Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-16

203 Web Group AB: Kallelse till årsstämma i 203 Web Group AB (publ)

Aktieägarna i 203 Web Group AB (publ), 556710-8757, kallas härmed till
årsstämma den 15 juni 2016, klockan 10:00 i Bolagets lokaler på
Birger Jarlsgatan 6B i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i årsstämman: dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktiebok torsdagen den 9 juni 2016, dels
anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 10 juni 2016 per post
på adress 203 Web Group AB, Birger Jarlsgatan 6B, 114 34 Stockholm,
per e-post: bolagsstamma@203webgroup.se eller per telefon: 08-400 263
40. Vid anmälan ska anges namn, personnummer/ organisationsnummer
samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltareregistrera sina aktier måste i god tid
före den 9 juni 2016 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta
inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i
årsstämman.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas
för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska
kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Om fullmakt och
övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i
original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid
stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på
bolagets webbplats, www.203webgroup.com, och skickas till de
aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med den
27 maj 2016 att finnas tillgängliga på bolagets kontor och på
bolagets hemsida www.203webgroup.com

För ytterligare information kontakta:

Robert Zettervall, Tel 072-888 40 46,
Robert.zettervall@203webgroup.com

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Beslut om godkännande av förslag till dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut angående:

a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
revisorer som skall väljas på stämman

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

11. Val av styrelse, styrelsesuppleanter, revisor och revisorsuppleant

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier

13. Beslut om ändring av bolagsordningen

14. Annat ärende enligt ABL (2005:551) eller bolagsordningen

15. Stämmans avslutande

P.8b: Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att årets
resultat balanseras och överförs i ny räkning.

P.9: Antalet styrelseledamöter föreslås uppgå till fem ordinarie
ledamöter utan suppleanter samt antal revisorer uppgå till en.

p.10: Stämman föreslås att styrelsearvode till ordförande skall utgå
med 100 000 kr och till övriga ej anställda styrelseledamöter ska det
utgå med 50 000 kr samt att arvode till revisor ska utgå enligt
räkning.

P.11: Föreslås att årsstämman beslutar att till ordinarie
styrelseledamöter välja: Jonas Söderqvist (omval), Andereas Friis
(omval), Allan Voreck (omval), Henrik Kvick (omval) och Baltsar
Sahlin (nyval) samt att till revisionsbolag välja Ernst & Young AB
med Carlos Esterling som huvudansvarig revisor.

P.12: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid
ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande
årsstämma att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med
bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt
att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, dock att
sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital eller antal
aktier överstiger bolagets högsta aktiekapital eller antal aktier
enligt vid var tid gällande bolagsordning. Syftet med bemyndigandet
och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
möjliggöra anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv
eller förvärv av rörelsetillgångar och för bolagets rörelse samt
anpassning av bolagets kapital- och/eller ägarstruktur. I den mån
emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska
emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Den verkställande direktören, eller den som verkställande direktören
utser, bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan
visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos
Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller andra formella
krav.

För giltigt beslut av årsstämman enligt förslaget ovan erfordras att
beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

P.13: Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras enligt följande:

§ 1 skall lyda: Bolagets firma är myTaste AB (publ).

Stockholm i maj 2016

203 Web Group AB (publ)

Styrelsen

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
jonas.soderqvist@203webgroup.com
0732 512 203

203 Web Group är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver
en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på
Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets
Certified Adviser, telefonnummer: 46 8 463 80 00.

203 Web Group AB (publ)
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr
114 34 Stockholm
08-400 263 40
www.203webgroup.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/203-web-group-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-2...
http://mb.cision.com/Main/7124/2009149/515660.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.