Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2006-11-02

Fyra lägen att sälja sina fonder

Det finns många skäl till varför du köper en fond. Egen analys, rekommendationer från tidningar, investeringsrådgivare och vänner men även direktförsäljning från fondbolagen kan vara några. Men hur vet du när det är dags att sälja? Här får du några råd som vägledning inför ett försäljningsbeslut.

Oftast är frestelsen stor att sälja andelar i en fond som inte ger den avkastning man har förväntat sig från början. Då vill man kunna sälja och placera pengarna på annat håll.

Men detta är inte alltid en optimal lösning. Fonder är oftast instrument som är lämpade för långsiktiga investeringar, och det är enbart om förutsättningarna för en bra långsiktig avkastning har försämrats som man bör agera.

Det viktigaste en fondsparare har att tänka på är att aktiefonder inte är synonymt med aktier. När en aktie sjunker i pris kan det ha flera olika orsaker  relaterade till det specifika bolaget. Det kan vara resul-tatet av ett sämre ekonomiskt utfall än förväntat, negativa nyheter från bolaget – till exempel att en viktig nyckelperson slutar eller att den bransch som företaget verkar i får försämrade framtidsutsikter. I så fall kan en ny utvärdering av bolagets utsikter resultera i försäljning av aktien.

Till skillnad från en enskild aktie kan en fond innehålla många olika typer av aktier, regioner, länder och branscher. Denna riskspridning, eller diversifiering, gör att fonder inte drabbas i lika hög grad om en eller flera aktier i fonden faller i värde. Samtidigt finns det aktier i fonden som kan öka i värde och motverka effekten från nedgången i andra aktier.
När du investerar i en fond är det ofta för att du vill uppnå en viss strategi med dina placeringar i stället för att satsa på ett visst bolag. Det kan vara att du vill öka din portföljs exponering mot en viss bransch eller land. Detta gör att försäljningsprinciperna skiljer sig något mellan enskilda aktier och fonder.

Det finns framför allt två saker du bör tänka på när du säljer andelar i en fond. Den ena är försäljningsavgiften som fondbolaget tar ut, den andra den eventuella kapitalvinstskatt du måste betala.
Försäljningsavgiften kan vara ganska hög ibland, och nivåer på upp till 5 procent av kapitalet kan förekomma bland de utländska fonderna. Det finns förstås även fonder som helt saknar denna avgift, eller att avgiften försvinner efter en viss innehavstid. Skälet till att många fondbolag har en sådan försäljningsavgift är att de vill kunna ”låsa in” kapitalet under en längre period. I och med uttagsavgifter vid försäljning eller vid för tidig försäljning av fondandelar minskas benägenheten hos fondspararen att sälja sina fondandelar.

En annan viktig faktor som ofta hindrar fondspararna från försäljning av sina fondandelar är den kapitalvinstskatt (tidigare ”reavinstskatt”) som fondspararen måste betala på den eventuella vinsten. I praktiken innebär detta att en del av de pengar som hade kunnat fortsätta att få avkastning försvinner in i statskassan.

Det pågår dock diskussioner om att genom lagändring skapa möjligheter för fondsparare att skjuta upp vinstbeskattningen via särskilda investeringskonton. Beskattningen skulle i så fall ske först när spararen tar ut pengarna från sitt invester-ingskonto.

Detta påminner om dagens system vid köp och försäljning av bostäder, som möjliggör uppskjutande av skatten om nästa bostad som köps har samma eller hög-re pris än den som sålts.

Politikerna är i princip överens om att en förändring här bör ske. Både den borgerliga alliansen i den nya regeringen och Socialdemokraterna i den tidigare regeringen har uttryckt sig positivt om detta, och sannolikheten är stor för att en lagändring kan komma till stånd inom en inte alltför avlägsen framtid.

Det är dock viktigt att du har i åtanke att trots att en fondinvestering ofta görs för långsiktigt sparande behöver man inte behålla fondandelarna i all evighet. Målet med en fondinvestering är att långsiktigt öka värdet på dina sparmedel och inte för att visa din lojalitet med en viss bransch eller förvaltare. Därför är det viktigt att du har ögonen öppna och agerar när det är nödvändigt.

Nedanstående fyra situationer brukar vara bra indikatorer på om du ska överväga en försäljning av dina fonder. De kan också ses som tidiga varningssignaler.

1. Förvaltarbyte. När du investerar i en fond litar du delvis på att förvaltaren har den erfarenhet, kompetens och kunskap som du hoppas ska leda till att avkastningen motsvarar dina förväntningar. När fonden byter förvaltare bör du därför öka uppmärksamheten.

Hur en fond utvecklas över tiden har ett mycket nära samband med förvaltarens bakgrund och skicklighet. Förvaltarens betydelse för en fond är speciellt märkbar när huvuddelen av fondens resultat kommer från hans/hennes insats. Hedgefonder är sådana typiska investeringsformer där fondens framgång eller misslyckande i princip helt styrs av förvaltarens skicklighet. I relativ förvaltning, där fondens resultat är beroende av utvecklingen för en viss marknad eller fondens index, har förvaltarens agerande mindre att göra med hur den totala avkastningen för fonden blir.
Därför är det viktigt att du så snart din fond har fått en ny förvaltare undersöker dennes bakgrund och det han eller hon har presterat under sina tidigare uppdrag.

2. Ny strategi. En fondplacering görs oftast utifrån ett i förväg bestämt mål med investeringen. Det kan exempelvis vara att du vill exponera din portfölj mot en fond för östeuropeiska aktier för att du känner att den avkastningspotential som finns i en sådan fond är lockande. Samtidigt är du också beredd att acceptera den högre risken.
Antag nu att fondbolaget ändrar fondens strategi och inriktning, så att fonden placerar i hela Europa i stället. Detta kommer fondbolaget förstås att i god tid meddela sina andelsägare. Men fonden är inte längre den fond du en gång i tiden inve-sterade i, eftersom en sådan strategiändring skulle innebära att både avkastningspotentialen och risken i fonden blir märkbart annorlunda än den ursprungligen var.

3. Sämre avkastning än index under en längre period. Majoriteten av aktiefonder jämförs mot ett lämpligt index, i syfte att kunna påvisa att fonderna bedriver en aktiv förvaltning och därmed har förmågan att slå sitt jämförelseindex. Verkligheten är dock långt ifrån detta, och en stor andel av fonderna har svårt att leverera en avkastning bättre än index.

Visserligen är sannolikheten låg för att en fond ska kunna slå sitt jämförelseindex år efter år, och det förekommer alltid peri-oder då förvaltaren är mindre framgångsrik. Men det viktiga är att fonden har en bättre avkastning än index på längre sikt.

Trots detta finns det en del förvaltare som visat att de inte ens är kapabla att slå sitt jämförelseindex under en längre period, vilket kan vara anledning nog för att överväga en försäljning av fonden.

4. Fonden blir för stor. Många gånger när en fond växer snabbt resulterar det i att fondens prestation så småningom försämras. Generellt sett är det så att ju större en fond blir, desto svårare blir det att bedriva en aktiv förvaltning av den. Detta problem blir synligare när en fond som kanske har småbolag som investeringsuniversum genom en lyckad förvaltning får ett stort inflöde av nya pengar. Resultatet blir då att fonden inte längre på ett smidigt sätt kan gå in i och ut ur sina innehav utan att förstöra prisbilden – med försämrad avkastning som följd. Många fonder av denna typ bestämmer sig redan vid startskedet för  hur mycket kapital de kan ta in i fonden, och när denna nivå har uppnåtts stängs fonden för nya insättningar. När en fond blir för stor i förhållande till sin placeringsstrategi får förvaltaren svårt att framgångsrikt genomföra sin strategi, vilket i längden drabbar fondens avkastning negativt.
Utöver de fyra ovannämnda situationerna finns det lägen där din portföljstrategi och förändringar i din portföljstruktur kan utlösa en försäljning av dina fonder. Du kanske behöver sälja en fond och investera i en annan fond för att du vill ändra risken i portföljen.

Men oavsett orsakerna till en eventuell försäljning av dina fonder är det viktigt att du har en klar övertygelse och uppfattning om ditt handlande och inte agerar utifrån känslor. Det är då du har de rätta förutsättningarna för att kunna nå framgång i ditt sparande.

Författare Reza Rouzbehani

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.