Du är här

2015-07-11

Investerarens bästa vän

Att läsa årsredovisningen är ett bra sätt att lära känna ett bolag. Här guidar vi om hur informationen kan användas för egen analys. Och det kostar inget.

Allt var inte bättre förr. I alla fall inte när det gäller bolagsinformation. SKF:s årsredovisning från 1907 tar inte många minuter att läsa. Tre luftiga sidor bestående av styrelseberättelse, revisionsberättelse, inkomster och utgifter samt balansräkning. Sedan dess har materialet utökats. Fjolårets årsredovisning från SKF omfattar 212 sidor och tar sin tid att plöja igenom. För den som inte känner bolaget närmare är det värt besväret. Faktum är att årsredovisningen är ett riktigt bra sätt att bli närmare bekant med ett företag. Där finns allt från hårdfakta om nyckeltal till mer mjuka skrivningar som visar vilken bild ledningen vill att utomstående intressenter ska få av verksamheten.

Enklaste sättet att ta del av årsredovisningar och annan bolagsinformation är att gå in på företagets webbsida och ladda ner önskat material. För den som vill få en tryckt årsredovisning hemskickad går den att beställa kostnadsfritt på samma ställe.

Tidigare var det vanligt att alla aktieägare fick sitt exemplar av årsredovisningen hem i brevlådan, något som många bolag har slutat med för att minska kostnaderna, men också av miljöskäl. Att producera pappersluntor på flera hundra sidor för att skicka ut till som i SKF:s fall över 60 000 aktie­ägare är ett omfattande projekt. Att låta aktieägarna själva välja hur de vill ha sin information är en smidigare lösning.

Vad är det då för information som finns i en årsredovisning? Vissa delar måste finnas med enligt lag, det är förvaltningsberättelse, finansiella rapporter och revisionsberättelse. Men i de flesta fall finns även beskrivningar av företagets verksamhet, visioner för framtiden, finansiella mål och kommentarer från vd med mera. Det är framförallt de frivilliga delarna i årsredovisningen som har vuxit i omfång över tid.

Aktiespararna tycker att bolagens information är så viktigt att förbundet sedan många år är med som huvudsponsor och utser Årets börsbolag tillsammans med konsultbolaget Kanton och börsen NGM. Då är kvaliteten på årsredovisningen viktig. Poäng delas ut för tävlingsdelar som inledande information, uttalande från ledande befattningshavare och bolagsbeskrivning. I fjol blev Cloetta årets börsbolag och vann även deltävlingen för bästa årsredovisning. Sugna investerare får där en bra bild av bolaget och Cloettas position på konfektyrmarknaden.

De flesta årsredovisningar har samma typ av upplägg.

Sammanfattning
De första sidorna i årsredovisningen består ofta av en sammanfattning – året i korthet – och en översikt över bolaget. Det är ett snabbt sätt att få koll på de viktigaste händelserna under året.

Vd har ordet
I vd-ordet som ofta är skrivet på ett personligt sätt berättar vd om året som gått, redogör för hur verksamheten utvecklats, hur problem har tacklas och ger i många fall även framåtblickande information om hur konjunkturen kan tänkas utvecklas och bolagets investeringsplaner.

Tänk på att vd i detta sammanhang vänder sig till alla bolagets intressenter, som personal, kunder och leverantörer, inte bara till nuvarande och potentiella aktieägare. Det hör också till vd-jobbet att ge en så bra och positiv bild av bolaget som möjligt. Ett tips är därför att lägga ned lite tid att läsa några av de föregående vd-orden, under förutsättning att de skrivits under av samma person, annars kan det vara knepigare att tolka förändringar i ton och ordval. Det är också bra att se vilka händelser, trender och utsikter som är nya eller ändrade i årets version. Även om det blir alltmer sällsynt att bolaget ger prognoser för resultatutvecklingen brukar det finnas med någon form av bedömning av utvecklingen för innevarande år.

Visserligen skrivs de flesta vd-ord med hjälp av bolagets PR-konsulter och informationsavdelningar, med det är ändå vd som skriver under och bär ansvaret externt. I små bolag är det vanligare med mer personliga åsikter.

I vissa fall innehåller också årsredovisningen en kommentar från bolagets styrelseordförande. Då är det intressant att se om det finns någon skillnad på graden av optimism eller om vd och ordförande delar synen på företagets framtidsutsikter.

Bolagspresentation
Genom verksamhetsbeskrivningen kan en investerare snabbt bilda sig en uppfattning om bolaget. Här beskrivs företagets affärsområden, produkter, kunder, leverantörer, konkurrenter samt hot och möjligheter. Det finns också en redovisning för vilka positioner bolaget har på de marknader där det är verksamt och vad som kännetecknar utvecklingen i branschen som helhet på gott och ont. Men även här gäller det att vara observant, det ligger i sakens natur att bolagen vill ge en så positiv bild av verksamheten som möjligt. Vad är det då man som investerare vill se? Tillväxt är positivt, liksom höga marknadsandelar, få konkurrenter, höga inträdesbarriärer, låga kostnader, starka varumärken och låga kostnader. Alternativt åtgärder för hur eventuella svagheter ska rättas till för att öka lönsamheten över tid.

I flera av de stora globala börsbolagen finns också affärsområden som befinner sig i olika konjunkturfaser eller i olika grad är känsliga för konjunkturella svängningar. Ett tips är att titta närmare på grafer och diagram som ofta ger bra information om hur utvecklingen i olika verksamhetsområden varierat genom åren. Genom att titta närmare på de olika delarna av bolaget kan man också få en hint om att det finns förbättringsmöjligheter eller rentav delar som kanske skulle passa bättre hos en annan ägare.

Finansiella mål
Ett viktigt avsnitt är finansiella mål. De ger en bild av bolagets ambition uttryckt i siffror. Ofta handlar det om en lite längre tidsperiod, vanligtvis en konjunkturcykel om 5–7 år. Därmed är det ett tecken att se upp med om ett företag ändrar sina mål ofta istället för att se sin strategi som långsiktig. Man ska också vara vaksam på mer diffusa tidsperspektiv som ”på sikt”, eller om målen är orealistiskt höga jämfört med nuvarande prestationer. Att sätta höga mål kan locka investerare tillfälligt men slutar ofta i besvikelse.

De vanligaste målen är försäljningstillväxt, rörelsemarginal och avkastning på eget eller sysselsatt kapital. Alla tre måtten är viktiga och hör dessutom ihop. En varningssignal är om försäljningen ökar och rörelsemarginalen är oförändrad eller försämras, vilket i sin tur påverkar avkastningen på eget eller sysselsatt kapital. Det förekommer också att en del företag anger mål för hur stor stora skulderna får vara, vanligtvis i form av nettoskulden i relation till eget kapital, ett nyckeltal som kallas för skuldsättningsgrad.

Det är bra information om bolaget talar om varför eller varför inte de finansiella målen uppfylldes under det gångna verksamhetsåret.

Aktien
I avsnittet aktien finns information om den historiska kursutvecklingen, historisk aktieutdelning, hur antalet aktier har förändrats genom emissioner och återköp samt de största aktieägarna med namn och ägarandel. Det är bra att veta vilka de största och därmed mest inflytelserika ägarna är. Är det många stora institutionella ägare eller fysiska personer – ägare av kött och blod – som dominerar?

Fundera gärna på i vilka andra sammanhang ägarna i fråga varit verksamma och om de är stora ägare i andra bolag. Dock redovisas sällan om någon ny storägare har tillkommit eller lämnat bolaget under året. Ett tips är att jämföra med förra året. I aktieavsnittet finns ofta diagram och tabeller med data som vinst per aktie, direktavkastning och p/e-tal, vilket ger en bra uppfattning om hur aktien har värderats historiskt.

Fem- eller tioårsöversikten
Här visas hur utvecklingen i bolaget har varit historiskt exempelvis över en konjunkturcykel och därmed ges en vink om vad vi kan vänta oss framöver. Relationen mellan försäljning och resultat är viktig. Ökar vinsten mer än omsättningen är det ett styrketecken och vice versa.

Finansiella rapporter - lagkrav
Nu byter årsredovisningen karaktär – färre bilder och mer siffror. Informationen som presenteras här är upprättad av styrelsen och granskad av revisorn.

Förvaltningsberättelse
Nu är det styrelsen som är avsändare, vilket märks genom att förvaltningsberättelsen ofta är sakligare än övriga verksamhetsbeskrivningar och utmynnar i styrelsens förslag på vinstdisposition. Här finns också visioner, strategier, omvärldsanalyser, finansiella mål och i vilken grad de uppfyllts samt övriga mål och en genomgång av olika typer av risker. Viktiga händelser efter bokslutsdagen redovisas och styrelsen försäkrar genom sina namnteckningar att redogörelsen ger en rättvisande bild av bolaget.

Bokslut
Räkenskaperna är kärnan i årsredovisningen. Årsredovisningslagen och EU-direktiv kräver att fem rapporter ska finnas med: resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, utvecklingen av eget kapital samt vilka redovisningsprinciper som tillämpats. Till rapporterna hör även många sidor med noter som innehåller kompletterande information.

Resultaträkningen
Investerare fokuserar på olika delar av resultaträkningen beroende på vilken typ av företag det är. Viktigast för aktieägarna är vad som står på sista raden – årets resultat efter skatt. Uppställningen för ett tillverkande företag är i typfallet så här: Försäljning minus kostnaden för sålda varor är lika med bruttoresultatet.

Minskas detta med kostnader för försäljning, administration och forskning blir kvarvarande belopp rörelseresultatet. Det kallas även EBITDA, det vill säga vinst före skatt, finansiella kostnader samt av- och nedskrivningar. Många analytiker föredrar att göra jämförelser på rörelseresultatnivå då det ger en rättvisare bild av hur den underliggande verksamheten går.

Det är en bra idé att bilda sig en uppfattning om vad som påverkar resultatet genom att göra en känslighetsanalys. I vissa årsredovisningar som exempelvis Bolidens finns en sammanfattning som visar hur bolagets vinst påverkas av förändringar metallpriser och valutakurser.

Balansräkningen
En ögonblicksbild av företagets tillgångar, skulder och eget kapital på bokslutsdagen är definitionen av balansräkningen. Det betyder att redan dagen efter kan läget ändras. En stor andel immateriella tillgångar, oftast goodwill, är en svaghet. Likaså liten kassa eller dåligt med andra tillgångar som snabbt kan omsättas till reda pengar. Stora lån är riskabelt i bolag med svag lönsamhet, vilket ökar risken för nyemissioner. I värsta fall slutar det med konkurs.

Förändring av eget kapital
För att bedöma utvecklingen under året redovisas också hur eget kapital har ökat eller minskat. Till eget kapital vid årets början läggs totalresultatet och som avdrag eller tillskott kommer alla transaktioner mellan bolaget och ägarna: utdelningar, återköp, inlösen av aktier eller nyemissioner.

Kassaflödesanalysen
Analytiker synar kassaflödesanalysen extra noga. Den visar vilka pengar som genereras i verksamheten och kan användas till räntebetalningar, investeringar, amorteringar och utdelning till aktieägarna. Om pengarna inte har räckt till anges hur mycket av bristen som täckts med lån eller nyemission. Är kassaflödet under längre perioder lägre än vinsten efter skatt är det värt en närmare analys. Men det betyder inte alltid att det är fara på taket, särskilt om det gäller tillväxtbolag, då snabb expansion kräver investeringar och större lager vilket oftast finansieras med lånade pengar.

Redovisningsregler och noter
Sedan 2005 följer börsbolagen det internationella regelverket IRFS, International Financial Reporting Standards. Men regelverket är inte hugget i sten, ibland blir det förändringar vilket kan försvåra jämförelser över tiden men också mellan olika bolag. I noterna ges närmare förklaringar på olika finansiella poster som hur stor del av lönerna som går till ledningen. Vilken ränta betalar företaget på sina lån och när förfaller de till betalning? Det talas också om det har gjorts några transaktioner med närstående och om de i så fall gynnat huvudägaren.

Bolagsstyrningsrapport
Börsbolagen måste också enligt lag upprätta en bolagsstyrningsrapport. I den ska även revisorn yttra sig om bland annat intern kontroll och riskhantering. Det är inte ovanligt att bolagsstyrningsrapporten är en del av förvaltningsberättelsen och följer regelverket Svensk kod för bolagsstyrning. Om inte koden följs måste bolaget förklara varför. Rapporten beskriver först aktiebolagets formella beslutsstruktur: aktieägarna som på bolagsstämma väljer styrelse, som utser vd och sedan vidare nedåt i organisationen.

Det redogörs också för hur valberedningen utses och arbetar. Samma gäller för hur styrelsen arbetar och vilka utskott som finns. Styrelsens ledamöter presenteras med bakgrund och hur mycket aktier de äger i bolaget. Samma uppställning finns för vd och övriga koncernledningen. I rapporten står också hur intressekonflikter hanteras, hur belöningsprogram är utformade, hur strategier och mål utformas samt hur risker hanteras. Ett tips är att kolla på hur länge styrelseledamöter och företagsledningen varit med, byts de alltför ofta kan det vara ett tecken på problem.

Hållbarhetsredovisning
Hållbarhet handlar om miljö, etik, socialt ansvar och rättvisa. Det är viktiga frågor även ur tillväxthänseende. Att ta hållbarhetsfrågor på allvar är bra för affärerna och hållbarhet ges allt större utrymme i årsredovisningarna. Ett exempel är H&M som bland annat har en strategi för hur leverantörerna ska betala sina anställda rättvisa levnadslöner, det vill säga en lön som tillgodoser den anställdes och dennes familjs grundläggande behov.

Aktievärdering
Även om informationen i årsredovisningen är omfattande fattas några viktiga bitar för att kunna göra en bedömning om bolagets framtida vinstutveckling och därmed även om aktien är köpvärd eller inte. Några pusselbitar som saknas är hur konkurrenterna värderas och på vilken nivå andra aktier värderas i relation till börsen som helhet eller obligationer. Företagsvärdering är ingen exakt vetenskap, tvärt om har subjektiva bedömningar stor betydelse i de olika värderingsmetoderna. För att göra en bra uppskattning av framtida vinster är det viktigt att veta vilka faktorer som påverkar positivt eller negativt. Dessa finns ofta beskrivna i årsredovisningen. Nästa steg blir att omsätta sin prognos i siffror. Då är Aktiespararnas analysprogram Hitta kursvinnare ett bra verktyg. När sedan prognosen för vad vinsten per aktie kan tänkas landa på för de närmaste åren återstår att räkna ut vad som kan vara en rimlig aktiekurs.

Då kan några tumregler vara till hjälp: stigande vinster värderas högre än stabila vinster och stabila vinster är mer värda än de som svänger kraftigt beroende på konjunkturen. Stabila vinster kan värderas till 10–12 gånger dagens vinst per aktie, medan mer volatila till 10 eller något under genomsnittsvinsten sett över en femårsperiod, en normal konjunkturcykel.

För ett bolag där vinsten växer med runt 10 procent per år kan idag värderas till 15 gånger vinsten, det vill säga p/e 15. Är tillväxten högre är även en högre värdering motiverad. Värderingen påverkas också av räntan och investerarnas riskvilja.

Med dagens nollränta skulle aktier kunna värderas betydligt högre – under förutsättning att läget är långvarigt. Vidare är det klokt att även titta på balansräkningen. Ett bolag med stora skulder ska värderas lägre än ett med stora även om vinsten är densamma. Det beror på att risken är högre. 

Författare Agnetha Jönsson

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.