Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-21

Zhoda Investments: Kallelse till årsstämma i Zhoda Investments AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZHODA INVESTMENTS AB (PUBL)

Aktieägarna i Zhoda Investments AB (publ), organisationsnummer 559030-3490 (nedan Bolaget) kallas till årsstämma den 18 juni 2019 kl. 16.00 på Vinkällaren Grappe, Grevgatan 5, i Stockholm.

Anmälan och rätt att delta

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 12 juni 2019, dels senast den 12 juni 2019 till bolaget anmält sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Anmälan kan göras per post till Zhoda Investments AB, Bivägen 12C, 125 58 Älvsjö eller per e-post till robert.karlsson@zhodainvestments.com mailto:robert.karlsson@zhodainvestments.com . Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt aktieinnehav. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas till Bolaget före stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden kan göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som angivits ovan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.zhodainvestments.com http://www.zhodainvestments.com .

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren i god tid före den 12 juni 2019 begära tillfällig omregistrering (rösträttsregistrering) av aktierna för att kunna delta på stämman.

Förslag till dagordning
• Stämmans öppnande
• Val av ordförande vid stämman
• Upprättande och godkännande av röstlängd
• Val av en eller två protokolljusterare
• Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
• Godkännande av dagordningen
• Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
• Beslut
• om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
• om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
• om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
• Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman
• Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
• Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
• Beslut om ändring av bolagsordning avseende gränser för Bolagets aktier och aktiekapital
• Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission med företrädesrätt
• Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition av Bolagets resultat (p. 8 b)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret inte lämnas.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor samt arvoden (p. 9-11)

Aktieägare som representerar cirka 50 procent av kapitalet föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter. Aktieägarna föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Björn Bringes, Peter Geijerman, Zenon Potoczny och Katre Saard. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Björn Bringes.

Vidare föreslås att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant och att det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB ska omväljas.

Det föreslås att årsstämman beslutar att styrelsearvode ska utgå till ordföranden med 100 000 SEK (oförändrat jämfört med föregående år) och 50 000 SEK (oförändrat jämfört med föregående år) vardera till övriga ledamöter utom Zenon Potoczny som är anställd i koncernen. Arvodet uppgår därmed till totalt 200 000 SEK. Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Beslut om ändring av bolagsordning (p. 12)

Det föreslås att bolagsordningen ändras på så sätt att Bolagets lägsta respektive högsta tillåtna aktiekapital och antal aktier ändras i enlighet med tabellen nedan, varvid kvotvärdet ska vara oförändrat.
+------------------------------+-------------------------+--------------------------+
| | Nuvarande bolagsordning | Föreslagen bolagsordning |
+------------------------------+-------------------------+--------------------------+
| Lägsta tillåtna aktiekapital | 3 500 000 | 10 500 000 |
+------------------------------+-------------------------+--------------------------+
| Högsta tillåtna aktiekapital | 14 000 000 | 42 000 000 |
+------------------------------+-------------------------+--------------------------+
| Lägsta tillåtna antal aktier | 130 628 729 | 391 886 187 |
+------------------------------+-------------------------+--------------------------+
| Högsta tillåtna antal aktier | 522 514 916 | 1 567 544 748 |
+------------------------------+-------------------------+--------------------------+

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission med företrädesrätt (p. 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission med företrädesrätt för aktieägarna av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får maximalt uppgå till 391 886 187 aktier (15 999 900 A-aktier och 375 886 287 B-aktier) vilket motsvarar 100 procent av det totala antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman.

Majoritetskrav

Enligt aktiebolagens regler kräver beslut om ändring av bolagsordningsändring enligt punkt 12 bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar

Bolagets årsredovisning kommer att offentliggöras senast tre veckor före stämman. Styrelsens och fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman hålls tillgängliga hos bolaget (se adress ovan) senast från samma datum samt översänds kostnadsfritt i kopia till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer under samma tid även att finnas på www.zhodainvestments.com http://www.zhodainvestments.com samt framläggas på årsstämman.

Övrigt

Bolaget har för närvarande 391 886 187 aktier registrerade hos Bolagsverket, varav 15 999 900 aktier av serie A (10 röster per aktie) och 375 886 287 aktier av serie B (1 röst per aktie). Antalet röster uppgår till 535 885 287.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm i maj 2019

Zhoda Investments AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB
+46 709 565 141, robert.karlsson@zhodainvestments.com mailto:robert.karlsson@zhodainvestments.com
www.zhodainvestments.com http://www.zhodainvestments.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Zhoda Kallelse till arsstamma.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26229

Fakta om Zhoda Investments
Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. I Dalmatien äger Zhoda en vinproducent med en 47 hektar ekologisk vingård med främst den röda lokala druvan babic. Zhoda innehar också ett vineri på den dalmatinska ön Korcula som framställer vita kvalitetsviner på druvan posip. Bolaget har även ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Läs mer på www.zhodainvestments.com http://www.zhodainvestments.com .

Författare beQuoted