Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-11

Zenith Venture Capital I AB (publ) initierar skriftligt förfarande i syfte att rösta om transaktioner med Zenith Venture Capital II AB och Zenith Venture Capital V AB (publ)

Stockholm den 11 maj 2021 - Zenith Venture Capital I AB (publ), nedan kallad Emittenten, har givit ut vinstandelslån med ISIN SE0010820431 ("Vinstandelslånen"). Vinstandelslånen är upptagna för handel på NGM inom undersegmentet Nordic AIF under kortnamnet ZenithVCI-1.

Styrelsen i Zenith Venture Capital I AB (publ), org. nr 559105-6311, ("Emittenten") har idag beslutat att initiera ett skriftligt förfarande under Vinstandelslånen i enlighet med dess villkor ("Villkoren"), i syfte att formellt rösta om att förvärva aktier i True Software Scandinavia AB och Vionlabs AB från närstående företag ("Transaktionerna").

Föreslagna transaktioner

Styrelsen föreslår att:

i. Emittenten som överenskommet med säljaren, Zenith Venture Capital II AB, I februari 2021 förvärvar 2 000 stamaktier i True Software Scandinavia AB.

ii. Emittenten förvärvar 2 149 preferensaktier av serie A och 1 183 stamaktier av serie A i Vionlabs AB av Zenith Venture Capital V AB (publ).

Transaktionerna utgör närståendetransaktioner i enlighet med punkt 16.5 (b) i Villkoren, vilket innebär att Transaktionens genomförande kräver samtycke från andelsägare representerande minst sextiosju (67) procent av de Utestående Vinstandelslån för vilka svar avges.

Information om bakgrunden till Transaktionerna framgår av kallelsen till det skriftliga förfarandet.

Information om det skriftliga förfarandet

Emittenten kommer att initiera det skriftliga förfarandet genom utfärdande av en kallelse. Kallelsen kommer att skickas till innehavare av Vinstandelslån som är registrerade i den skuldbok som förs av Euroclear Sweden AB den 10 maj 2021.

För beslutsförhet i det Skriftliga Förfarandet krävs att ägare av Vinstandelslån som representerar minst femtio (50) procent av Utestående Vinstandelslån besvarar förfrågan.

Emittenten måste ha mottagit röster per post, bud eller epost till adressen nedan senast klockan 17:00 (CEST) den 2 juni 2021. Utförligare instruktioner för hur Andelsägarna avlägger sina röster framgår av kallelsen till det skriftliga förfarandet. Utfallet i det skriftliga förfarandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande så snart det är avslutat.

Kallelse till det skriftliga förfarandet, inklusive detaljerad information om förfarandet samt den föreslagna Transaktionen, finns att tillgå på Emittentens hemsida (www.zenithgroup.se).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Lindblad, VD Zenith Group AB                   
E-post: erik.lindblad@zenithgroup.se

Om Zenith Venture Capital I AB (publ)

Zenith Venture Capital I AB (publ) är en alternativ investeringsfond som investerar i uppstartsbolag. Fonden har 16 aktiva portföljbolag och ett portföljvärde uppgående till ca 375 miljoner kronor.

Om Zenith Group

Zenith Group är ett Stockholmsbaserat investmentbolag som fokuserar på investeringar i nordiska uppstarts- och tillväxtbolag inom Tech-sektorn. Genom ett aktivt ägande bidrar Zenith Group till att bygga bolag och accelerera dess tillväxtresor tillsammans med framstående entreprenörer.

www.zenithgroup.se

Författare Cision