Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Annons
Publicerat: 2020-08-31

Siktet inställt på förbättrad tolerans

Hela denna sida är en annons FRÅN Toleranzia
Med två läkemedelskandidater för sällsynta autoimmuna sjukdomar i sin pipeline planerar nu Toleranzia för de första kliniska studierna 2022 och att nå ut till en kombinerad marknadspotential på 1,7 miljarder USD.

Baserat i Biotech Center i Göteborg arbetar Toleranzia med att utveckla läkemedel för säker och effektiv behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Det innebär att bolaget tar fram olika typer av specifika biologiska läkemedel som kan inducera immunologisk tolerans för var och en av dessa sjukdomar.

Att en sjukdom är autoimmun innebär att kroppens immunförsvar reagerar felaktigt och angriper friska ämnen och vävnader. Bolagets läkemedel, som benämns tolerogener, har en specifik förmåga att återupprätta tolerans mot de kroppsegna ämnen och vävnader som felaktigt angrips. Till de mer välkända autoimmuna sjukdomarna räknas exempelvis ledgångsreumatism och typ 1 diabetes.

Fram till nyligen fokuserade Toleranzia uteslutande på TOL2, som är en läkemedelskandidat för behandling av den autoimmuna sjukdomen myastenia gravis, som innebär att kontakten mellan nerver och muskler bryts ner och gör att musklerna inte kan dras samman vilket i sin tur leder till muskelsvaghet och i svåra fall andningsförlamning som kan bli dödlig.

- Baserat på goda effekt- och säkerhetsdata för TOL2 lade vi nyligen till en andra indikation i bolagets pipeline, den sällsynta blodkärlssjukdomen ANCA vaskulit, för vilken vi utvecklar TOL3, säger Charlotte Fribert, vd på Toleranzia.

Bolagets tolerogener utvecklas specifikt för varje enskild autoimmun sjukdom och på sikt kan det röra sig om ett 20-tal autoimmuna sjukdomar som skulle kunna behandlas med läkemedel baserade på bolagets teknik.

De två sjukdomar bolaget riktar in sig på saknar långtidsverkande och botande behandling. Idag finns endast symptomlindrande behandling med begränsad effekt och en mängd biverkningar, vilket gör att de som lider av sjukdomarna ofta upplever en dålig livskvalitet.

Läkemedelsutveckling är en mycket kostsam verksamhet och för att ge läkemedelsbolag incitament att utveckla läkemedel för sjukdomar med mindre patientgrupper, kan bolagen ansöka om särläkemedelsstatus, så kallad orphan-status. Det innebär att läkemedelsprojekt för dessa mer ovanliga sjukdomar åtnjuter skattelättnader och regulatorisk hjälp och, framförallt, erbjuds färdiga läkemedel mot orphan-sjukdomar en marknadsexklusivitet på sju år i USA och 10 år i Europa efter marknadsgodkännande.

Med cirka 200 000 patienter i Europa och USA som lider av myastenia gravis beräknas marknadspotentialen för TOL2 uppgå till omkring 1,2 miljarder USD vid så kallad ”peak sales”. För TOL3, som riktar sig till patienter med ANCA vaskulit, pekar motsvarande beräkning på en potential på 0,5 miljarder USD.

Nu genomför Toleranzia en företrädesemission av units på ca 45 miljoner kr, vilka består av aktier och tillhörande teckningsoptioner. Bolaget påbörjar också arbetet med att flytta aktien från Spotlight Stock Market till First North Growth Market. Genom intäkterna från emissionen räknar man med att kunna inleda en fas 1/2a-studie med TOL2 i patienter med myastenia gravis.

- Nu genomgår TOL2 prekliniska studier och planen är att inleda en kombinerad fas 1/2a-studie med TOL2 under 2022 där vi räknar med de första resultaten under 2023. När de kommit så är planen att ta den kliniska utvecklingen vidare med en global läkemedelspartner, antingen genom samarbete, utlicensiering eller försäljning, säger Charlotte Fribert.

För TOL3, som är i ett tidigare utvecklingsskede, hoppas man att utvecklingen ska kunna gå lite snabbare fram och att denna, bolagets andra läkemedels-kandidat, har genomgått prekliniska studier lagom till slutförandet av den första kliniska studien med TOL2, och därefter är redo för kliniska studier i patienter med ANCA vaskulit.

- Marknaden för läkemedel mot orphan-sjukdomar växer snabbt, och många börjar nu få upp intresset för fältet. Detta är positivt både för patienterna som är i skriande stort behov av nya, säkra och effektiva, läkemedel och för oss eftersom affärsmöjligheterna ökar avsevärt, säger Charlotte Fribert.

 

FAKTA OM FÖRETRÄDESEMISSIONEN AV UNITS

  • Emission av 5 048 605 units.
  • Teckningstid 1 sept 2020 till 15 sept 2020.
  • En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. Innehav av fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av sex (6) nya aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie TO3.
  • Teckningskursen är 9,00 SEK per unit, motsvarande 1,50 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
  • Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 kan bolaget tillföras ytterligare cirka 3,2 – 56,8 MSEK (före emissionskostnader), beroende på slutligt fastställd lösenkurs.
Annons
Publicerat: 2020-08-31