Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-26

Skydda portföljerna mot nedgång

När utdelnings­säsongen står för dörren, den geopolitiska risken stiger och vinstökningar på runt 20 procent för de svenska storbolagen ligger i korten behövs inte särskilt mycket för att marknadens aktörer ska starta en våg av vinsthemtagningar. Det kan därför vara klokt att se över portföljen. Att öka likviditeten är en strategi. Alternativen är att använda sig av Xact Bear eller försäkra portföljen med indexoptioner eller -terminer.

 

Sälj och byt till investeringssparkonto
1: Det tar emot att sälja långsiktiga innehav på grund av skatte­avbränningen. Men efter en lång börsuppgång är det ett lämpligt tillfälle att byta till en mer skattevänlig sparform – investeringssparkonto. I stället för att betala 30 procent i skatt på vinster och utdelningar erläggs en schablonskatt baserad på investeringssparkontots värde i början av varje kvartal, plus insättningar av likvida medel eller värdepapper som gjorts under året.

Detta underlag beskattas sedan med en procentsats som motsvarar 30 procent av statslåneräntan per den 30 november föregående år. I fjol var räntan 2,09 procent, vilket gör att schablonskatten för 2014 blir 0,627 procent. Schablonintäkten går att kvitta mot kapitalförluster och ränteutgifter. Ytter­ligare ett plus är att man slipper deklarera alla affärer.

Den som inte vill ta risken att ligga likvid och missa eventuella kursuppgångar kan föra över befintliga aktier från en vanlig depå till investeringssparkontot, men då utgår skatt precis som vid en försäljning.

Xact Bear
2: Enklast är att skydda portföljen mot kortsiktiga bakslag på börsen genom att köpa den börs­noterade hävstångsfonden Xact Bear. Fonden följer den omvända utvecklingen för de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, OMXS 30, vilket betyder att värdet på fonden stiger när börsen går ned – och tvärtom. Hävstången innebär att värdet ökar med cirka 1,5 procent när index backar 1 procent.

En aktieportfölj viktad ungefär som OMXS 30 är lätt att försäkra fullt ut, då behöver fondandelar i Xact Bear köpas för motsvarande 40 procent av portföljens värde. Den som vill spekulera i nedgång köper för ett större belopp, och den som delvis vill skydda sig köper för ett mindre. När börsen fallit så mycket som är rimligt är det bara att ta hem vinsten i Xact Bear och hoppas på uppgång i de kvar­varande aktierna.

Detta innehav ska inte finnas långsiktigt i portföljen utan är bara en tillfällig lösning. För den som vill ha en ännu större hävstång finns även Xact Bear 2, vars mål är att värdet ska röra sig dubbelt så mycket som OMXS 30 under varje enskild börsdag. Även den som inte har en portfölj som är viktad precis som index kan använda Xact Bear.

Genom att använda betavärden för de enskilda innehaven kan man räkna ut på ett ungefär hur portföljen korrelerar med börsen. Ett beta­värde på 1 innebär att aktien rör sig precis som index, ett högre värde betyder att volatiliteten är större och ett lägre att den är mindre än index. Betavärden för enskilda aktier finns i börstabellerna längst bak i tidningen Aktiespararen.

Indexoptioner
3: Ett lite mer avancerat alternativ för att skydda portföljen mot nedgång är att köpa sälj­optioner med OMXS 30 som underliggande tillgång. För att handla med optioner krävs dock att man har depå (fun­gerar inte på inve­steringssparkonto) och har skrivit under avtal för derivathandel. Om OMXS 30-index står i 1350 motsvarar ett kontrakt underliggande värde på 135 000 kronor. Ett kontrakt är den minsta enhet man kan köpa.

Första steget är att räkna ut hur många kontrakt som behövs för att försäkra. Nästa steg är att välja lösenpris och slutdag. Ju närmare index lösenpriset är, desto dyrare option – och ju längre löptid, des­to högre pris. Den som vill försäkra sig fullt ut köper en säljoption med lösenpris 1350, exempelvis med slutdag 16 maj (standardi­serade indexoptioner har alltid lösen tredje fredagen varje månad).

Ett kontrakt kostar i dag 4 800 kronor, vilket exklusive avgifter motsvarar 3,6 procent av värdet på en portfölj på 135 000 kronor. Om börsen faller med 20 procent är optionerna värda runt 26 500 kronor på slut­dagen. Samtidigt har akti­erna i portföljen backat ungefär lika mycket. Försäkringen kostar alltså en del men är inte på långa vägar lika dyr som hösten 2008. Prisskillnaden beror på att volatili­teten, börsens rörelser, är en viktig faktor vid prissättning av optioner.

Indexterminer
4: Indexterminer har likheter med Xact Bear. Men det krävs depå eller investeringssparkonto och avtal för att handla. Skillnaden är att startpositionen är en försäljning av lämpligt antal terminer i OMXS 30, och hävstång saknas. Minsta handelspost är ett kontrakt, motsvarande ett underliggande värde på 135 000 kronor (vid index 1350).

Kostnaden är en funktion av priset för den underliggande tillgången samt räntan till slutdagen. Dess­utom är eventuella utdelningar under löp­tiden medräknade. Detta gör att ett kontrakt terminer med slutdag i maj ger ett värde på 131 400 kronor. Betalning sker på slutdagen, då terminen måste köpas tillbaka.

Om börsen fallit är värdet lägre än i dag och tvärtom. Men portföljen har samtidigt utvecklats i motsatt riktning, så nettot blir noll. Och just det är vitsen med att kortsiktigt säkra portföljen med indexterminer.  

Författare Agnetha Jönsson