Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Annons
Publicerat: 2019-09-10

Med en global marknadspotential

Bioservo genomför nu en företrädesemission för att accelerera tillväxten.

Bioservo i korthet

Bioservo är ett innovativt teknikbolag, verksamt inom utveckling och tillverkning av s k exoskelett. Exoskelett är ett samlingsnamn för kraftförstärkande, bärbar robotteknologi baserad på bionik och robotik och som används av personer med nedsatt muskelstyrka, med behov av extra kraft och uthållighet eller i förslitningsförebyggande syfte. Bioservo anser sig ha en globalt framskjuten position inom kraftstärkande, bärbar robotteknologi som bygger på Bolagets patenterade SEM™-teknologin, vilken möjliggör framtagandet av produkter som är lätta, flexibla och intuitiva med möjligheter att samla in data och erbjuda ergonomiska riskanalyser, i jämförelse med alternativa passiva robotiklösningar för förhöjd muskelstyrka som i regel är tunga och utan möjlighet för datainsamling och analys.

Läs mer om bolaget och teckna dina aktier här

SEM™-teknologin

SEM™-teknologin (Soft Extra Muscle) är patenterad och fungerar annorlunda än andra liknande lösningar genom att generera kraft enbart om och när användaren själv initierar en rörelse och kan därmed kontrolleras av användaren på ett naturligt och intuitivt sätt. SEM™-teknologin bygger på en funktionslösning av moderna material i kombination med avancerad sensorteknik och mekatronik och produkternas uppbyggnad och struktur efterliknar och imiterar kroppens egna senor och muskler för att öka uthållighet och kraft i greppet samtidigt som muskelbelastningen minskar. Bioservos handskar registrerar användarens rörelse genom att handskens sensorer i fingertopparna känner av när ett objekt greppas. Ju hårdare grepp användaren initierar, desto mer kraft appliceras genom att den registrerade rörelseförändringen i handen aktiverar styrenhetens motorer i syfte att förstärka användarens avsedda rörelse på ett naturligt sätt. Känsligheten, den maximalt tillförda kraften och fördelningen av den tillförda kraften mellan handens olika fingrar är justerbar och kan anpassas efter individuella behov och användningsområden. Tekniken är beprövad för både hand och arm och kan appliceras på teknik för hela kroppen. Teknikens energieffektivitet säkerställer lättviktiga produkter avsedda att bäras kroppsnära med en hög grad av komfort.

Läs Analysguidens senaste analys av Bioservo här.

Affärsområden

Bolaget adresserar primärt den industriella marknaden samt hälso- och sjukvårdssegmentet. I förlängningen är en satsning på konsumentmarknaden aktuell. Historiskt har Bioservo fokuserat på hälso- och sjukvårdsmarknaden genom Bolagets första produkt, Servohandsken och dess efterföljare Carbonhand®. Att det industriella segmentet numera också prioriteras beror på det stora intresset från Bolagets industriella samarbetspartners.

wysiwyg_image

Marknadspotential

Marknaden för exoskelett är under stark framväxt i och med att allt mer användarvänliga och funktionella produkter introduceras på marknaden. Tillväxten bedöms uppgå till över 40 procent årligen under perioden 2018-2025 vilket innebär en ökning från omkring 125 MUSD till ca 1 900 MUSD. Andra marknadsanalyser beräknar den totala marknadstillväxten till 2 500 MUSD till 2024 och upp till 3 500 MUSD 2026. Starka drivkrafter bakom marknadstillväxten för exoskelett bedöms, utöver teknologiska framsteg som främjar prestanda och ekonomisk produktion, vara möjligheten att förebygga förslitnings- och andra arbetsrelaterade belastningsskador samt bidra till produktivitetsökning i industrin likväl som förbättrad rehabilitering inom vården i samband med sjukdom eller annan funktionsnedsättning. Ett viktigt inslag i utvecklingen av exoskelett är den del av marknaden som drivs på av applikationer inom det militära systemet; rehabiliteringen av skadade soldater samt förhöjd styrka och uthållighet hos de i aktiv tjänst. 

Läs mer om bolaget och teckna dina aktier här

Attraktiv affärsmodell

Bioservos affärsmodell bygger på tre grundläggande komponenter:

1. Hårdvaruenheten, bestående av elektronik, mjukvara och kraftenhet

2. Den kraftbärande innerhandsken

3. Service- och underhållsavtal samt dataanalys

Skalbarheten i affärsmodellen visas praktiskt genom bilden nedan:

wysiwyg_image

Motiv för emissionen

Det främsta motivet för denna kapitalanskaffning är att bolaget idag står inför en global lansering av all-new Ironhand, därtill förväntas en bred marknadslansering av nästa generation Carbonhand under 2021 som skapar fortsatta möjligheter till framtida tillväxt.  

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet Företrädesemissionen omfattar högst 5 361 870 nya aktier som emitteras innebärande att Bolaget tillförs cirka 64,3 MSEK före emissionskostnader genom Företrädesemissionen.

Teckningskurs: Aktierna emitteras till en teckningskurs om 12,0 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag: Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som äger rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 12 september 2019. Aktierna i Bioservo handlas inklusive rätt att erhålla teckningsrätter till och med den 10 september 2019. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 11 september 2019.

Utspädning: Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer, vid full anslutning i Erbjudandet, att få sin ägarandel utspädd med högst 5 361 870 aktier, motsvarande 37,5 procent, men har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekter genom att sälja sina teckningsrätter.

Kostnader som åläggs investerare: Inga kostnader åläggs investerare som deltar i Erbjudandet. Vid handel med teckningsrätter och BTA utgår dock normalt courtage enligt tillämpliga villkor för värdepappershandel.

Företrädesrätt och teckningsrätter: De som på avstämningsdagen den 12 september 2019 är registrerade i den av Euroclear, för Bioservos räkning, förda aktieboken erhåller teckningsrätter i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Innehavare av teckningsrätter äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal teckningsrätter som innehas och utnyttjas. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier.

Teckningsrätter: Rätten att teckna aktier utövas med stöd av teckningsrätter. För varje aktie i Bioservo som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq First North Growth Market under perioden 16 – 26 september 2019. Bank eller annan förvaltare handlägger förmedling av köp eller försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter ska därför vända sig till sin bank eller annan förvaltare. Vid sådan handel utgår normalt courtage.

Teckningsperiod:  Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 16 – 30 september 2019. Observera att teckningsrätter som inte utnyttjas blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och förlorar därmed sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear. För att förhindra förlust av värdet på teckningsrätterna måste de antingen utnyttjas för teckning av aktier senast den 30 september 2019 eller säljas senast den 26 september 2019. Styrelsen för Bolaget äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande senast den 30 september 2019.

Teckning och betalning:  Med stöd av teckningsrätter Direktregistrerade aktieägare De aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktiebok erhåller förtryckt emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi från Euroclear. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto kommer inte att skickas ut. Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående alternativ:

Läs mer om bolaget och teckna dina aktier här

Läs Analysguidens senaste analys av Bioservo här.

Bioservo Technologies
wysiwyg_image

Bioservo Technologies är ett teknikbolag med inriktning mot robotteknologi anpassat för personer som lider utav nedsatt muskelstyrka. Teknologin baseras på den framtagna SEM-teknologin (Soft Extra Muscle), som stärker patientens uthållighet. Exempel är bolagets servohandske som är anpassad för personer med nedsatt funktion i händerna. Bolaget grundades 2006 och har sitt huvudkontor i Kista.

Läs mer om bolaget och teckna dina aktier här

Läs Analysguidens senaste analys av Bioservo här.

Annons
Publicerat: 2019-09-10