Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Annons
Publicerat: 2021-11-07

Flytande vertikala vindkraftverk till havs kan stöpa om hela marknaden

Hela denna sida är en annons FRÅN SeaTwirl
Med en patenterad teknik på sina vertikalaxlade, flytande vindkraftverk siktar SeaTwirl på att utmana de landbaserade teknikerna och de stora jättarna på marknaden. Med en produkt som från start är designad efter havets villkor och som består av få rörliga delar kan både installations- och underhållskostnaderna hållas lägre, samtidigt som den kraftiga och konstanta vinden ute till havs banar väg för en effektiv elproduktion.

SeaTwirl grundades 2012 i spåren av forskare och uppfinnare Daniel Ehrnbergs idé om vertikala vindkraftverk som bättre och effektivare kan nyttja den kraftiga vind som blåser ute på världens hav. Eftersom energin i vinden ökar med ett kubiskt förhållande till vindhastigheten, alltså att en dubblering av vindhastigheten innebär åtta gånger mer energi, blir fördelarna att placera vindkraftverken till havs där vindarna är starkare, jämnare och mer frekventa, ännu större. Med det långsiktiga målet om att bli en ledande leverantör av flytande vindkraftverk till vindkraftsparker, står SeaTwirl nu redo att skala upp och gå mot kommersialisering.

wysiwyg_image

- Det finns en rad fördelar med våra flytande vindkraftverk jämfört med de traditionella, där många av dessa fördelar kommer av att vi designat vår lösning för havet från start utan kompromisser. Vi har bland annat stora kostnadsfördelar i underhåll och service med tanke på de få rörliga delar vi har. Att våra kraftverk heller inte kräver några fasta fundament i havsbotten gör att vi kan installera våra verk på djupare vatten där boende inte störs, säger Peter Laurits VD på SeaTwirl.

2015 installerades en 30kW prototyp, SeaTwirl S1, i havet utanför Lysekil med tillfredställande resultat där bolaget har byggt vidare på nästa generations kraftverk, SeaTwirl S2x på 1MW. Bolaget väntar just nu på att få sin koncession godkänd i Norge för installation av verket. En process som har dragit ut något på tiden, och den planerade byggstarten 2022 har förlängts till 2023 då installation under höst och vinter ej är att föredra.

- Även om processen i Norge blivit utdragen har vi kunnat använda den tiden till att lägga fram en strategisk plan för att så snabbt som möjligt kommersialisera på vår teknik för framtidens vindkraftsparker där verken har större storlek och större volymer. Marknadspotentialen är otroligt stor, och vi upplever ett enormt intresse för vår teknik och extra intressant att Europa försöker vara med och ta ledartröjan, säger Peter Laurits.

Kostnadsbesparingar i service och underhåll möjliggörs av de få rörliga delarna, men också tack vare kraftverkets patenterade design: Turbin, generatorhus och undervattenskropp, där turbin och undervattenskropp sitter ihop och roterar som en enda enhet. En mycket viktig komponent då vindkraftverken skall operera ute till havs under många år.

- Eftersom vattnet bär hela turbinens vikt med vår design minskar påfrestningarna på lagret som varken behöver ta vikten från turbinen eller det tippande momentet från vinden. Det senare möjliggör en mycket lägre placering av lagret vilket sänker tyngdpunkten och gör det tillgängligt för service utan att behöva klättra upp i tornet. Med den vertikalaxlade designen blir verket dessutom oberoende av ändringar i vindriktning, medan ett traditionellt vindkraftverk behöver vrida turbinen när vindriktningen ändras för att maximera utnyttjandegraden. Vår lösning behöver inte heller vrida vingarna för att anpassa sig efter variationer i vindhastighet. På så sätt innehåller SeaTwirl färre rörliga delar vilket i sin tur minskar behovet av underhåll, säger Peter Laurits.

Under FN:s klimattoppmöte i Glasgow i november diskuterade världsledare planetens och mänsklighetens överlevnad. Ökad elektrifiering och utfasning av koldioxid från elproduktion har pekats ut som nyckelområden, vilket borde innebära fortsatt stora satsningar på ny teknik inom förnybara energiområden. I en rapport från Oxford Brookes University i våras står även att läsa att vertikalaxlade vindkraftverk teoretiskt blir mer effektiva i vindkraftparker, och ställda i par kan effektiviteten öka med upp till 15%. Något som betyder att mer energi kan utvinnas på mindre yta.

- Mycket av kritiken som riktas mot förnybara energikällor är att den inte är tillförlitlig, även om det nästan alltid blåser till havs. Vi ser, tack vare vår unika design, hur våra kraftverk har förmåga att ”låna ut/lagra in” rörelseenergi utan någon större påverkan på rotationshastigheten. Vilket innebär att vi kan vara med och vara en del av lösningen för den problematik som råder kring tillförlitlighet, säger Peter Laurits.

Nu väntar närmast en företrädesemission där SeaTwirl siktar på att få in 47 MSEK som ska användas till att skala upp och gå mot kommersialisering.

- Vi befinner oss i en väldigt spännande tid, både för bolaget och alla de krafter som försöker hjälpa till i den omställning världen står inför. Det häftiga är att ju mer vi djupdyker, ju mer data som inhämtas och ju mer som forskas på området, desto bättre och mer självsäkra känner vi oss att vi kan utmana våra konkurrenter som finns på marknaden, säger Peter Laurits.

FÖRETRÄDESEMISSION FAKTARUTA:

- Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägdes på avstämningsdagen den 5 november 2021. Tio (10) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2. Teckningskursen är 180 SEK per unit, motsvarande 60 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).

- Företrädesemissionen innebär en emission av högst 260 330 units, motsvarande 780 990 aktier och 260 330 teckningsoptioner av serie TO2.

- Vid fullteckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 47 MSEK, före emissionskostnader.

- Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 9 november 2021 till och med den 23 november 2021.

- Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO2 löper från och med den 27 maj 2022 till och med den 10 juni 2022.

Teckna utan företrädesrätt via Mangold

Teckna utan företrädesrätt via Avanza (kräver inloggning)

Teckna utan företrädesrätt via Nordnet (kräver inloggning)

Annons
Publicerat: 2021-11-07