Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Annons
Publicerat: 2021-01-22

Läkemedelsbolag specialiserat på blodfetter med snabbspår till marknad

Hela denna sida är en annons FRÅN Lipigon Pharmaceuticals
Lipigon Pharmaceuticals står på en gedigen grund av ledande expertis inom sjukdomar som orsakas av störningar i kroppens fettomsättning. Bolaget har fyra projekt i pipeline, alla baserade på högaktuella terapeutiska teknologier, däribland RNA-teknologi. Goda förutsättningar för effektdata i tidiga utvecklingsfaser ger bra möjligheter för tidig utlicensiering med block buster-potential på sikt. Just nu pågår bolagets noteringsemission och den 1 mars når aktien First North.
wysiwyg_image

Läs mer om Lipigons pågående emission här

Lipigon bygger på 50 år av världsledande forskning inom lipidbiologi, främst blodfetter, vid Olivecronalabbet och Umeå universitet. Bolaget bildades 2010 och utvecklar nya läkemedel för så kallade lipidrelaterade sjukdomar, det vill säga sjukdomar som är relaterade till störningar i kroppens fettomsättning. Behovet av nya läkemedel inom området är stort och i de flesta fall saknas säkra och effektiva behandlingar vilket gör att många patienter inte uppnår sina behandlingsmål.

– Ambitionen var redan från början att inte bli en one-trick pony utan att bygga upp en bred pipeline av starka läkemedelsprojekt, där utgångspunkten är grundarteamets expertis inom lipidbiologi och att vi sedan knyter till oss ledande experter inom olika terapeutiska teknologiområden, säger Stefan K Nilsson, vd och medgrundare till Lipigon.

Strategin har inneburit att bolaget nu har fyra projekt i sin projektportfölj, däribland två RNA-läkemedel och ett genterapiprojekt. Det är områden där man på senare år sett många utlicensieringar och förvärv till mycket höga värderingar även för projekt i tidiga faser. Ett exempel är Staten Biotechnologys avtal med Novo Nordisk på 430 miljoner EUR för ett projekt som då var i preklinisk fas.

Projekten möjliggör expansion inom större indikationer

– Våra läkemedelsprojekt har möjlighet att expandera från nischmarknader inom blodfettsområdet till hjärt-kärlsjukdom, vilket är den vanligaste dödsorsaken i Europa och globalt. De nya läkemedelsteknologierna som baseras på RNA-teknologi och genterapi får allt större genomslag i branschen och förväntas växa kraftigt framöver. Vårt forskningsfält medger ofta effektdata redan i fas 1, därmed räknar vi med en substantiell riskminskning och en kraftig värdehöjning tidigt i projekten, säger Stefan K Nilsson.  

Huvudprojektet inriktat på indikationer som möjliggör snabb väg till marknad

Lipigons projekt är framförallt inriktade på ovanliga sjukdomar som kan ge så kallad särläkemedelsstatus, vilket innebär fördelar i utvecklings- och godkännandeprocessen, men framförallt när det kommer till marknadsexklusivitet och prissättning för det färdiga läkemedlet. Projekten har dock potential att även rikta sig mot bredare indikationer, till exempel prevention av hjärt-kärlsjukdom. 

– Vårt huvudprojekt Lipisense, som är ett RNA-läkemedel, har kommit längst i utvecklingen. Projektet fokuserar på de ovanliga sjukdomarna familjärt kylomikronemisyndrom (FCS) och svår hypertriglyceridemi som båda innebär kraftigt förhöjda nivåer av triglycerider i blodet. Dessa motsvarar en försäljningspotential på 80 miljoner USD respektive 1,5 miljarder USD per år på de större läkemedelsmarknaderna.

Lipigon räknar med att starta kliniska fas 1-studier under 2022 och projektets karaktär gör att man förväntar sig att studierna, utöver säkerhetsdata, ska producera effektmått samma år, vilket öppnar upp för en tidig utlicensiering.

Redan under 2021 finns möjlighet till utlicensiering av ett annat projekt

Bolaget har även ett projekt för behandling av akut andnödssyndrom (ARDS), som är en mycket allvarlig sjukdom med hög dödlighet. Sjukdomen kan bland annat uppstå till följd av lunginflammation vid covid-19 eller influensa.

ARDS-projektet faller inte inom området lipider men är baserat på färdigoptimerade substanser från huvudprojektet Lipisense. Forskning visar att mekanismen som avses i Lipisense även kan vara effektiv vid behandling av ARDS. Projektet är nu i valideringsfas och möjlighet till utlicensiering finns under 2021 efter prekliniskt proof-of-concept.

Miljarddollarmarknad för Lipigons projekt inom allmänna blodfettsrubbningar

Ett annat av bolagets projekt syftar till att behandla dyslipidemi, det vill säga allmänna blodfettsrubbningar, vilket är en multimiljarddollarmarknad med stort intresse från de stora läkemedelsbolagen. Projektet är nu i screeningfas i samarbete med det välrenommerade screeningbolaget HitGen som även arbetar med storbolag som Merck, Pfizer och Sanofi.

Projekt inom lipodystrofi utlicensierat till partner

Lipigon har också ett projekt inriktat på lipodystrofi, en sällsynt sjukdom som kännetecknas av förändrad fettfördelning på kroppen. Sjukdomen leder till allvarliga metabola komplikationer, bland annat extrem insulinresistens, hypertriglyceridemi (förhöjda värden av blodfettet triglycerider) och fettlever. Projektet är utlicensierat till det First North-noterade Combigene som kommer att överta utvecklingen efter oktober 2021. Utlicensieringen ger Lipigon forskningsmedel och betalning baserat på uppnådda milstolpar samt möjlighet till intäktsdelning redan före marknadsgodkännande om Combigene i sin tur utlicensierar projektet.

Notering med kliniska studier i sikte

Lipigon genomför nu en emission med efterföljande börsintroduktion på Nasdaq First North Growth Market. Det primära syftet är att finansiera det prekliniska och kliniska arbetet med i första hand huvudprojektet Lipisense, där kliniska fas 1-studier väntas inledas under 2022.

 Läs mer om den pågående emissionen här

 

Emission i Lipigon - fakta

Volym: 50 MSEK

Unit: En (1) Unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO1).

Teckningskurs: Teckningskursen är 11,20 SEK per Unit, det vill säga 11,20 SEK per aktie. Teckningsoptionerna (TO1) erhålls vederlagsfritt.

Optionskurs: Teckningskursen är 14,6 SEK för en (1) ny aktie med stöd av två (2) teckningsoptioner (TO1) under perioden 1–30 april 2022.

Teckningsperiod: Teckningstiden för Units är 25 januari 2021 till och med 9 februari 2021.

Annons
Publicerat: 2021-01-22

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.