Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Annons
Publicerat: 2022-02-18

Prolight Diagnostics kan bli ett helt unikt bolag inom patientnära testsystem

Hela denna sida är en annons från Prolight Diagnostics
Prolight Diagnostics som utvecklar innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) tecknade i januari 2022 ett avtal om att förvärva det brittiska bolaget Psyros Diagnostics. Ambitionen är att tillsammans utveckla de främsta och innovativa Point of Care (POC) systemen med möjlighet att möta både marknadens växande behov av snabb, enkel och effektiv patientnära testning och kraven på långsiktig konkurrenskraft. Under de senaste åren har behovet av säkra och precisa patientnära testsystem ökat kraftigt inom vården, inte minst under covid-pandemin.

- Vi är oerhört glada över att ha identifierat och förvärvat detta unika bolag. Tillsammans planerar vi att utveckla de främsta och innovativa POC systemen på marknaden, inte bara för hjärtmarkörer såsom högkänsligt troponin utan även för många andra kliniska områden likväl för multiplex, det vill säga möjligheten att testa flera biomarkörer samtidigt, säger Prolight Diagnostics VD Ulf Bladin.

Strategiskt viktigt förvärv

wysiwyg_image

Psyros Diagnostics har utvecklat en helt ny, banbrytande POC teknik för digital immunanalys där enskilda molekyler kan räknas digitalt från en enda droppe blod. Denna patentsökta teknik som även har möjlighet till multiplex, dvs. möjligheten att testa flera biomarkörer samtidig, möjliggör mätning av biomarkörer med mycket låga detektionsnivåer (femtomolar, dvs 10 upphöjt till -15) inom 10 minuter eller mindre.

- Enligt vår kännedom finns det inget annat existerande POC system som bedöms kunna utföra dessa analyser med sådan enkelhet, känslighet och med oerhört låga detektionsnivåer som vår teknik, säger Ulf Bladin.

Den höga kompetensen och erfarenheten som grundarna av Psyros Diagnostics besitter blir ett mycket viktigt tillskott i bolagets fortsatta utveckling av innovativa POC system, inte bara för hjärtmarkörer såsom högkänsligt troponin utan även för många andra kliniska områden och för multiplex. Grundarna har även erfarenhet av att utveckla ett tidigare POC system från koncept till CE-märkning och har genomfört en framgångsrik exit.

En av de främsta styrkorna med Psyros Diagnostics digitala immunanalys är dess enkelhet, vilket skapar en låg produktionskostnad. Systemet består av ett lätthanterligt testkort och en mobil analysenhet och kräver inte några dyra komponenter eller dyra förbrukningsvaror.

Kan vara början på ett paradigmskifte inom POC

Psyros Diagnostics teknik öppnar även upp möjligheterna att kunna utveckla nya POC tester inom en rad olika kliniska områden som tidigare endast varit möjliga att genomföra på specialiserade laboratorier. Några exempel på möjliga framtida kliniska områden är inom neuropatologi, såsom demens och traumatiska hjärnskador, dysfunktioner i immunsystemet såsom sepsis och autoimmuna sjukdomar. Med Psyros Diagnostics nyskapande teknik kan det därmed finnas möjlighet att testa helt olika biomarkörer med hög känslighet och noggrannhet på ett och samma POC instrument.

Idag är PCR tester rekommenderade för att upptäcka covid men svarstiden är lång, ibland flera timmar till dag beroende på system och kötid. Med Psyros Diagnostics nya, banbrytande POC plattform kan man räkna enskilda molekyler digitalt i låga nivåer, inte bara för proteiner som troponin men även för t ex viruspartiklar. Med denna digitala POC immunanalys kan känslighet och noggrannhet bli lika god eller bättre än PCR tester som idag utförs på de stora centrala labbinstrumenten för att upptäcka smittsamma viruspartiklar såsom covid. Den stora och högst betydande skillnaden är att svarstiden kan uppgå till endast 10 minuter eller mindre på Psyros Diagnostics POC plattform.

wysiwyg_image

- Detta teknikskifte bedömer vi och Psyros Diagnostics grundare kan innebära början på ett paradigmskifte inom POC där helt nya förutsättningar skapas för starkt förbättrad teknik som kan ge goda effektivitetsvinster inom klinisk diagnostik och komma patienterna till stor nytta, säger Ulf Bladin.

Möjlighet att skapa ytterligare mervärde i form av stora kostnads- och tidsbesparingar

Under samtal med potentiella industriella partners har det framkommit att det finns ett stort intresse att kunna flytta över existerande tester från stora centrala laboratorier ut till mindre kliniker med små egna laboratorium och POC instrument, ett område som benämns distributed testing.

Genom att Prolight Diagnostics PLD MicroFlex plattform kan komma att erbjuda ett enkelt arbetsflöde för alla typer av klinisk miljö som mycket väl speglar hur de stora laboratorieinstrumentens arbetsflöden är uppbyggda, bedömer bolagets tekniska utvecklingspartner, TTP (The Technology Partnership) att den flexibla PLD MicroFlex plattformen kan anpassas till distributed testing. Därmed skulle existerande centrala laboratorietester, inom flera kliniska områden, även kunna erbjudas till POC och mindre laboratorium utan större kemiska förändringar. På så vis skulle Prolight Diagnostics POC system kunna skapa ett mervärde i form av att stora kostnads- och tidsbesparingar kan uppnås för de bolag som önskar erbjuda sina befintliga tester till den växande marknaden för distributed testing. Bolaget beslutade därför att tillsammans md TTP starta utvecklingen av ett nytt universiellt testkort för distributed testing. Detta särskilda utvecklingsprojekt påbörjades i januari 2022 och kommer att pågå under året. Projektet kommer att finansieras med egna befintliga medel. TTP kommer såsom tidigare att delvis få ersättning för utvecklingsarbetet i form av aktier. Sådana betalningar i aktier kommer att offentliggöras allt eftersom de sker.

Genom att TTP har samtyckt till en så kallad lock-up av hela sitt aktieinnehav till och med december 2022 visar de än en gång hur mycket de tror på bolagets POC system. Styrelsen tillsammans med TTP bedömer att denna särskilda satsning inom distributed testing ökar marknadspotentialen för PLD MicroFlex plattform. Vidare stärks de pågående dialoger bolaget för med ett antal potentiella industriella partners kring deras eventuella medverkan och saminvestering i kommande utvecklingssteg.

- Sammanfattningsvis ser vi ett fortsatt ökat behov av säkra, precisa patientnära tester (POCT) så att vårdgivare ska kunna ställa en tidig och korrekt diagnos, och därefter kunna inleda en adekvat behandling så snart som möjligt. Vi bedömer att det gemensamma bolaget, Prolight Diagnostics, är mycket väl positionerat för att kunna bli en av de starkaste aktörerna på denna kraftigt växande marknad, säger Ulf Bladin.

Företrädesemission i mars

Prolight Diagnostics genomför en företrädesemission den 7 till 22 mars 2022. Emissionen syftar främst till att tillföra resurser för fortsatt utveckling av Psyros Diagnostics banbrytande POC teknik för digital immunanalys och integrering i Prolight Diagnostics produkterbjudande. Medel kommer också att användas för fortsatt utveckling av Prolight Diagnostics (PLD) MicroFlex-plattform för distributed testing i linje med att inkludera fler biomarkörer och att kunna testa fler markörer samtidigt, så kallad multiplex. Förvärvet av Psyros Diagnostics sker till fullo med nyemitterade aktier.

Läs mer om företrädesemissionen

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med dotterbolaget Psyros Diagnostics samt teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknik kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Försäljningsvärdet inom POCT området uppgick 2020 till USD 29,1 miljarder och är i stark tillväxt.

 

www.prolightdiagnostics.se

www.psyros.com

https://www.prolightdiagnostics.se/emissionen/

Annons
Publicerat: 2022-02-18