Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-04

ZetaDisplay: Beslut vid årsstämman den 4 maj 2020

Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) höll idag, den 4 maj
2020 årsstämma i Malmö. Bolagsstämman valde advokat Filip Funk till
stämmoordförande och jur. kand. Anton Walfridsson vid Fredersen Advokatbyrå
utsågs till protokollförare. Stämman beslutade i samtliga föreslagna
ärenden i enlighet med styrelsens eller aktieägares tidigare
offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste
besluten som fattades.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2019 lämnas.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2019.

Styrelsen och revisor

Mats Johansson, Anders Moberg, Anders Pettersson, Ingrid Jonasson Blank,
Mats Leander, Mia Alholm, Finn Følling och Trond Gunnar Christensen
omvaldes till styrelseledamöter. Mats Johansson omvaldes även till
styrelseordförande. Till revisor omvaldes Deloitte AB. Per-Arne Pettersson
fortsätter som huvudansvarig revisor.

Styrelsearvodet ska uppgå till 300 000 kronor till styrelseordförande samt
150 000 vardera till övriga styrelseledamöter. Det beslutades även att
arvode ska utgå med 50 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet samt
25 000 vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt att arvode
ska utgå med 30 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet samt 15
000 kronor per ledamot för övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner m.m.

Stämman beslutade om emission av teckningsoptioner innebärande följande.

Bolaget emitterar högst 612 500 teckningsoptioner i serien TO 2020/2023.
Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget.
Optionerna emitteras till ett av ZetaDisplay AB helägt dotterbolag för
vidare överlåtelse enligt nedan.

Högst 50 000 teckningsoptioner ska överlåtas till verkställande direktör,
sammanlagt högst 175 000 teckningsoptioner med högst 25 000
teckningsoptioner vardera till högst 7 personer ska överlåtas till
ledningsgruppen samt högst 387 500 teckningsoptioner med högst 2 500
teckningsoptioner vardera ska överlåtas till högst 155 anställda, i
enlighet med det förslag som finns intaget i kallelsen till stämman. I
förslaget finns även information om utspädningseffekter till följd av
besluten.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från det 31 mars 2020 om
ökning av bolagets aktiekapital med 484 297 kronor genom nyemission av 484
297 aktier. Betalning för de nyemitterade aktierna kommer ske genom
kvittning av den fordran som säljarna till Gauddi B.V. har gentemot
ZetaDisplay i anledning av ZetaDisplays förvärv av Gauddi B.V. Beslutet
fattades i enlighet med det förslag som finns intaget i kallelsen till
stämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler
eller teckningsoptioner

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa
årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner.
Emissioner som beslutas med företrädesrätt för aktieägarna får medföra att
antalet aktier kan öka med totalt högst 25 procent av vid tidpunkten för
kallelsen utestående antal aktier. Emissioner som beslutas med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt får medföra att antalet aktier kan öka med
totalt högst 10 procent av vid tidpunkten för kallelsen antal utestående
aktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse
av egna aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv eller
överlåtelse av egna aktier. Förvärv får högst ske av så många aktier att
bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en
tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Övriga beslut

Härutöver beslutade stämman även om principer för valberedning samt
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

För vidare information, vänligen kontakta:

Mats Johansson, styrelseordförande
Telefon +46 706 ? 46 30 35
Email mats.johansson@abraxasholding.com

 

Per Mandorf, Koncernchef & VD
Telefon +46 704-25 82 34
Email per.mandorf@zetadisplay.com

 

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay driver den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra
koncept och vår mjukvara påverkar människors beteende vid beslutstillfället
i butiks- och offentliga miljöer samt arbetsplatser. Våra lösningar är
kända som Digital Signage som vi utvecklar och erbjuder som SaaS-lösningar.
ZetaDisplay är en europeisk ledare och kommer att driva den fortsatta
konsolideringen av marknaden organiskt och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsätter 436 Mkr och sysselsätter 160
medarbetare vid nio kontor i sex europeiska länder. Totalt hanterar bolaget
50 000 installationer på 50 marknader. Aktien är noterad på
Stockholmsbörsen Nasdaq [ZETA].

Mer information på www.zetadisplay.com

Bilaga

* Pressmeddelande - Beslut vid årsstämma

Författare Hugin Nyheter