Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

2cureX: 2cureX offentliggör halvårsrapport för det första halvåret 2019

2cureX AB ("2cureX") offentliggör härmed halvårsrapport för det första
halvåret 2019. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil
samt på bolagets hemsida (www.2curex.com). Nedan följer en kort
sammanfattning av rapporten.

VD Ole Thastrup kommenterar
"Det andra kvartalet 2019 har i sedvanlig ordning inneburit hög
aktivitet hos oss på 2cureX. Vi har särskilt haft ett stort fokus på
den kommersiella aspekten av vår verksamhet, i takt med att vi kommer
allt närmare lanseringen av IndiTreat® som kommersiell produkt.
Initiala samtal med onkologer i Tyskland och Norden har varit mycket
positiva och gett oss bra underlag för våra förlanseringsaktiviteter.
Förlanseringen har två huvudmål: a) Se till att alla
IndiTreat®-processer fungerar och b) Initiera en kommersiell dialog
med kunderna för att bygga pipeline inför lanseringen under 2020.
2cureX har ett starkt budskap till marknaden: IndiTreat® testen kan
både leverera en effektivare behandling för den enskilda
cancerpatienten och hjälpa till att hålla de eskalerande kostnaderna
för cancerbehandling under kontroll. Det är med glädje jag ser att
våra kliniska prövningar i de tre stora cancerformerna: kolorektal,
äggstocks- och bukspottkörtelcancer, utvecklas väl. Det var därmed
ett nöje att se att vår senaste kliniska studie
(bukspottkörtelcancer) har börjat bra, med inskrivning av patienter i
nivå med vår tidigare publicerade ambitiösa plan. Det är ett stort
åtagande för ett bolag i 2cureX:s storlek att genomföra
multinationella studier i så viktiga cancerformer och på stora
europeiska marknader.

Första halvåret (2019-01-01 till 2019-06-30) - koncern

· Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 035 KSEK (-6
049 KSEK).

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,41 SEK (-0,58 SEK).
· Soliditeten** uppgick till 81 % (47 %).
· Kassa och bank uppgick till 34 105 KSEK (27 838 KSEK).
Andra kvartalet (2019-04-01 till 2019-06-30) - koncern

· Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 122 KSEK (-3
104 KSEK).

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,26 SEK (-0,30 SEK).
*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt
antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det andra kvartalet
2019: 10 784 586 aktier. Antal aktier i 2cureX AB per den 1 april
2019: 10 350 000 aktier. Antal aktier i 2cureX AB per den 30 juni
2019: 12 420 000 aktier (som ett resultat av företrädesemission
genomförd under Q2).

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.
Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2019

· 2cureX håller i början av april 2019 extra bolagsstämma. Kommuniké
med sammanfattning av fattade beslut finns tillgänglig på Bolagets
hemsida (www.2curex.com).

· 2cureX offentliggör i början av april 2019 kommersiellt samarbete
med Gibson Oncology LLC, USA. 2cureX kommer att använda sin
IndiTreat®-teknologi för att rangordna kolorektalcancerpatienter
(CRC) avseende deras känslighet för anticancerläkemedlet LMP400.

· 2cureX meddelar att styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra
bolagsstämma den 2 april 2019, har beslutat att genomföra en
företrädesemission av aktier som kan tillföra Bolaget högst cirka
24,7 MSEK före emissionskostnader.

· Den 7 maj publicerades årsredovisning för 2018. Årsredovisningen
finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.2curex.com).

· Den 28 maj hölls årsstämma i 2cureX. Kommuniké med sammanfattning
av fattade beslut finns tillgänglig på Bolagets hemsida
(www.2curex.com).

· I slutet av maj meddelades utfallet i Bolagets företrädesemission.
Intresset för företrädesemissionen var stort och företrädesemissionen
tecknades (exklusive garantiåtagande) till totalt cirka 60 MSEK,
motsvarande en teckningsgrad om cirka 241 procent. Genom
företrädesemissionen nyemitteras 2 070 000 aktier och 2cureX tillförs
cirka 24,7 MSEK före emissionskostnader.

· I mitten av juni meddelade 2cureX att Dr. Med. Henrik Harling
utsetts till Chief Medical Officer (CMO) i Bolaget. I rollen som CMO
kommer Dr. Harling att övervaka bolagets multinationella kliniska
studier och aktivt delta i lanseringen av IndiTreat®-testet för
individualiserad cancerbehandling.

· I slutet av juni meddelades att 2cureX har ingått avtal med Svensk
Kapitalmarknadsgranskning AB ("SKMG") avseende tjänsten som Certified
Adviser. SKMG tillträdde rollen som Bolagets Certified Adviser den 1
juli 2019. Skälet är att Bolagets tidigare CA har överfört sina
CA-uppgifter till SKMG.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 23 juli meddelade 2cureX att de första sju patienterna
framgångsrikt har inkluderats i bolagets kliniska studie med
IndiTreat® i pankreascancer (bukspottkörtelcancer).

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 70 755 95 51
E-post: ca@skmg.se

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, Chief Executive Officer
E-post: ot@2curex.com
Telefon: +45 221153 99
www.2curex.com

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 augusti 2019.

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) - ett
patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt
patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har
liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer
därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från
ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli
ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal-,
äggstock- och bukspottkörtelcancer samt förebyggande cancermedicin.
De kliniska studierna genomförs på stora cancersjukhus i Danmark,
Tyskland och Storbritannien.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol "2CUREX").

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/2curex/r/2curex-offentliggor-halvarsrapport-f...
https://mb.cision.com/Main/16432/2886988/1094242.pdf
https://mb.cision.com/Public/16432/2886988/9b41fdf4dcb33f22.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.