Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

Zenicor: Delårsrapport Q 1, 2020.01.01 - 2020.03.31

Sammanfattning

· Omsättningen för första kvartalet 2020 uppgick till 5 938 KSEK (5
680 KSEK)

· Rörelseresultatet för första kvartalet 2020 uppgick till 1 070
KSEK (- 380 KSEK)

· Rörelseresultatet per aktie för första kvartalet 2020 uppgick till
0,19 SEK (- 0,07 SEK)

Kommentarer

· Omsättningen för första kvartalet 2020 ökade med fem procent
jämfört med motsvarande kvartal föregående år, vilket innebär att
detta är Zenicors bästa första kvartal hittills.

· Rörelseresultatet för första kvartalet var positivt, en avsevärd
förbättring jämfört med 2019 och det innebär att tre av de fyra
senaste kvartalen har givit positivt resultat.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

· Den 7 februari meddelade Zenicor att ett samarbete inletts med
Tiohundra för att utveckla hjärtsjukvården. Tiohundra AB, som är en
del av Region Stockholm, och Zenicor Medical Systems AB kommer att
utveckla och utvärdera en modell för att effektivisera vårdkedjan för
arytmiutredning av patienter med hjärtklappning.

· Den 27 mars lämnade Zenicor en lägesrapport med anledning av den
rådande situationen med spridning av Coronaviruset för att informera
hur Zenicor ser på marknaden och verksamheten, samt vilka åtgärder
som vidtagits.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 3 april meddelande Zenicor att de har inlett ett
internationellt samarbete med Karolinska Institutet och University of
Cambridge för att utveckla ett AI-stöd för EKG-analys. Syftet är att
kunna prediktera förekomst av bakomliggande förmaksflimmer hos
patienter med till synes normal hjärtrytm. Den svenska
innovationsmyndigheten Vinnova har beslutat att finansiera
samarbetsprojektet med 500 000 kronor.

VD har ordet:

En stark start på året - ökad omsättning och positivt resultat

Det första kvartalet 2020 är Zenicors bästa första kvartal hittills
med en tillväxt på 5 % och med ett positivt resultat. Det innebär att
tre av de fyra senaste kvartalen har givit positivt resultat, vilket
visar att vi har en stark affärsmodell som gör att vi kan växa och
expandera vår verksamhet. I takt med att den nya, patient-centrerade
vårdkedjan för tidig diagnos av arytmier fortsätter att växa, kommer
detta att ge en accelererad tillväxt och ökad omsättning de kommande
åren. Årets första kvartal visar att vi är mycket väl positionerade
för detta.

Under första kvartalet har vi inte sett någon direkt påverkan på
Zenicors affärer orsakade av de restriktioner som myndigheter och
hälso- och sjukvården har vidtagit med anledning av spridningen av
Coronaviruset. Våra existerande kunder i Sverige, Finland och
Storbritannien som använder den patientcentrerade vårdkedjan
fortsätter trots läget att använda Zenicor. Dessutom har fördelarna
med den decentraliserade vårdkedjan blivit ännu tydligare när
patienternas resor och sjukhusbesök behöver undvikas.

Vi ser dock att start av nya projekt och nya kunder under andra och
tredje kvartalet till viss del kommer att försenas. Vi har därför
vidtagit åtgärder för att temporärt minska företagets externa
kostnader. Vi arbetar hårt för att vara väl förberedda för att kunna
komma igång snabbt när sjukvården och samhället så sakta börjar
återgå till en normalare situation. Vi räknar med att nå ett positivt
resultat för helåret 2020, och att stå starka för att starta
ytterligare affärer med den nya vårdkedjan och den nya
affärs-modellen mot slutet av 2020 och början av 2021.

Projektet som vi har inlett med Karolinska Institutet och University
of Cambridge för att utveckla ett AI-baserat stöd för EKG-analys är
ett viktigt steg i utvecklingen av Zenicors produktportfölj. Målet är
att utveckla en AI-baserad analysmodul för screening av
förmaksflimmer. Om projektet faller väl ut så kommer Zenicor att
kunna erbjuda ett helt nytt sätt att screena för förmaksflimmer som
skulle ge en kraftigt ökad kostnadseffektivitet och möjliggöra att
screeningprogram kan införas på bred front.

Sammanfattningsvis en stark start på året med ett mycket bra första
kvartal men en extraordinär situation att förvänta under de kommande
kvartalen. Zenicor har en mycket bra position och så snart som det är
möjligt kommer vi att starta fler projekt för tidig diagnos med den
nya vårdkedjan. Vi har bara börjat vårt arbete att tillsammans med
vården implementera nya arbetssätt och den nya vårdkedjan för tidig
diagnos för att "Hitta flimmer - Stoppa stroke".

Mats Palerius
VD Zenicor Medical Systems AB

Om Zenicor

Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor
för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är optimerat
för diagnostik av hjärtarytmier inom sjukvården, bland annat
förmaksflimmer, och lösningen används idag på över 400 kliniker i tio
länder i Europa. Systemets effektivitet har dokumenterats i ett
flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga
tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla
en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där
patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare.
Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna
STROKESTOP I och II och nu även i världens största randomiserade
screeningstudie SAFER i Storbritannien.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och
bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell
forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer.
Försäljning och marknadsföring sker med egen personal. Vid kvartalets
utgång (2020-03-31) uppgick antalet anställda till arton personer.

Om förmaksflimmer och stroke

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över
tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande
riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom
och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att
tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år
drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider
en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men.
Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader
för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med
blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på
förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

Övrigt

Resultat Q1 2020

Rörelseresultatet per aktie för perioden uppgick till 0,19 SEK

Antalet utestående aktier per den 31 mars 2020 är 5 636 122.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens
krav och följer Spotlight Stock Markets noteringskrav. Från och med
2014 tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande
regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Bolagets redovisningsprinciper är oförändrande jämfört med senaste
räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning
(2019).

Bolagets verksamhet och riskfaktorer

Styrelsen och verkställande direktören anser att delårsrapporten ger
en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och
resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
som företaget står inför.

Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid
sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer.
Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt
på Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För
en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste
avgivna årsredovisning (2019).

Transaktioner med närstående

Löner och ersättningar till styrelse och företagsledning har
utbetalats under perioden enligt marknadsmässiga villkor.

Finansiella utvecklingen

Den ökade omsättningen härrör till försäljning på Zenicors marknader
och intäkter från Vinnova-finansierade utvecklingsprojekt.
Investeringar i utvecklingsarbete har gjorts och aktiverats under
perioden. Resultatet för första kvartalet påverkas positivt med ca
560 KSEK tack vare retroaktiv återbetalning av arbetsgivaravgift för
R&D-personal för perioden maj 2016 till december 2019.

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapporten för andra kvartalet 2020 publiceras 2020-08-21

Delårsrapport för tredje kvartalet 2020 publiceras 2020-11-13

Bokslutskommuniké för 2020 publiceras 2021-02-12
Rapporterna finns tillgängliga via www.zenicor.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/zenicor/r/delarsrapport-q-1--2020-01-01---202...
https://mb.cision.com/Main/11647/3112330/1247998.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.