Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-07

ZetaDisplay initierar refinansieringsprocess av sina seniora icke-säkerställda obligationer som är återköpbara 20 december 2022 och publicerar finansiellt resultat för tredje kvartalet 2022

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL ELLER TILL NÅGON PERSON SOM ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, ELLER FÖR RÄKNING ELLER NYTTA AV AMERIKANSKA PERSONER (U.S. PERSONS, ENLIGT DEFINITIONEN I REGULATION S I U.S. SECURITIES ACT OF 1933) ELLER I ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG

 

ZetaDisplay initierar refinansieringsprocess av sina seniora icke-säkerställda obligationer som är återköpbara 20 december 2022 och publicerar finansiellt resultat för tredje kvartalet 2022

Stockholm, 7 november 2022

ZetaDisplay AB (publ) har givit ABG Sundal Collier i uppdrag att arrangera investerarmöten med start den 8 november 2022.

Investerarmötena kommer att användas för att diskutera en eventuell emission av seniora säkerställda obligationer denominerade i SEK med ett belopp upp till 400 miljoner kronor och en löptid på fyra år, med förbehåll för, bland annat, marknadsförutsättningar, samt för alternativ att hantera förfallet av ZetaDisplays utestående icke-säkerställda obligationer.

Emissionslikviden från de nya obligationerna kommer, bland annat, att användas för att refinansiera ZetaDisplays utestående icke-säkerställda obligationer (ISIN: SE0013109568) med förfall den 20 mars 2023.

I samband med, och med förbehåll för, en framgångsrik emission kan ZetaDisplay komma att erbjuda befintliga obligationsinnehavare av deras utestående seniora icke-säkerställda obligationer att teckna sig för nya säkerställda obligationer till ett pris som ska fastställas i samband med prissättningen av den nya emissionen. Icke-säkerställda obligationer som återköps genom utbyteserbjudandet kommer att annulleras.

Med förbehåll för en framgångsrik emission kommer ZetaDisplay att ge underrättelse om förtida frivilligt inlösen av samtliga utestående icke-säkerställda obligationer som inte byts ut mot nya säkerställda obligationer, med inlösen per första återköpsdatum 20 december 2022. Likviden för inlösen inklusive upplupen ränta kommer att placeras på ett spärrat konto och pantsättas för resterande utestående icke-säkerställda obligationer.

Befintliga obligationsinnehavare som har intresse av att få sina befintliga innehav utbytta mot nya obligationer kan kontakta ABG Sundal Collier AB via telefonnummer: +46 (0) 8 566 286 40 eller mail: dcm-syndicate@abgsc.se.

I samband med refinansieringsprocessen publicerar ZetaDisplay AB (publ) nedan uppdatering om ZetaDisplays finansiella resultat för tredje kvartalet 2022.

Oreviderad konsoliderad finansiell information för de tre månader som slutade den 30 september 2022:

  • Nettoomsättningen ökade med 27,8% jämfört med samma period föregående år och uppgick till 129,9 (101,6) miljoner kronor. SaaS-intäkter ökade med på 8,9% jämfört med samma period föregående år och uppgick till 48,4 (44,5) miljoner kronor. Totala intäkter ökade med 25,5% jämfört med samma period föregående år och uppgick till 133,7 (106,5) miljoner kronor
  • ARR, såsom presenteras i de finansiella rapporterna, ökade med 2,3% jämfört föregående kvartal och uppgick till 192,2 (187,9) miljoner kronor, vilket visar på ZetaDisplays kontinuerliga tillväxt i den återkommande intäktsbasen
  • EBITDA uppgick till 17,2 (13,2) miljoner kronor. Justerat för poster av engångskaraktär som redovisas i de finansiella rapporterna uppgick EBITDA till 17,2 (24,0) miljoner kronor. Rapporterade EBITDA-siffror inkluderar kostnader för strategiska och operativa initiativ som förväntas gynna verksamheten i framtiden. Justerat för dessa extraordinära kostnader i förhållande till strategiska och operativa initiativ uppgår EBITDA till 66,9 miljoner kronor för de senaste tolv månaderna
  • Räntebärande bruttoskuld uppgick till 320,1 miljoner kronor och likvida medel uppgick till 41,4 miljoner kronor

Denna information är sådan information som ZetaDisplay AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2022 kl. 08.00 CET.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Mandorf, Koncernchef och VD
Telefon: +46-704-25 82 34
E-Mail: per.mandorf@zetadisplay.com

Michael van Straten, CFO
Telefon: +45-538-482 83
E-Mail: michael.vanstraten@zetadisplay.com

Robert Bryhn, CMO / Head of Communication
Telefon: +46-709-80 20 80
E-Mail: robert.bryhn@@zetadisplay.com

 

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är ledande i Norden och tvåa i Europa och vi driver dagligen den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra lösningar, koncept och vår mjukvara digitaliserar, påverkar och informerar människors beteende vid beslutstillfället i butiker, i offentliga miljöer och på arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage där vi utvecklar och erbjuder fullservice och SaaS-lösningar. Vi är en globalt ledande aktör som aktivt påverkar utvecklingen av den internationella Digital Signage marknaden organiskt, genom innovation och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsätter cirka +500 Mkr och sysselsätter 220 medarbetare i sex europeiska länder. Totalt hanterar bolaget över 80 000 installationer på mer än 50 marknader. ZetaDisplay ägs av det brittiska investmentbolaget Hanover Investors. Mer information på www.ir.zetadisplay.com samt www.hanoverinvestors.com

Bilaga


Författare GlobeNewswire