Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

Zinzino: KUNGÖRELSE FRÅN ÅRSSTÄMMAN

Zinzino AB (publ.) höll idag den 15 maj årsstämma, där det i huvudsak
beslutades:

· att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och
koncernen;

· att för räkenskapsåret 2019 dela ut 0,70 SEK per aktie samt i ny
räkning överföra resterande del av den balanserade vinsten;

· att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet;
· att till välja Hans Jacobsson till styrelsens ordförande och
Staffan Hillberg, Pierre Mårtensson och Ingela Nordenhav som övriga
styrelseledamöter;

· att styrelsearvodet skulle utgå med 190 000 SEK till ordförande
samt 108 000 SEK till var en av övriga ledamöter under den kommande
perioden fram till nästa årsstämma;

· att välja PWC AB till revisionsbyrå och Fredrik Göransson till
huvudansvarig revisor;

· att välja Hans Jacobsson (sammankallande), Magnus Götenfelt och
Cecilia Halldner som valberedningens ledamöter och det antecknades
att den nya oberoende valberedningens sammansättning var ett led i
anpassningen till svensk kod för bolagsstyrning då bolaget avser att
ansöka om upptagning för handel på First North Growth Market Premier
Segment framgent;

· att emittera teckningsoptioner enligt styrelsens beslutsförslag
där lösenkursen fastställdes till 45 SEK per teckningsoption;

· att ge styrelsen bemyndigande att besluta om företrädesemissioner;
· att ge styrelsen bemyndigande att besluta om riktade emissioner om
högst sammanlagt 3 000 000 B-aktier;

· Årsstämmans fullständiga beslut finns tillgängliga på bolagets
huvudkontor i Göteborg;

· Det antecknades att samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.

Göteborg den 15 maj 2020

Styrelsen i Zinzino

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollbom@zinzino.com

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00,
email: certifiedadviser@penser.se

Zinino AB (publ.) är ett globalt direktförsäljningsföretag som
marknadsför och säljer testbaserade produkter inom kosttillskott,
hudvård och livsstil. Zinzino äger det norska företaget BioActive
Foods AS och forsknings-/produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos
huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i
Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Adelaide. Zinzino är ett
aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/zinzino/r/kungorelse-fran-arsstamman,c3113549
https://mb.cision.com/Main/10976/3113549/1248800.pdf

Författare Cision News