Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

Zenicor: Kallelse till årsstämma i Zenicor Medical Systems AB

Aktieägarna i Zenicor Medical Systems AB (publ), org.nr 556642-3678,
kallas till årsstämma tisdagen den 26 maj 2020 kl. 17.00 i Westmanska
Palatset, Holländargatan 17, 111 60 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 maj 2020. Anmälan sker
till Zenicor senast tisdagen den 19 maj 2020 antingen per post på
adress Zenicor Medical Systems AB, "Årsstämman 2020", Saltmätargatan
8, 113 59, Stockholm, alternativt per telefon 08-442 68 66 eller via
Zenicors hemsida;
https://zenicor.se/investerarrelationer/arsstamma-2020/. Vid anmälan
bör uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid,
e-postadress, antal innehavda aktier och eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, begära att
tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn i aktieboken hos
Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta sin förvaltare härom i sådan tid före den 19 maj 2020 att
omregistreringen då är verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person
ska registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten
gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt
anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god
tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av två protokolljusterare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Anförande av VD

8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse

9. Beslut om

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning

b. dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda
balansräkningen

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Val av styrelse

11. Val av revisor

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

13. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier,

teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev
15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 9b: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
bolagets resultat disponeras enligt styrelsens förslag presenterat i
årsredovisningen och att vinstutdelning för räkenskapsåret 2019 inte
lämnas. Således föreslås ingen vinstutdelning.

Punkt 10: Omval föreslås av styrelseledamöterna Lena Kajland Wilén,
Sonny Norström, Mats Palerius och Gundars Rasmanis, samt omval av
Håkan Jansson för att utses av styrelsen till styrelseordförande.

Punkt 11: Omval föreslås av revisorn Ernst & Young AB med
huvudansvarig revisor Andreas Nyberg fram till årsstämman 2023.

Punkt 12: Styrelsearvode föreslås utgå med 120 000 kr till Håkan
Jansson samt med 60 000 kr till var och en av Lena Kajland Wilén och
Gundars Rasmanis. Övriga ledamöter skall inte erhålla någon
ersättning. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att
vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande
årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibla skuldebrev mot kontant betalning och/eller med
bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika
från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som ska
kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 1 000 000
aktier. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
skall kunna ske är att underlätta kapitalanskaffning för att utveckla
nya produkter och tjänster samt att finansiera ökad tillväxt.

Handlingar m.m.

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 5 636 122 aktier och
röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stämmans beslut under punkten 14 skall för sin giltighet biträdas av
aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda på stämman.

Aktieägare informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman
avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga från och med
minst tre veckor före stämman på bolagets kontor (adress ovan) och på
www.zenicor.se och skickas till aktieägare som så begär. Övriga
enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar hålls tillgängliga
från och med två veckor före stämman på bolagets kontor (adress ovan)
och på www.zenicor.se och skickas till aktieägare som så begär.

_____________________

Stockholm i april 2020

ZENICOR MEDICAL SYSTEMS AB (PUBL)
STYRELSEN

Om Zenicor

Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och
strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för sjukvården
för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, och
lösningen används idag på över 400 kliniker i tio länder i Europa.
Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och
artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor
arbetar tillsammans med vården vilket har möjliggjort en integrerad
specialist- och primärvårdslösning i en effektiviserad vårdkedja för
arytmiutredning, där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser
kan användas effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora
screening-studierna STROKESTOP I och II och nu även i världens
största randomiserade screeningstudie SAFER i Storbritannien. För mer
information, besök: www.zenicor.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, vd, Zenicor Medical Systems AB,
Telefon: +46 70 561 55 64
E-post: mats.palerius@zenicor.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/zenicor/r/kallelse-till-arsstamma-i-zenicor-m...
https://mb.cision.com/Main/11647/3095253/1235360.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.