecknades av dotterbolaget Zenergy ZIPRENT AB (tidigare Båramo Modulboende AB) vilka senare enligt stämmans beslut helt eller delvis har överlåtits till ledande befattningshavare.

Årsstämman den 8 maj 2017 beslutade at...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.